การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
30 เมษายน 2561
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
155,605.21
ล้านบาท
นายจ้าง
726
นายจ้าง
สมาชิก
228,017
ราย
สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
เลือกการลงทุนได้จาก 8 นโยบายการลงทุน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน