Home Site Map Contact Us
  รู้ก่อนลงทุน
   บุคลิกการลงทุนของท่าน
   คำนวณแผนการเงิน
   ทันศัพท์การเงิน
   บทความเศรษฐกิจและการเงิน
 

การลงทุนในกองทุนตราสารหนี้

 : หุ้นกู้ กับกองทุนตราสารหนี้

... กองทุนตราสารหนี้จะลงทุนในพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่ออกโดยรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน

          

 ... หากคุณ พร้อมจะลงทุนด้วยเงินเริ่มต้นหนึ่งแสนบาท คุณสงสัยว่าลงทุนอย่างไหนดีกว่ากัน ระหว่างสองทางเลือกที่มี คือ ซื้อหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน หรือซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้

เบื้องต้น คุณคงต้องการทราบถึง “ข้อดี ข้อเสีย” ของการลงทุนในแต่ละประเภทนั้น แต่คำถามง่ายๆ นี้กลับเป็นสิ่งที่ตอบได้ค่อนข้างยาก เพราะนักลงทุนแต่ละคนต่างมี (1) วัตถุประสงค์ในการลงทุน (2) ฐานะทางการเงิน  และ (3) ความต้องการที่แตกต่างกันไป  เปรียบได้กับคำพังเพยที่ว่า “ลางเนื้อชอบลางยา”

ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ผู้ลงทุนพิจารณาความเหมาะสมจากปัจจัยต่อไปนี้ ...

ปัจจัย

กองทุนตราสารหนี้

หุ้นกู้บริษัท ก.

    วัตถุประสงค์ในการใช้เงินลงทุน

นำเงินที่ผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนไปลงทุนตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้และได้รับอนุญาตจากสำนักงาน กลต. แล้ว ดังนั้นผู้ลงทุนควรเลือกกองทุนที่ตนเห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าว

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ที่ประกาศไว้ ซึ่งผู้ลงทุนควรเลือกซื้อหุ้นกู้ที่ตนเห็นด้วยกับแผนการใช้เงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ของบริษัท

   จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ

เริ่มตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป แต่ทั่วไปมักจะกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำไว้ที่ 10,000 บาท

หากเสนอขายแบบ Private Placement  ขั้นต่ำสิบล้านบาท

หากเป็น Public Offering  โดยทั่วไปจะเป็นหนึ่งแสนบาทขึ้นไป

   ระยะเวลาการลงทุน

หากเป็นกองทุนเปิด: อาจเป็นระยะสั้น ตั้งแต่สัปดาห์ ไปจนถึงระยะยาวเป็นสิบปีก็ได้ ตามแต่ความจำเป็นและความตั้งใจของผู้ลงทุน หากเป็นกองทุนปิด: จะมีระยะปานกลาง (3 – 5 ปี) ไปจนถึงระยะยาว ตามแต่อายุของกองทุนที่กำหนดไว้

ระยะยาว ( 5 -10 ปี) จึงจะครบกำหนดชำระคืนเงินต้น

   ผลตอบแทนการลงทุน

ไม่แน่นอน อาจจะมีการขาดทุนได้หากผู้ลงทุนต้องการขายคืนในขณะที่ราคาทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนลดต่ำกว่าราคาที่ซื้อหน่วยลงทุนนั้นมา

อัตราผลตอบแทนกำหนดไว้แน่นอนแล้ว หากไม่เกิดเหตุการณ์ใดๆที่ทำให้บริษัทประสบปัญหาการดำเนินงาน จนทำให้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยแก่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ตามที่สัญญาไว้

   ระดับความเสี่ยง จากอัตราดอกเบี้ย  และจากการไม่สามารถชำระดอกเบี้ยหรือคืนเงินต้นของผู้ออกตราสารหนี้

ต่ำกว่า  เพราะมีการกระจายการลงทุนไปในตราสารหลายตัว และผู้จัดการกองทุนจะเป็นมืออาชีพที่ใช้เวลาทั้งหมดที่มีในการพิจารณาเลือกตราสาร ติดตามผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสารอย่างใกล้ชิด และวิเคราะห์ข้อมูลและข่าวสารที่จะมีผลกระทบกับการลงทุนตลอดเวลา

ปานกลางถึงสูง ขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือทางเครดิตของบริษัทที่ออกหุ้นกู้นั้น

อย่างไรก็ตาม  การที่ไปซื้อหุ้นกู้ตัวเดียวด้วยเงินทั้งหมดที่ตั้งใจไว้ว่าจะใช้ในการลงทุน ย่อมเสี่ยงกว่าการกระจายการลงทุนไปในหุ้นกู้หลายๆตัวด้วยเงินจำนวนที่เท่ากัน เว้นแต่ว่าหุ้นกู้นั้นจะมีหลักประกันที่น่าเชื่อถือได้จึงจะถือว่ามีระดับความเสี่ยงที่ต่ำ

   สภาพคล่อง

สูงมาก หากเป็นกองทุนเปิด เพราะสามารถขายคืนให้แก่บริษัทที่จัดการกองทุนได้ทุกวันทำการ แต่มีบางกองทุนที่กำหนดเงื่อนไขในการขายคืนไว้ เช่น อาทิตย์ละหนึ่งวันเท่านั้น ซึ่งก็ยังถือว่ามีสภาพคล่องสูง

สูง หากเป็นกองทุนปิด ที่นำกองทุนไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้สามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการ

ต่ำมาก จนอาจจะไม่มีเลย ถ้าเป็นกองทุนปิดที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนต้องรอจนกว่าจะครบอายุกองทุน

น้อยมาก จนอาจจะไม่มีเลยก็เป็นได้ เพราะการลงทุนในหุ้นกู้นั้นจะต้องรอจนกว่าหุ้นกู้จะครบอายุจึงจะได้เงินคืน  แต่ก็อาจมีบางหุ้นกู้ที่สามารถซื้อขายได้ในตลาดรอง หรือมีบางธนาคารที่รับซื้อ  อย่างไรก็ตามจำนวนเงินที่เขาจะขายกันมักจะเป็นวงเงินที่ค่อนข้างสูง ส่วนมากจะเป็นล้านบาทขึ้นไป

   ภาระภาษี

ปลอดภาษี สำหรับกำไรส่วนเกินทุน (Capital Gains)

แต่ ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 10 % ของเงินปันผลที่กองทุนรวมจ่ายให้กับผู้ลงทุน ดังนั้น นักลงทุนที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในอัตราที่สูงอยู่แล้ว มักจะไม่เลือกลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

หากผู้ลงทุนมีเงินได้ประจำปีต่ำกว่าปีละแปดหมื่นบาท ก็ไม่ต้องมีภาระภาษีที่เกิดจากเงินปันผล แต่ต้องแจ้งให้ บลจ. ทราบก่อนล่วงหน้า

ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15% ของดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ได้รับ

 การลงทุนในกองทุนรวมอาจจะไม่เป็นที่พอใจของผู้ที่ต้องการบริหารเงินลงทุนหรือเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนด้วยตนเอง เพราะจะมีผู้บริหารกองทุน “มืออาชีพ” เป็นคนทำงานให้ ซึ่งผู้ลงทุนต้องจ่าย “ค่าจ้าง” ในการบริหารเงินลงทุน ผู้ที่จะวัดความคุ้มค่าของเงินค่าจ้างนั้นย่อมเป็นผู้ว่าจ้างนั่นเอง

 รู้จัก “กองทุนตราสารหนี้ ของ MFC”