คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 
คุณจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
ประธานคณะกรรมการด้านการกรรมการดูแลกิจการที่ดี

 
นายสุรพล ขวัญใจธัญญา
กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 
นางรจิตพร มนะเวส
เลขานุการคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 

 

 

 

ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี ประธานกรรมการบริษัท

 

 

 

 

ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี ประธานกรรมการบริษัท

เกี่ยวกับ MFC