จรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ

          บริษัทได้จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน คู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) จรรยาบรรณการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
และกฎระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน นอกเหนือจากคู่มือที่จัดทำโดยสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งได้แก่ จรรยาบรรณการจัดการลงทุนและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการจัดการลงทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และจรรยาบรรณและหลักปฏิบัติวิชาชีพการวิเคราะห์ และการจัดการลงทุนของสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ให้พนักงานบริษัทยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งในการปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนสาธารณชนและสังคม โดยผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคนได้ลงนามรับทราบและตกลงที่จะถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้ติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอและติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ รวมทั้งได้มีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตาม
 
 

          หลักการดังกล่าวข้างต้นได้กำหนดไว้สำหรับพนักงานของบริษัททุกคน เพื่อใช้ในการปฏิบัติ งานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย พนักงานจะต้องปฏิบัติตามหลักการนี้รวมทั้งระเบียบ กฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยองค์กรกำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสมาคมวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น

     1. ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) ในการปฏิบัติงานพนักงานต้องปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ สุจริต มี จริยธรรม ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี พนักงานทุกคนต้องยึดหลักความสำคัญและประโยชน์อันสูงสุดของกองทุนและลูกค้าพร้อมๆกับผลประโยชน์ของบริษัท
 
     2. ทักษะ ความระมัดระวังรอบคอบ และความขยันหมั่นเพียร (skill, care and diligence) พนักงานทุกคนต้องใช้วิจารณญาณนอย่างรอบคอบ มีเหตุผลในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อกองทุน ลูกค้าและสังคม
 
     3. หลักปฏิบัติทั่วไปในธุรกิจ (Market practice) พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วไป ซึ่งรวมทั้งการปฏิบัตตามระเบียบ หลักเกณฑ์หรือมาตรฐานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

     4. ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า (Information about customers) ในการให้บริการแก่ลูกค้า พนักงานต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่ครบถ้วนและเพียงพอเพื่อทราบถึงสถานภาพและวัตถุประสงค์ของลูกค้า และสามารถให้คำแนะนำในบริการแต่ละประเภทให้แก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม และต้องรักษาความลับของลูกค้า

     5. ข้อมูลสำหรับลูกค้า (Information for customers) ในการตัดสินใจลงทุน ให้คำแนะนำหรือกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ของลูกค้าบริษัทจะต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วน เหมาะสม ทันเวลาและเสมอภาคกับลูกค้าทุกราย นอกจากนี้ บริษัทจะต้องให้มีการจัดเก็บข้อมูล เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นหลักฐานสนับสนุนในการกระทำใดๆ ว่ามีความชัดเจน และโปร่งใส

     6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of interest) ในการดำเนินการใดๆ ของบริษัทอยู่บนพื้นฐานของการไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีพฤติการณ์ให้สงสัยได้ว่าจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากจะเกิดขึ้นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ บริษัทจะยึดหลักการเปิดเผยข้อมูลโดยเคร่งครัด

     7. การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า (Customer assets) ในกรณีที่ต้องจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้า บริษัทจะจัดเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม อีกทั้งมีการแยกทรัพย์สินของลูกค้าออกจากทรัพย์สินของบริษัท โดย
สามารถระบุทรัพย์สินที่เป็นของลูกค้าแต่ละราย มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนระหว่างผู้บันทึกข้อมูลกับผู้จัดเก็บรักษา และมีการตรวจสอบ  ความครบถ้วนถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ

     8. เงินทุน (Financial resources) บริษัทในฐานะบริษัทจัดการลงทุนมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำรงสภาพคล่องทางการเงิน
ของกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการลงทุน และไม่ก่อภาระ
ผูกพันใดๆ แก่กองทุน สำหรับการบริหารเงินทุนของบริษัท บริษัทจะต้องดำรงสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอที่จะรับภาระผูกพันจากการ
ดำเนินธุรกิจ การลงทุน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และจัดให้มีเงินทุนและการบริหารเงินทุนที่ดี

     9. การจัดองค์กรและการควบคุมภายใน (Internal organization) บริษัทมีนโยบายในการจัดการและควบคุมการบริหารงานภายในของบริษัทที่ดีมีการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน และการมอบหมายงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังต้องจัดให้มีการฝึกอบรมและการกำกับดูแลให้มีการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่กำหนดไว้

