1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  02 ธ.ค. 2022

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MMGOVMF11.9045

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF21.4872

  MMM-MF13.6842

  MMM-PLUS10.8059

  MSI10AI10.1876

  MSI11AI10.1957

  MSI12AI10.1484

  MSI14AI10.0791

  MSI15AI10.0536

  MSI16AI10.0921

  MSI17AI10.0944

  MSI18AI10.0794

  MSI19AI10.0799

  MSI20AI10.0497

  MSI21AI10.0239

  MSI22AI 

  MSI5AI10.6161

  MSI6AI10.5541

  MSI7AI10.5176

  MSI8AI10.3175

  MSHORTPVD10.0945

  MT2Y210.3864

  MT2Y310.2033

  SMART-PLUS9.5557

  SMARTMF10.1372

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  GI5EM16.4745

  HAPPY D58.7708

  KAF19.7629

  MBT-G23.0815

  MBT-PVD26.3959

  MBT-U26.3952

  MDSHARC1YA10.0015

  M-FLEX5.9438

  MFX35.5903

  MIF-G8.0715

  MIF-PVD9.8807

  MIF-U9.8807

  M-INCOMEAI10.5685

  MIPLUS-G11.6613

  MPII-A7.8420

  MPII-D7.5763

  MPII-ID7.6516

  MTOP29.6399

  MTOP39.8805

  Q-PORT8.8554

  SPOT33S108.8012

  SPOT33S117.9243

  SPOT33S146.9293

  SPOT33S158.7002

  SI5A46.1408

  SMO5A17.1272

  SPOT33S77.7188

  SPOT33S87.9407

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.5235

  BMBF4.0175

  DE-16.0374

  MDIVA-A11.5907

  MDIVA-D10.4714

  MDIVA-ID10.7076

  HIDIVMF10.4841

  HIDIVPLUSG12.5404

  HIDIVPLUSPVD12.5408

  HIDIVPLUSUNIT12.5414

  HI-DIV8.3877

  M-ACTIVE17.4772

  MAMF33.6539

  M-MEGA-A9.2783

  M-MEGA-D8.9179

  M-FOCUS14.5281

  MGMF11.2954

  MIFMF12.9623

  M-MIDSMALL-A16.5883

  M-MIDSMALL-D15.5766

  M-MIDSMALL-PVD16.5881

  M-S5023.1953

  MS50MF9.2114

  M-SELECTCG7.2031

  MIDSMALLMF13.8462

  MVMF23.4122

  RPF226.0523

  RRF17.0529

  SAN18.7425

  SCDF0.8749

  SCIF2.9546

  SCIF21.8527

  SF417.1685

  SF545.0119

  SF74.3412

  SF82.0771

  SSB128.4652

  STD3.7258

  STD24.1013

  TNP41.3404

  TS1.8900

  UNF14.9565

  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
  (RMF)

  HI-DIV RMF10.7671

  I-GOLDRMF12.3283

  M-BOND13.3121

  M-CR12.5519

  M-FIX14.3260

  MGFRMF9.5729

  MHEALTHRMF10.5778

  M-PROP RMF9.5544

  MRENEWRMF8.7794

  MMF-RMF12.9195

  M-TWSUK RMF11.2253

  M-VALUE78.7389

  M-S50 RMF9.2015

  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
  (LTF) การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

  MALTF33.6527

  MGLTF11.0347

  MIFLTF12.7654

  MVLTF22.7990

  HIDIVLTF10.4831

  MIDSMALLLTF13.2933

  MS50LTF9.2105

  กองทุนรวมเพื่อการออม
  (Super Savings Fund)

  MCHINASSF8.3724

  MGFSSF11.2847

  MHEALTHSSF10.8699

  MIFSSF13.0367

  MIPLUS-SSF11.6619

  MMGOVSSF11.9044

  MMM-SSF13.6833

  M-MIDSMALL-SSF16.3177

  MPDIVSSF11.3650

  MRENEW-SSF11.6130

  MTF-SSFX12.6990

  MTF-SSF12.8810

  MTQ-SSFX11.0600

  MTQ-SSF11.0485

  MVSSF23.5853

  SMARTSSF10.1810

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-102.2241

  I-206.9189

  I-ASEAN STAR 103.9460

  I-CHIC12.7770

  I-DEVELOP10.2828

  I-EMERGING 10S26.7980

  I-GOLD7S27.9441

  I-GOLD7S38.2618

  I-GOLD16.3210

  I-OIL4.0143

  IREITG9.0671

  IREITPVD9.5193

  I-SMART9.0996

  M-ASIA 

  MATECH-A11.6574

  MATECH-D10.3953

  MATECH-IA10.9137

  MATECH-PVD11.6585

  MCANN2.9910

  MCBOND9.0477

  MCHEVO6.8812

  MCHINAGA8.5505

  MCHINAGD 8.0933

  MCHINAIA8.2925

  MCHINAPVD8.5520

  MCONT7.6975

  MCONVERT8.0401

  MD8M17.1866

  M-EDGE8.6302

  M-EM6.1120

  M-EUBANK10.1281

  MEURO9.8818

  MFTECH3.7148

  MGAG9.9950

  MGAI9.9953

  MGAPVD9.9951

  MGFGA11.5373

  MGFGD 10.3941

  MGFIA10.9992

  MGFPVD11.5378

  MGMVOL9.1879

  M-GOT16.9115

  MGS5.7860

  MGTECH6.9331

  MHEALTHG10.8697

  MHEALTHPVD10.8697

  MINFRA9.6788

  M-META5.2395

  MRENEW-A12.1816

  MRENEW-D11.4894

  MRENEW-IA11.7464

  MRENEW-PVD12.1827

  M-SUKUK10.0287

  M-MULTI-A10.9538

  M-MULTI-D10.2300

  M-VI10.6329

  MVIET6.5039

  M-SMART INCOME-AC9.9161

  M-SMART INCOME-AR9.8982

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  MPDIVMF10.8936

  MPDIVPVD11.4133

  MPDIVUNIT11.5729

  M-PROPERTY27.4823

  30 ก.ย. 2022

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.4561

  MNIT5.0470

  MNIT28.9332

  MNRF8.0325

  M-STOR10.4138

  HPF9.3263

  MIT3.8632

  M-PAT6.2299

  TFFIF11.7109