การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
31 ตุลาคม 2560
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
152,419.50
ล้านบาท
นายจ้าง
774
นายจ้าง
สมาชิก
242,298
ราย
สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
เลือกการลงทุนได้จาก 8 นโยบายการลงทุน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน