โครงสร้างการบริหาร

ผู้ถือหุ้น

    รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558

โครงสร้างองค์กร


คณะกรรมการและคณะจัดการ
   ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี
 ประธานกรรมการบริษัท
 

ดร.โชคชัย อักษรนันท์
รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 

 

นายสดาวุธ เตชะอุบล
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร

 

   

พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช
กรรมการ

 

นายสุรพล ขวัญใจธัญญา
กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี


 

 
นายพิษณุ วิชิตชลชัย 

กรรมการ และกรรมการบริหาร

 

   นายชาติชาย พยุหนาวีชัย 

 กรรมการ

   นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา 

 กรรมการ

  ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์ 

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 

นายบุญลือ ประเสริฐโสภา
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 

  นายอมร อัศวานันท์ 

 กรรมการอิสระ


 

นางสาวประภา ปูรณโชติ
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

 


คณะจัดการ


นางสาวประภา ปูรณโชติ

กรรมการผู้จัดการ

 
 

นางจิราพร บุญวานิช
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

 

 

นางพัณณรัชต์ บรรพโต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

 

 

นางรจิตพร มนะเวส
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส และเลขานุการบริษัท

 


 

นายณัฐวุฒิ ธรรมจารี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

   

นายกิตติคม สุทธิวงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

เกี่ยวกับ MFC