คณะจัดการ

 
คณะจัดการ
นายสดาวุธ  เตชะอุบล
รักษาการกรรมการผู้จัดการ
 
นางพัณณรัชต์ บรรพโต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
 
 
นางรจิตพร มนะเวส
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

 

นางรจิตพร มนะเวส
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
 
นายชาคริต พืชพันธ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
 
 
นายประสิทธิ์ พรปฏิมากร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
 
 
นายกิตติคม สุทธิวงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 
นายเจริญชัย เล็งศิริวัฒน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 
 
นางสาวนริศรา อมาตยกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 
   นายอนุพงษ์  จันทร์จิเรศรัศมี
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

เกี่ยวกับ MFC