โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

    รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ณ วันที่ 29 เมษายน 2559

โครงสร้างองค์กรคณะกรรมการและคณะจัดการ
   ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี

 ประธานกรรมการบริษัท
 

ดร.โชคชัย อักษรนันท์

รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 

 

นายสดาวุธ เตชะอุบล

กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร

 

   

พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช

กรรมการนายสุรพล ขวัญใจธัญญา

กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 

 

   นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร 

 กรรมการ

   นายพชร อนันตศิลป์           

 กรรมการ

 

นายพิษณุ วิชิตชลชัย 

กรรมการ และกรรมการบริหาร

 

   นายชาติชาย พยุหนาวีชัย 

 กรรมการ

   นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา 

 กรรมการ

  ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์ 

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 

นายบุญลือ ประเสริฐโสภา

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 

  นายอมร อัศวานันท์ 

 กรรมการอิสระ 

นางสาวประภา ปูรณโชติ

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

 คณะจัดการ
นางสาวประภา ปูรณโชติ


กรรมการผู้จัดการ

 
 

นางพัณณรัชต์ บรรพโต

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

 

 

นางรจิตพร มนะเวส

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส และเลขานุการบริษัท

  

นายณัฐวุฒิ ธรรมจารี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

   

นายกิตติคม สุทธิวงศ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

เกี่ยวกับ MFC