กองทุนส่วนบุคคล

กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) คือ รูปแบบการลงทุนที่มีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวในการลงทุน ซึ่งคุณสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการลงทุน ตามวัตถุประสงค์ เงื่อนไข และข้อจำกัดของคุณเอง โดยได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้านการลงทุนอย่างใกล้ชิด รูปแบบและนโยบายการลงทุนได้ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับคุณ อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ลูกค้า ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ในปัจจุบันผู้มีเงินออมและนักลงทุนทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลต่างก็ให้ความสนใจกับการลงทุนในรูปแบบใหม่ๆ มากขึ้น โดยหวังว่าจะเป็นหนทางที่จะทำให้มีอนาคตทางการเงินที่สดใสและมั่นคง นักลงทุนแต่ละท่านต่างก็มีความต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนและข้อจำกัดในการลงทุนที่แตกต่างกัน จึงทำให้มีรูปแบบการลงทุนที่แตกต่างกันไป ดังนั้น หากคุณสามารถออกแบบรูปแบบการลงทุนในสไตล์ของคุณ โดยได้รับคำปรึกษา คำแนะนำและการวางแผนการลงทุนที่เหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนก็จะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะทำให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายการลงทุนของคุณได้ภายใต้ความเสี่ยงที่คุณยอมรับ

                “MFC Private Fund” คือ ทางเลือกในการลงทุนที่เหมาะสมกับคุณ
                 จัดพอร์ตลงทุนที่เน้นความเป็นส่วนตัว ซึ่งคุณสามารถกำหนดรูปแบบและเงื่อนไขการลงทุนที่ต้องการ โดยได้รับคำแนะนำ
                  จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้านการลงทุนอย่างใกล้ชิด
                 ออกแบบรูปแบบและนโยบายการลงทุนให้เหมาะสมกับคุณเป็นพิเศษ
                 บริหารจัดการพอร์ตการลงทุนของคุณได้อย่างคล่องตัว และมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสม
                   กับสถานการณ์
                 สามารถเพิ่มอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนและควบคุมความเสี่ยงจากการลงทุนได้
                 ได้รับการติดต่อสื่อสารระหว่างทีม Private wealth และลูกค้าอย่างใกล้ชิด
                 ได้รับการบริการที่ดีเลิศจากเอ็มเอฟซี พร้อมด้วยข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยอยู่เสมอ
 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท “การจัดการกองทุนส่วนบุคคล” ในปี 2540 บริษัทยังได้รับความไว้วางใจอย่างสูงจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน รวมถึงบุคคลธรรมดาให้ทำหน้าที่บริหารจัดการสินทรัพย์กองทุนส่วนบุคคล
1.) กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น (Equity Fund)
2.) กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) 
3.) กองทุนแบบผสม (Mixed Fund) 
4.) การลงทุนในต่างประเทศ (Offshore Investment) 

            ลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการลงทุนได้
            การลงทุนมีความคล่องตัวและมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
            กระบวนการจัดตั้งกองทุนส่วนบุคคลไม่ยุ่งยาก เพิ่มความสะดวกในบริการให้กับลูกค้าเป็นสำคัญ
            สามารถเพิ่มอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน และควบคุมความเสี่ยงจากการลงทุนได้
            มีผู้จัดการกองทุนที่เป็นมืออาชีพ คอยติดตามภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่การตลาดกองทุนส่วนบุคคลเป็นผู้ดูแลติดตามพอร์ตลงทุน พร้อมทั้งรายงานและให้คำแนะนำด้านการลงทุนให้ลูกค้าทราบอย่างสม่ำเสมอ
            ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมถึงเวลาเมื่อเทียบกับการบริหารจัดการลงทุนเอง
            มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ภายใต้กฎระเบียบ และกฏเกณฑ์ของทางการอย่างเคร่งครัด
            สินทรัพย์ที่ลงทุนเป็นชื่อลูกค้าซึ่งเก็บไว้กับผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุน และกองทุนส่วนบุคคล ยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจาก
             หน่วยงาน กลต.
            นำส่งรายงานพอร์ตลงทุนและรายการเคลื่อนไหวให้ลูกค้าทราบทุกวัน นอกเหนือจากรายงานประจำเดือน
            นำเสนอสภาวะเศรษฐกิจ การลงทุนในตลาดต่างๆ รายไตรมาส
  ประโยชน์ต่อกองทุนของลูกค้า
            อำนาจต่อรอง : MFC เป็นนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ จึงมีโอกาสเข้าถึงอุปทานของตราสารหนี้ และมีอำนาจต่อรองให้กับลูกค้า
             ในฐานะผู้จัดการกองทุน
            ผลตอบแทนที่สูงกว่า : มีโอกาสสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มให้กับเงินลงทุนจากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ การซื้อ-ขายตราสารหนี้
              ใน portfolio แทนการซื้อและถือครองจนครบอายุ (Hold to Maturity)
            ติดตามตรวจสอบความน่าเชื่อถือของตราสาร : MFC มี Internal Credit Rating Committee (ICRC) ช่วยสนับสนุน
              และให้ข้อมูลด้าน Credit Risk ของตราสารหนี้ เพื่อประกอบการคัดเลือกและตัดสินใจลงทุนของคณะกรรมการนโยบายการลงทุน
             (Investment Policy Council : IPC)
 ฝ่ายจัดการกองทุนและระบบที่มีประสิทธิภาพ
            ฝ่ายจัดการกองทุนของ MFC มีพนักงานถึง 30 คน
            MFC มีฝ่ายวิจัยและกลยุทธ์ภายในบริษัท
            MFC เน้นการบริหารกองทุนเป็นทีม
 ผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยม : จากการที่ได้รับรางวัลมากมายทั้ง The Post - Lipper Thailand Fund Awards 2010 และ
     Morningstar Fund Awards Thailand 2009 , 2010 , 2012 
ค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผล : ค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้จัดการกองทุนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ ทั้งด้านความเป็น
     มืออาชีพ การเข้าถึงข่าวสารข้อมูล หรือ การบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
บริการอย่างมืออาชีพ : นอกจากทีมงานมืออาชีพ ระบบและการรายงานผลการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานตรงกับความต้องการของลูกค้า MFC ยังสามารถเป็นที่ปรึกษาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน