Home Site Map Contact Us
   กองทุนของเรา
   กองทุนรวม
   กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  MFC กับภาระกิจด้านการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  หน้าที่ของ MFC
  เหตุใดควรเลือก MFC
  รายงานแสดงการจัดการ และข้อมูลสมาชิก (log in)
  กฎ ระเบียบ ประกาศที่ควรรู้จากสำนักงาน กลต.
  ข้อมูลสถิติของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
   กองทุนส่วนบุคคล
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
 
 

MFC กับภาระกิจด้านการจัดการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
MFC กับประสบการณ์กว่า 20 ปี
ด้านการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนที่มีเงิน 3 ส่วนหลักๆ ประกอบด้วยส่วนแรกคือ เงินสะสมที่สมาชิกสะสมไว้ทุกๆครั้งที่ได้รับค่าจ้าง โดยคาดหวังว่าจะเก็บไว้ใช้เมื่อออกจากงาน หรือเมื่อตอนที่เกษียณอายุ ส่วนที่สองคือ เงินสมทบที่นายจ้างสมทบเข้าไปในกองทุนพร้อมๆกับเงินสะสม โดยถือได้ว่าเป็นสวัสดิการประเภทหนึ่งที่นายจ้างผู้มองการณ์ไกลมอบให้พนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุน เพื่อให้พนักงานมีเงินก้อนไว้ใช้เมื่อไม่ได้ทำงานกับนายจ้างแล้ว และส่วนสุดท้ายที่นับว่าเป็นส่วนที่สำคัญยิ่งคือ ผลประโยชน์ของเงินกองทุน ซึ่งงอกเงยมาจากการบริหารกองทุนของบริษัทจัดการ

กว่า 20 ปีที่ลูกค้ามอบความไว้วางใจให้ MFC ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทำให้เราตระหนักดีว่าคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนไว้วางใจและมอบภาระหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ให้บริษัทจัดการคือ การบริหารเงินกองทุนให้งอกเงยสม่ำเสมอ และีบริหารความเสี่ยงในระดับที่กองทุนยอมรับได้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมูลค่ากว่า 36,000 ล้านบาท รวมถึงสมาชิกกองทุนจำนวนกว่า 100,000 คน (ข้อมูลเมื่อ มกราคม 2548) ทำให้ MFC ไม่หยุดยั้งในการพัฒนาทีมงานด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการทำงานและระบบงานที่รวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัย และตรวจสอบได้ ส่วนสำคัญอีกประการหนึ่งคือการเสริมสร้างทีมงานที่มีความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านการบริหารกองทุน และการบริการกองทุนให้เพียงพอต่อการเพิ่มขึ้นของลูกค้าตลอดเวลา

ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน มีหลากหลายขึ้นกับลักษณะของแต่ละองค์กรที่จัดลำดับความสำคัญของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แต่ที่สำคัญเมื่อคณะกรรมการกองทุนเลือกบริษัทจัดการที่ดี มั่นคงและสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอให้กับกองทุน ย่อมทำให้คณะกรรมการกองทุนได้รับการชื่นชม หรืออาจกล่าวได้ว่า เมื่อผลประกอบการดี คณะกรรมการกองทุนก็ได้รับการชมเชยจากสมาชิก และเป้าหมายหลักของ MFC คือการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับสมาชิกกองทุน อันจะเป็นผลสะท้อนให้สมาชิกมีความพึงพอใจต่อคณะกรรมการกองทุน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบ Pool Fund เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายของกองทุน และทำให้สมาชิกสามารถเลือกนโยบายการลงทุนหรือรูปแบบกองทุนได้ด้วยตนเอง (Employee ‘s Choice) และ MFC ได้ดำเนินการจัด Pool Fund ให้กับลูกค้ามาตั้งแต่ปี 2537 และใช้แนวทาง Employee ‘s Choice ให้สมาชิกเลือกตั้งแต่ปี 2544 มาจนถึงปัจจุบัน

 

สอบถามรายละเอียดเรื่อง Employee 's Choice และกองทุน Pool Fund เพิ่มเติมได้ที่
โทร. 02-6619000 ต่อ 393 (ประสิทธิ์), 394 (จันทอาภา), และ225 (ธีรรัฐ)