คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี
ประธานกรรมการบริษัท

ดร.โชคชัย  อักษรนันท์
รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายสดาวุธ  เตชะอุบล
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร

พลเอกเลิศรัตน์  รัตนวานิช
กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายสุรพล  ขวัญใจธัญญา
กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน และกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นางสาวจุฬารัตน์  สุธีธร
กรรมการ
   
นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์  
กรรมการ และกรรมการบริหาร

นายนำพร  ยมนา
กรรมการ

นายเทอดธรรม  สุวิชาวรพันธุ์
กรรมการ

ดร. วิกรม  คุ้มไพโรจน์
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการตรวจสอบ

นายพชร  ยุติธรรมดำรง
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

 นายบิน วีริงกา                          
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางสาวประภา  ปูรณโชติ
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

นายลิม ชอง บุน เดนนิส
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ


ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี 

ประธานกรรมการบริษัท

ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี 

ประธานกรรมการบริษัท

เกี่ยวกับ MFC