รางวัล

 

ปี 2020
     

SET AWARDS 2020
Outstanding Asset Management Company Awards

By SET and Money & Banking

ปี 2019
     

รางวัลบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม
ประเภทกองทุนหุ้นภายในประเทศปี 2019

จาก Morningstar Thailand Fund Awards 2019

 

 

รางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2019
ประเภทกองทุนหุ้นขนาดใหญ่

จาก Morningstar Thailand Fund Awards 2019

 
ปี 2018
 

 

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น 
แห่งปี 2018

จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และวารสารการเงินธนาคาร 

 
ปี 2017
 

 

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น 
แห่งปี 2017

จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และวารสารการเงินธนาคาร 

 
ปี 2016

 

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น 
แห่งปี 2016

จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และวารสารการเงินธนาคาร 

 

   

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี
อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต

 

รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2016
ประเภทกองทุนตราสารทุนโลก
จากวารสารการเงินธนาคาร 

ปี 2015

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เพิ่มค่าหุ้นระยะยาว

รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2015
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 100%
จากวารสารการเงินธนาคาร 

   

รางวัลพิเศษ
บริษัทจัดการลงทุนที่มีระบบงานดีเด่น
กองทุนร่วม (Pooled Fund)
จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเอ็มเอฟซี มาสเตอร์ ฟันด์
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 

 

ปี 2014

รางวัล SET Awards 2014
  
รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม
จากผลการดำเนินงานของปี 2556
ประเภทบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 2,000-10,000 ล้านบาท   

          

  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

รางวัลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ประจำปี 2557
ประเภทกองทุนร่วม (Pooled Fund)
โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ปี 2013

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม 

รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมประเภทกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น
จาก Morningstar Thailand Fund Awards 2013

   

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ (HI-DIV)
 

รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2013

ประเภทกองทุนตราสารทุน หุ้นปันผล

จากวารสารการเงินธนาคาร

ปี 2012

ปี 2012

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม

รางวัลกองทุนยอดเยียมประเภทกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น
จาก Morningstar Thailand Fund Awards 2012

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

รางวัลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ประจำปี 2555
ประเภทกองทุนร่วม (Pooled Fund)
โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปี 2010

MFC Asset Management Public Co. Ltd.
The Post/Lipper Thailand Fund Awards 2010
ประเภทกลุ่มกองทุนสินทรัพย์ประเภทผสม (Mixed Assets)
ยอดเยี่ยมภายในระยะเวลา 3 ปี

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี –บีทีอินคัมโกรทฟันด์
( MFC- BT Income Growth Fund)

The Post/Lipper Thailand Fund Awards 2010
ประเภทกองทุนยอดเยี่ยม ประเภท Mixed Asset THB Flexible-Thailand
 ภายในระยะเวลา 5 ปี 

 

ปี 2009 - 2010

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว (กองทุนเปิด MV-LTF)
รางวัล Morningstar Thailand Fund Awards 2009 และ 2010*
รางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนหุ้นขนาดใหญ่ (Equity Large Cap)

* วัดจากผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมของปี 2552 และ 2553 ปรับด้วย
ความเสี่ยงของกองทุนเปรียบเทียบกับกลุ่มกองทุนเดียวกันเป็นเวลา 3 ปี 
การบริหารงานของผู้จัดการกองทุนและความสม่ำเสมอของกลยุทธ์การ
ลงทุนของกองทุน

หมายเหตุ: ผลการดำเนินงานในอดีต ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 

 

หมายเหตุ: ผลการดำเนินงานในอดีต ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

 

เกี่ยวกับ MFC