โครงสร้างการบริหาร

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

โครงสร้างองค์กร


คณะกรรมการและคณะจัดการ
 

ดร.โชคชัย อักษรนันท์
รองประธานกรรมการ  รักษาการประธานกรรมการ  และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 

 

คุณสดาวุธ เตชะอุบล
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร

 

 

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี
กรรมการ และกรรมการบริหาร

 

 

ดร.ธัชพล กาญจนกูล
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 

  คุณพิษณุ วิชิตชลชัย 

กรรมการ

 

นายสุรพล ขวัญใจธัญญา
กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี


 

 

พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช
กรรมการ

 

 

นายสุวิชญ โรจนวานิช
กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 

 

 

นายพิพัฒน์ ขันทอง
กรรมการ

 

คุณบุญลือ ประเสริฐโสภา
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 

  คุณวิกรม คุ้มไพโรจน์ 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน


 

นางสาวประภา ปูรณโชติ
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

 


คณะจัดการ


นางสาวประภา ปูรณโชติ

กรรมการผู้จัดการ

 
 

นางจิราพร บุญวานิช
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

 

 

นางพัณณรัชต์ บรรพโต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

 

 

นางรจิตพร มนะเวส
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส และเลขานุการบริษัท

 


 

นายณัฐวุฒิ ธรรมจารี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

   

นายกิตติคม สุทธิวงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

เกี่ยวกับ MFC