โครงสร้างการบริหาร

ผู้ถือหุ้น

    รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2558

โครงสร้างองค์กร


คณะกรรมการและคณะจัดการ
 

ดร.โชคชัย อักษรนันท์
รองประธานกรรมการ  รักษาการประธานกรรมการ  และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 

 

คุณสดาวุธ เตชะอุบล
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร

 

   

พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช
กรรมการ

 

นายสุรพล ขวัญใจธัญญา
กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี


 

 

นายสุวิชญ โรจนวานิช
กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี


 

   นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์
 กรรมการ
 
นายพิษณุ วิชิตชลชัย 

กรรมการ และกรรมการบริหาร

 

   นายชาติชาย พยุหนาวีชัย 

 กรรมการ

   นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา 

 กรรมการ

  ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์ 

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 

คุณบุญลือ ประเสริฐโสภา
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 

   คุณอมร อัศวานันท์ 

 กรรมการอิสระ


 

นางสาวประภา ปูรณโชติ
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

 


คณะจัดการ


นางสาวประภา ปูรณโชติ

กรรมการผู้จัดการ

 
 

นางจิราพร บุญวานิช
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

 

 

นางพัณณรัชต์ บรรพโต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

 

 

นางรจิตพร มนะเวส
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส และเลขานุการบริษัท

 


 

นายณัฐวุฒิ ธรรมจารี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

   

นายกิตติคม สุทธิวงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

เกี่ยวกับ MFC