    10. ความสัมพันธ์กับองค์กรกำกับดูแล (Relations with regulators) บริษัทให้ความร่วมมือต่อองค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และในกรณีที่คาดว่าจะต้องมีการเปิดเผยหรือชี้แจงใดๆ บริษัทจะรายงานต่อองค์กรกำกับดูแลในทันที

ปฏิบัติและดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการลงทุนปฏิบัติตามจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจจัดการดังนี้
      1. ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจริยธรรมในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือประชาชน รวมทั้งบริษัทหลักทรัพย์อื่น
      2. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ
      3. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวัง
          ด้วยข้อมูลที่เพียงพอ และมีหลักฐานที่สามารถอ้างอิงได้ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย กฎข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด
      4. เปิดเผยให้ลูกค้าทราบ ในกรณีมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ให้บริการนั้น
      5. ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย
           เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ตามหน้าที่ ตามกฎหมาย หรือเป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ต่อระบบสถาบันการเงินหรือประชาชน
      6. ห้ามมิให้กระทำการ หรือช่วยเหลือ หรือสนับสนุนการกระทำอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
           หรือการกระทำอันเป็นความผิด เกี่ยวกับทรัพย์โดยทุจริต หรือการกระทำอันเป็นภัยต่อเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ
           ตลอดจนปกปิดหรือมีส่วนในการยักย้ายหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้มาเนื่องจากการกระทำดังกล่าว
      7. รายงานเลขาธิการสมาคม และหรือ นายกสมาคม และแจ้ง หน่วยราชการ และหรือ องค์กร และหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหรือ
           มีหน้าที่ควบคุม และหรือ กำกับดูแลธุรกิจประเภทการจัดการลงทุน ถึงพฤติกรรมที่เห็นได้ว่าอาจเป็นการผิด
      8. จัดการลงทุนให้แก่ลูกค้าโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของการลงทุนกับวัตถุประสงค์ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ สภาพแวดล้อม ตลอดจน
           ข้อจำกัดต่างๆ ของลูกค้า
      9. รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
    10. เปิดเผยต่อลูกค้าในเรื่องลักษณะของการให้บริการ ค่าตอบแทน ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างชัดเจน ถูกต้อง
           และครบถ้วน
    11. นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกองทุนอย่างชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน
    12. จัดให้มีระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ของพนักงาน
    13. ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพที่สมาคมกำหนด

     1. ต้องตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต มีศีลธรรม ปราศจากอคติส่วนตัว และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร เต็มความรู้ความสามารถ
         และมีความรับผิดชอบ
      2. ต้องมีความจงรักภักดีต่อบริษัท แต่จะไม่กระทำผิดกฎหมายหรือปฏิบัติตนผิดศีลธรรมอันดี
      3. ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำหรือกิจกรรมใดๆ อันจะนำไปสู่ความเสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงของบริษัท
      4. ต้องไม่กระทำการใดๆ อันนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับกองทุน ลูกค้าและหรือบริษัท อันอาจนำไปสู่
           ความมีอคติ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตใจเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมได้
      5. ต้องไม่รับสิ่งของมีค่า หรือผลประโยชน์ใดๆ จากเพื่อนพนักงาน ลูกค้า คู่ค้าหรือคู่สัญญา ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการใช้ดุลยพินิจและ
           การตัดสินใจในการปฏิบัติงาน หรือทำให้ความเป็นอิสระเที่ยงธรรมลดน้อยลง
      6. ต้องรักษาความลับของกองทุน ลูกค้าและหรือบริษัทที่ล่วงรู้จากการทำงานในหน้าที่ และไม่นำความลับไปหาประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือกระทำการใดอันเป็นการขัดผลประโยชน์ของกองทุน ลูกค้าและหรือบริษัท หรือขัดต่อกฎหมาย
      7. ต้องรายงานข้อเท็จจริงที่มีนัยสำคัญจากการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการไม่รายงานข้อมูลนี้จะมีผลต่อการดำเนินงานของกองทุน ลูกค้าและหรือบริษัท หรือเป็นการปกปิดการกระทำผิดกฎหมาย
      8. ต้องใฝ่หาความรู้และปรับปรุงวิธีการทำงานของตนให้มีความเชี่ยวชาญ ประสิทธิภาพ และมีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ

 

เกี่ยวกับ MFC