โครงสร้างการบริหาร

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการและคณะจัดการ
 

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี
ประธานกรรมการ

              
 

ดร.โชคชัย อักษรนันท์
รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 

 

คุณสดาวุธ เตชะอุบล
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร

 

 

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี
กรรมการ และกรรมการบริหาร

 

 

ดร.ธัชพล กาญจนกูล
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 

 

ศ.พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
กรรมการ

 

 

นายสุรพล ขวัญใจธัญญา
กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี


 

 

พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช
กรรมการ

 

 

นายสุวิชญ โรจนวานิช
กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 

 

นางอุไร ร่มโพธิหยก
กรรมการ

 

 

นายบุญชัย โชควัฒนา
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

 

 

คุณบุญลือ ประเสริฐโสภา
กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 

  คุณวิกรม คุ้มไพโรจน์ 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน


 

นางสาวประภา ปูรณโชติ
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

 


คณะจัดการ


นางสาวประภา ปูรณโชติ

กรรมการผู้จัดการ

 
 

นางจิราพร บุญวานิช
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

 

 

นางพัณณรัชต์ บรรพโต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

 

 

นางรจิตพร มนะเวส
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส และเลขานุการบริษัท

 

 

นายทอมมี่ เตชะอุบล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

 


 

นายณัฐวุฒิ ธรรมจารี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

 

   

นายกิตติคม สุทธิวงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

เกี่ยวกับ MFC