ภาษีกับกองทุนรวม

บุคคลธรรมดา
มูลค่าเพิ่มจากการลงทุน (เงินได้จากการขายหน่วยลงทุน)  จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้เงินปันผล เมื่อได้หักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10  แล้วก็ไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้ไปคำนวณรวมกับรายได้อื่นๆ เพื่อเสียภาษีอีกตอนปลายปี          

นิติบุคคล

    • บริษัทจดทะเบียน 
     
เงินปันผลได้รับยกเว้นภาษี  (กรณีถือหน่วยลงทุนไว้สามเดือนก่อนและหลังได้รับเงินปันผล) มูลค่าเพิ่มจากการลงทุนต้องนำไปคำนวณรวมเป็นเงิน

   
บริษัทจำกัด
      เงินปันผลนำไปรวมคำนวณเป็นเงินได้เพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินที่ได้รับ (กรณีถือหน่วยลงทุนไว้สามเดือนก่อนและหลังได้รับเงินปันผล) 
      มูลค่าเพิ่มจากการลงทุนต้องนำไปคำนวณรวมเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล