หากท่านเป็นคนหนึ่งที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 91 หรือ 90 เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ทุกปี ท่านเป็นผู้โชคดีที่มีโอกาสได้รับสิทธิการหักลดหย่อนภาษีเพิ่มขึ้น สูงสุดถึง 500,000 บาท เพียงท่านลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือ Long Term Equity Fund (LTF)

ท่านที่จะลงทุนใน "กองทุนรวมหุ้นระยะยาว" โปรดทราบ...

“กองทุนรวมหุ้นระยะยาว” ชื่อของกองทุนบอกอย่างชัดเจนว่า กองทุนนี้จะเน้นนำเงินไปลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ลงทุนในกองทุน LTF จะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีมากกว่าการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป โดยเงินลงทุนใน LTF สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทำให้ผู้ลงทุนเสียภาษีน้อยลง

สิทธิประโยชน์ที่ผู้ลงทุนจะได้รับ

ุผู้ลงทุนสามารถนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน LTF ไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้ตามจำนวนเงินที่ลงทุนจริง สูงสุดถึง 15% ของรายได้ และไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี
ขอเน้นย้ำเรื่อง จำนวนเงินลงทุนใน LTF ที่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 500,000 บาทนั้น เป็นอีก 500,000 บาท ที่เพิ่มขึ้นจากวงเงินหักลดหย่อน 500,000 บาท ของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ กบข.
ุลงทุนปีใด นำมาหักลดหย่อนภาษีได้ในปีที่ลงทุนเท่านั้น
ไม่มีภาระผูกพันให้ต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี
ุมีความคล่องตัว สามารถโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุน LTF อื่นได้
กำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษี เมื่อลงทุนครบ 5 ปีปฏิทิน

เงื่อนไขการลงทุน

ุเงินแต่ละยอดที่ลงทุนใน LTF ต้องไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยได้รับสิทธิประโยชน์ในเบื้องต้น
ุกรณีที่ขายคืนก่อนครบ 5 ปีปฏิทิน จะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับ พร้อมเงินเพิ่มตามที่กฎหมายกำหนด และเสียภาษีเงินได้ที่ได้รับจากกำไรส่วนเกินทุน ยกเว้น กรณีผู้ลงทุนทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต
ผู้ลงทุนใน LTF ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่านั้น ที่จะได้รับสิทธิหักลดหย่อนทางภาษีนี้
ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้

รู้จัก MV-LTF

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว หรือ MV-LTF
ประเภทกองทุน : กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
อายุโครงการ : ไม่กำหนด
นโยบายการลงทุน : ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือมีราคาของหลักทรัพย์ที่ต่ำเมื่อเทียบกับปัจจัยพื้นฐาน (Value Stock)
การจ่ายเงินปันผล : ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง โดยจ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี้ยรับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม ในอัตราไม่เกิน 30% ของกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ

ทำไมจึงควรลงทุนใน MV-LTF?

MV-LTF เป็นกองทุนที่มุ่งคัดสรร และเน้นลงทุนในหุ้นคุณค่า (Value Stock) ที่มีความมั่นคง ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการดี แต่มีราคาต่ำเมื่อเทียบกับปัจจัยพื้นฐาน และยังมีโอกาสสร้างผลตอบแทนจากราคาที่เพิ่มขึ้น หรือมีรายได้ที่สม่ำเสมอจากการจ่ายเงินปันผลแก่กองทุน

ทำไม MV-LTF จึงลงทุนใน Value Stock?

MFC ได้ศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นกลุ่ม Value Stock พบว่า เป็นหลักทรัพย์ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว เมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม ด้วยเหตุนี้ MV-LTF ที่เน้นลงทุนใน Value Stock จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนระยะยาว

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการเสนอขาย ไม่เกิน 3% (ยกเว้นในช่วงแรก)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน 0.25%
ค่าธรรมเนียมการโอนย้าย
(ระหว่าง บลจ.)
โอนย้ายเข้า : ไม่เกิน 3% (ยกเว้นในช่วงแรก)
โอนย้ายออก : 0.25%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
(ภายใน บลจ.เอ็มเอฟซี)
ไม่เกิน 3% (ยกเว้นในช่วงแรก)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.055% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.125% ต่อปี

วิธีการลงทุน

การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
วัน-เวลา วันที่ 11-29 ต.ค. 47 ในเวลาทำการ
มูลค่าเงินลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท
การซื้อขายหน่วยลงทุนหลังการเสนอขายครั้งแรก
วัน-เวลาเสนอขาย ประมาณวันที่ 11 พ.ย. 47 เป็นต้นไป ภายใน 12.00 น. ทุกวันทำการ
วัน-เวลารับซื้อคืน ปีละ 2 ครั้ง ภายใน 12.00 น. วันที่ 31 ม.ค. และ 31 ก.ค. ของทุกปี
มูลค่าเงินลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท
มูลค่าการรับซื้อคืนขั้นต่ำ ไม่กำหนด

เอกสารประกอบการจองซื้อหน่วยลงทุน
ใบคำขอเปิดบัญชี ใบคำสั่งซื้อ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ

วิธีการชำระเงิน
เงินสด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค ดราฟท์ สั่งจ่าย "บัญชีจองซื้อกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว" บัญชีกระแสรายวัน

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญช
กรุงไทย สำนักนานาเหนือ 000-6-12622-7
กรุงเทพ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 153-3-08562-5
กสิกรไทย ถนนรัชดาฯ 718-1-04171-9
ไทยธนาคาร สาขาย่อยถนนหลังสวน 053-3-00278-3

สถานที่ซื้อขายหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
โทร. 02-661-9000 ต่อ 111
บริษัทหลักทรัพย์ อินเทลวิชั่น จำกัด (มหาชน)
โทร. 02-658-5800 ต่อ 808, 809
บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด (มหาชน)
โทร. 02-627-3100
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โทร. 02-635-1718
บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
โทร. 02-263-2100 ต่อ 3140, 3146
บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โทร. 02-658-6300 ต่อ 6330
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โทร. 02-231-1111 ต่อ 690, 696, 699
บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
โทร. 02-680-3133-34
บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)
โทร. 02-207-0038 ต่อ 406, 451
บริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด
โทร. 02-657-9000 ต่อ 8132, 8135
ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ โทร. 02-626-7777 และสาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล