โครงสร้างผู้ถือหุ้น   รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

                                      
เกี่ยวกับ MFC