โครงสร้างผู้ถือหุ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

                                      


 
 

เกี่ยวกับ MFC