การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
31 มกราคม 2561
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
152,648.46
ล้านบาท
นายจ้าง
753
นายจ้าง
สมาชิก
226,846
ราย
สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
เลือกการลงทุนได้จาก 8 นโยบายการลงทุน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน