การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
30 กันยายน 2560
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
162,509.64
ล้านบาท
นายจ้าง
777
นายจ้าง
สมาชิก
257,762
ราย
สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
เลือกการลงทุนได้จาก 8 นโยบายการลงทุน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน