ข้อมูลสำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ความเป็นมาของ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และพนักงาน ได้ร่วมกันจัดตั้ง “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2533 ทะเบียนเลขที่ 491/2533

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ เป็นสวัสดิการและหลักประกันแก่พนักงานที่เป็นสมาชิก เมื่อออกจากงาน หรือสิ้นสุดสมาชิกภาพตามข้อบังคับของกองทุนฯ

เงื่อนไขการเข้าเป็นสมาชิก

• พนักงานซีเกททุกคนที่ทำงานมาแล้วครบ 120 วัน นับตั้งแต่วันเข้าทำงาน สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนฯ ได้โดยความสมัครใจ กรณีที่สมาชิกลาออกจากกองทุนฯ จะไม่สามารถกลับเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ได้

• สมาชิกสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมได้เป็นจำนวนเต็มในอัตราร้อยละ 5 - 15 ของค่าจ้างหรือเงินเดือนประจำ โดยยินยอมให้นายจ้างหักเงินสะสมดังกล่าวจากค่าจ้างหรือเงินเดือนประจำนำส่งเข้ากองทุน

• หลักเกณฑ์การแจ้งเปลี่ยนอัตราเงินสะสม คณะกรรมการกองทุนจะกำหนดเวลายื่นความจำนงทุกๆ ปลายปีปฎิทินของทุกๆ ปี ซึ่งจะแจ้งกำหนดเวลาที่แน่นอนให้สมาชิกทราบ ตามประกาศของคณะกรรมการกองทุน การยื่นความจำนงข้างต้นจะมีผลบังคับใช้ภายใน 1 เดือน หลังจากกำหนดวันปิดยื่นความจำนง

• บริษัทซีเกทจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ให้แก่สมาชิกตามอัตราก้าวหน้า 5%, 7% และ 9% ของเงินเดือน

• เมื่อสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพจะได้รับเงินจากกองทุนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุนฯ

สถานะของกองทุน

• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีสมาชิก 15,250 คน และมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 6,412 ล้านบาท โดยมี บมจ. เอ็มเอฟซี เป็นบริษัทจัดการ