โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

    รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ณ วันที่ 24 มกราคม 2560

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการและคณะจัดการ
ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี

ประธานกรรมการบริษัท

ดร.โชคชัย อักษรนันท์

รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายสดาวุธ เตชะอุบล

กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร

พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช

กรรมการ

นายสุรพล ขวัญใจธัญญา
กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร

กรรมการ

นายพชร อนันตศิลป์

กรรมการ

นายพิษณุ วิชิตชลชัย

กรรมการ และกรรมการบริหาร

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย

กรรมการ

   นายนำพร ยมนา                        

 กรรมการ

ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ดร. บุญลือ ประเสริฐโสภา

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายอมร อัศวานันท์

กรรมการอิสระนางสาวประภา ปูรณโชติ

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
คณะจัดการ


นางสาวประภา ปูรณโชติ

กรรมการผู้จัดการ

นางพัณณรัชต์ บรรพโต

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

นางรจิตพร มนะเวส

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส และเลขานุการบริษัท

นายณัฐวุฒิ ธรรมจารี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นายกิตติคม สุทธิวงศ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ


เกี่ยวกับ MFC