โครงสร้างผู้ถือหุ้น

   รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 

                                      


 
 

เกี่ยวกับ MFC