ประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนของท่าน

เมื่อ ความเสี่ยง คือ โอกาสที่มูลค่าเงินลงทุนจะลดลงเมื่อขายหรือไถ่ถอน ท่านจึงควรรู้ว่าสามารถรับความเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใด โดยการประเมินความเสี่ยงจากความรู้ ประสบการณ์ ทัศนคติ และการยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนของท่าน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลือกลงทุนในกองทุนที่ท่านสนใจจะลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับท่าน

โดยสามารถแบ่งลักษณะเบื้องต้นของความเสี่ยงที่นักลงทุนรับได้ เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

  1. กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้น้อย (พอเพียง) นักลงทุนที่มีความระมัดระวังในการลงทุนค่อนข้างมาก ถือคติ “ช้าๆแต่มั่นคง” ไม่ต้องการสูญเงินต้นที่ลงทุนไป ผลตอบแทนที่ได้จึงอยู่ในรัดบที่ต่ำตามไปด้วย

  1. กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลาง (ยืดหยุ่น) นักลงทุนกลุ่มที่สามารถรับความเสี่ยงได้พอสมควร เน้นความมั่นคงในขณะที่ยอมรับผลขาดทุนได้ในบางโอกาส

  1. กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้มาก (ตะลุย) นักลงทุนที่กลุ่มที่มีความเชื่อมั่นสูง โดยหากเห็นว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงก็พร้อมที่รับความเสี่ยง

 

หมายเหตุ : ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน เป็นเพียงข้อมูลเพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจเรื่องการวางแผนการลงทุนเบื้องต้นเท่านั้น ในการลงทุนจริง ผู้ลงทุนควรพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆประกอบ เพื่อให้สามารถวาแผนการลงทุนได้บรรลุตามเป้าหมาย

(ข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จะเริ่มใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงจากการลงทุนที่เหมาะสม (ตามประกาศที่ ทธ/น/ข.47/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการให้คำแนะนำการลงทุนและการให้บริการเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/5536s.pdf) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ซึ่งกำหนดให้ผู้ลงทุนทุกรายตอบแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนก่อนการซื้อกองทุนรวม เพื่อประโยชน์แก่ผู้ลงทุนในการที่จะได้ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ตนเองรับได้ก่อนตัดสินใจลงทุนอย่างเหมาะสม โดยให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) รวบรวมข้อมูลไว้เป็นหลักฐานตลอดทั้งให้สิทธิแก่ บลจ. ในการระงับการให้บริการทำธุรกรรมทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมแก่ผู้ลงทุนที่ปฏิเสธการตอบแบบประเมินดังกล่าว

        ดาวน์โหลด แบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อทำการประเมินพร้อมลงนามกำกับ

2.     ส่งไปรษณีย์กลับมายังบริษัทฯ โดยจ่าหน้าถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 
  199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น จี และชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

 

เพียงนำตัวเลขตามคำตอบข้อ 1-10 ที่ท่านเลือกรวมกัน และเทียบกับตารางระดับความเสี่ยง
...