คณะกรรมการ

 
ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี
ประธานคณะกรรมการบริษัท
ดร. โชคชัย อักษรนันท์
รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
นายสดาวุธ เตชะอุบล
กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 
 
พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช
กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 
 
นายสุรพล ขวัญใจธัญญา
กรรมการ  กรรมการบริหาร  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 
ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
 
 
นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร
กรรมการ

 

นายมงคล ลีลาธรรม
กรรมการ และกรรมการบริหาร
นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์
กรรมการ
 
 
นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์
กรรมการ

 

 

 
นายบิน วีริงกา          

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 

นาย ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการผู้จัดการ
นาย สิทธิรัตน์ ดรงคมาศ
กรรมการ

 

 

 

ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี ประธานกรรมการบริษัท

 

 

 

 

ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี ประธานกรรมการบริษัท

 

เกี่ยวกับ MFC