1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  23 ก.ย. 2021

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MMGOVMF11.8764

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF21.4130

  MMM-MF13.6594

  MMM-PLUS10.7293

  MSI10AI10.0004

  MSI11AI 

  MSI2AI10.7040

  MSI3AI10.6429

  MSI4AI10.4922

  MSI5AI10.3676

  MSI6AI10.4374

  MSI7AI10.4272

  MSI8AI10.1790

  MSI9AI10.0309

  MSHORTPVD10.0496

  MT2Y10.2311

  MT2Y210.1867

  MT2Y310.0348

  MT3Y110.8331

  SMART-PLUS10.0439

  SMARTMF10.1794

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  GI5EM17.9429

  HAPPY D511.1913

  KAF19.6435

  MBT-G25.6765

  MBT-PVD25.6770

  MBT-U25.6765

  M-FLEX6.9918

  MFX40.4990

  MIF-G9.7371

  MIF-PVD9.7372

  MIF-U9.7371

  M-INCOMEAI11.7493

  MIPLUS11.1026

  MPII-A9.0266

  MPII-D8.7223

  MPII-ID8.7803

  MTOP110.0802

  Q-PORT9.6430

  SPOT33S108.9499

  SPOT33S118.4045

  SPOT33S147.4119

  SPOT33S158.8325

  SI5A48.0151

  SMO5A18.0873

  SPOT33S78.2212

  SPOT33S88.4577

  SPOT33S910.0764

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.5806

  BMBF3.9760

  DE-16.4060

  MDIVA-A15.7796

  MDIVA-D15.2529

  MDIVA-ID15.3403

  HIDIVMF10.1454

  HIDIVPLUSG12.2618

  HIDIVPLUSPVD12.2618

  HIDIVPLUSUNIT12.2627

  HI-DIV8.4046

  M-ACTIVE19.1512

  MAMF33.4802

  M-MEGA-A8.9748

  M-MEGA-D8.8256

  M-FOCUS14.4271

  MGMF11.5629

  MIFMF13.2290

  M-MIDSMALL-A15.2625

  M-MIDSMALL-D15.2624

  M-MIDSMALL-PVD15.2624

  M-S5022.9561

  MS50MF8.8543

  M-SELECTCG7.9529

  MIDSMALLMF13.5592

  MVMF23.9139

  RPF226.1655

  RRF17.1399

  SAN18.5557

  SCDF0.9123

  SCIF3.0553

  SCIF21.9447

  SF417.7193

  SF544.4918

  SF74.4606

  SF82.1910

  SSB125.4946

  STD3.8710

  STD24.2560

  TNP40.8748

  TS2.0410

  UNF14.9209

  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
  (RMF)

  HI-DIV RMF10.4624

  I-GOLDRMF12.4909

  M-BOND13.4048

  M-CR12.5470

  M-FIX14.4018

  MGFRMF12.0415

  M-PROP RMF10.4628

  MMF-RMF12.9103

  M-TWSUK RMF11.1260

  M-VALUE79.0364

  M-S50 RMF8.8583

  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
  (LTF) การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

  MALTF33.4795

  MGLTF11.5629

  MIFLTF13.1054

  MVLTF23.3057

  HIDIVLTF10.1454

  MIDSMALLLTF13.5585

  MS50LTF8.8537

  กองทุนรวมเพื่อการออม
  (Super Savings Fund)

  MCHINASSF12.8007

  MGFSSF14.2756

  MIFSSF13.2215

  MMGOVSSF11.8763

  MMM-SSF13.6590

  M-MIDSMALL-SSF15.2625

  MPDIVSSF12.5112

  MTF-SSFX12.5359

  MTF-SSF12.5750

  MTQ-SSFX11.2584

  MTQ-SSF11.2605

  MVSSF23.9142

  SMARTSSF10.1794

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-101.7081

  I-209.9155

  I-ASEAN STAR 104.7479

  I-CHIC13.8968

  I-DEVELOP13.4489

  I-EMERGING 10S28.7837

  I-GOLD7S28.0819

  I-GOLD7S38.4424

  I-GOLD16.5141

  I-OIL2.8962

  IREITG12.6631

  IREITPVD13.1879

  I-SMART10.3916

  MATECH-A16.9955

  MATECH-D16.9953

  MATECH-IA16.9955

  MATECH-PVD16.9963

  MCANN6.8717

  MCBOND9.9931

  MCHEVO9.3718

  MCHINAGA13.0731

  MCHINAGD 12.6186

  MCHINAIA12.7905

  MCHINAPVD13.0732

  MD8M19.9774

  M-EM8.4452

  MEURO12.3436

  MFTECH9.3665

  MGAG12.2425

  MGAPVD12.2425

  MGFGA14.5952

  MGFGD 13.5333

  MGFIA14.4614

  MGFPVD14.5954

  M-GOT19.4730

  MGS7.1577

  MGTECH13.8209

  MRENEW-A13.7682

  MRENEW-D13.2814

  MRENEW-IA13.4116

  MRENEW-PVD13.7690

  M-SUKUK10.8302

  M-MULTI-A13.3716

  M-MULTI-D12.8054

  M-VI11.2928

  M-SMART INCOME-AC10.7600

  M-SMART INCOME-AR10.7520

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  MPDIVMF12.3705

  MPDIVPVD12.5638

  MPDIVUNIT12.6059

  M-PROPERTY29.9563

  30 มิ.ย. 2021

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.2963

  MNIT5.0272

  MNIT29.4379

  MNRF8.4847

  M-STOR10.7981

  HPF9.3422

  MIT8.1546

  M-PAT6.1173

  TFFIF11.6689