คณะจัดการ

 
คณะจัดการ
นายสดาวุธ  เตชะอุบล
รักษาการกรรมการผู้จัดการ
นายสุเมธา ลิ่วเฉลิมวงศ์
รองกรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน
 
นางพัณณรัชต์ บรรพโต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
 
 
นายชาคริต พืชพันธ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
 
 
นางรจิตพร มนะเวส
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส และเลขานุการบริษัท
 
 
นายกิตติคม สุทธิวงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 
 
 
นางสาวนริศรา อมาตยกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 
 นายเจริญชัย เล็งศิริวัฒน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
   นายอนุพงษ์  จันทร์จิเรศรัศมี
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
  นายประสิทธิ์  พรปฏิมากร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

เกี่ยวกับ MFC