คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
ประธานคณะกรรมการด้านการกรรมการดูแลกิจการที่ดี
นายสดาวุธ เตชะอุบล
กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 
นายสุรพล ขวัญใจธัญญา
กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 
นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์
กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 

 

 

 

ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี ประธานกรรมการบริษัท

 

 

 

 

ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี ประธานกรรมการบริษัท

เกี่ยวกับ MFC