โครงสร้างผู้ถือหุ้น

   รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

                                      เกี่ยวกับ MFC