1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  25 ก.พ. 2021

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MMGOVMF11.8651

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF21.1670

  MMM-MF13.6382

  MMM-PLUS10.6695

  MSI2710.6901

  MSI2AI10.5425

  MSI3AI10.4877

  MSI4AI10.3430

  MSI5AI10.1714

  MSI6AI10.2108

  MSI7AI10.1328

  MSI8AI9.9767

  MSHORTPVD10.0402

  MT2Y10.1075

  MT2Y29.9859

  MT3Y110.6823

  SMART-PLUS10.1516

  SMARTMF10.1401

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  GI5EM18.5745

  HAPPY D59.4961

  KAF19.2919

  M-BT21.5581

  M-FLEX8.6920

  MFX34.3392

  MIF8.9990

  M-INCOMEAI11.0286

  MIPLUS10.4855

  MPII-A8.5104

  MPII-D8.3205

  MPII-ID8.3618

  MRECO59.8859

  Q-PORT8.7177

  SPOT33S107.4003

  SPOT33S116.8048

  SPOT33S146.0231

  SPOT33S157.2789

  SI5A47.9464

  SMO5A18.7123

  SPOT33S76.6794

  SPOT33S86.8685

  SPOT33S98.1849

  THMO18.8910

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.2785

  BMBF3.6258

  DE-15.8511

  MDIVA-A15.6327

  MDIVA-D15.1109

  MDIVA-ID15.1982

  HIDIVMF9.4526

  HIDIVPLUSG11.4576

  HIDIVPLUSPVD11.4576

  HIDIVPLUSUNIT11.4584

  HI-DIV8.2531

  M-ACTIVE16.3519

  MAMF31.3996

  M-MEGA-A8.4151

  M-MEGA-D8.4904

  M-FOCUS12.1267

  MGMF10.9896

  MIFMF12.4458

  M-MIDSMALL14.5148

  M-S5022.0739

  MS50MF8.2593

  M-SELECTCG7.4077

  MIDSMALLMF10.6262

  MVMF22.0081

  RPF223.8477

  RRF16.5176

  SAN16.9331

  SCDF0.8590

  SCIF2.7967

  SCIF21.8017

  SF416.2160

  SF540.5464

  SF74.0663

  SF81.9999

  SSB114.1569

  STD3.5327

  STD23.8828

  TNP37.2945

  TS1.8711

  UNF13.6634

  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
  (RMF)

  HI-DIV RMF9.7804

  I-GOLDRMF12.7288

  M-BOND13.3400

  M-CR12.5644

  M-FIX14.2988

  MGFRMF10.3496

  M-PROP RMF9.3165

  MMF-RMF12.9147

  M-TWSUK RMF10.5354

  M-VALUE73.2108

  M-S50 RMF8.2685

  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
  (LTF) การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

  MALTF31.3992

  MGLTF10.9896

  MIFLTF12.4453

  MVLTF21.4481

  HIDIVLTF9.4525

  MIDSMALLLTF10.6260

  MS50LTF8.2589

  กองทุนรวมเพื่อการออม
  (Super Savings Fund)

  MCHINASSF14.0080

  MGFSSF12.6149

  MIFSSF12.4455

  MMGOVSSF11.8651

  MMM-SSF13.6382

  MPDIVSSF11.3650

  MTF-SSFX11.6391

  MTF-SSF11.6393

  MTQ-SSFX10.9671

  MTQ-SSF10.9672

  MVSSF22.0081

  SMARTSSF10.1402

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-101.4596

  I-2010.1697

  I-ASEAN STAR 104.4324

  I-CHIC13.1079

  I-DEVELOP13.8614

  I-EMERGING 10S210.0630

  I-GOLD7S28.2208

  I-GOLD7S38.5816

  I-GOLD16.8046

  I-OIL2.3874

  IREITG12.8703

  IREITPVD12.8706

  I-SMART10.2461

  MATECH-A17.4897

  MATECH-D17.4896

  MATECH-IA17.4896

  MATECH-PVD17.4897

  MCHINAGA14.0078

  MCHINAGD 14.0076

  MCHINAIA14.0077

  MCHINAPVD14.0077

  M-EM9.6498

  MFTECH 

  MGAG13.0014

  MGAPVD13.5405

  MGFGA12.6147

  MGFGD 12.6146

  MGFIA12.6147

  MGFPVD12.6147

  M-GOT1 

  MGS8.3716

  MGTECH13.9475

  MRENEW-A12.3197

  MRENEW-D12.3196

  MRENEW-IA12.3196

  MRENEW-PVD12.3198

  M-SUKUK10.7622

  M-MULTI-A12.1699

  M-MULTI-D11.6546

  M-VI10.6921

  M-SMART INCOME-AC10.4121

  M-SMART INCOME-AR10.4032

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  MPDIVMF11.2108

  MPDIVPVD11.2486

  MPDIVUNIT11.2863

  M-PROPERTY26.7797

  30 พ.ย. 2020

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.3553

  MNIT5.0831

  MNIT29.4629

  MNRF8.4955

  M-STOR10.8498

  HPF9.3932

  MIT7.6777

  M-PAT6.1225

  TFFIF11.7071