1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  07 พ.ค. 2021

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MMGOVMF11.8699

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF21.2848

  MMM-MF13.6484

  MMM-PLUS10.6933

  MSI2710.7266

  MSI2AI10.6177

  MSI3AI10.5516

  MSI4AI10.4041

  MSI5AI10.2531

  MSI6AI10.2876

  MSI7AI10.2601

  MSI8AI10.0619

  MSHORTPVD10.0466

  MT2Y10.1642

  MT2Y210.0660

  MT3Y110.7411

  SMART-PLUS10.1270

  SMARTMF10.1894

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  GI5EM18.2102

  HAPPY D510.9816

  KAF20.9654

  MBT-G25.0267

  MBT-PVD25.0267

  MBT-U25.0267

  M-FLEX7.5978

  MFX39.7407

  MIF-G9.7698

  MIF-PVD9.7699

  MIF-U9.7698

  M-INCOMEAI11.3001

  MIPLUS10.8365

  MPII-A8.9289

  MPII-D8.7299

  MPII-ID8.7779

  Q-PORT9.5189

  SPOT33S108.8909

  SPOT33S118.3552

  SPOT33S147.3783

  SPOT33S158.7722

  SI5A47.7776

  SMO5A18.3962

  SPOT33S78.1920

  SPOT33S88.4304

  SPOT33S910.0321

  THMO110.3101

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.5276

  BMBF3.9062

  DE-16.3017

  MDIVA-A15.4315

  MDIVA-D14.9165

  MDIVA-ID15.0098

  HIDIVMF9.8606

  HIDIVPLUSG11.9410

  HIDIVPLUSPVD11.9410

  HIDIVPLUSUNIT11.9418

  HI-DIV8.3066

  M-ACTIVE18.7961

  MAMF32.8808

  M-MEGA-A8.8011

  M-MEGA-D8.6532

  M-FOCUS14.0689

  MGMF11.7397

  MIFMF13.5014

  M-MIDSMALL15.1706

  M-S5022.9428

  MS50MF8.5831

  M-SELECTCG7.7999

  MIDSMALLMF13.3999

  MVMF23.5438

  RPF225.6970

  RRF17.0215

  SAN18.2470

  SCDF0.8982

  SCIF3.0110

  SCIF21.9321

  SF417.4547

  SF543.7161

  SF74.3833

  SF82.1544

  SSB123.0709

  STD3.8054

  STD24.1827

  TNP40.1842

  TS2.0129

  UNF14.7088

  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
  (RMF)

  HI-DIV RMF10.1826

  I-GOLDRMF12.6504

  M-BOND13.3836

  M-CR12.5607

  M-FIX14.3586

  MGFRMF10.6898

  M-PROP RMF10.2326

  MMF-RMF12.9160

  M-TWSUK RMF11.0423

  M-VALUE77.8471

  M-S50 RMF8.5880

  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
  (LTF) การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

  MALTF32.8803

  MGLTF11.7398

  MIFLTF13.5005

  MVLTF22.9448

  HIDIVLTF9.8605

  MIDSMALLLTF13.3993

  MS50LTF8.5826

  กองทุนรวมเพื่อการออม
  (Super Savings Fund)

  MCHINASSF13.3067

  MGFSSF12.9767

  MIFSSF13.5007

  MMGOVSSF11.8699

  MMM-SSF13.6483

  MPDIVSSF12.2847

  MTF-SSFX11.8122

  MTF-SSF11.8490

  MTQ-SSFX11.0816

  MTQ-SSF11.0837

  MVSSF23.5438

  SMARTSSF10.1894

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-101.5465

  I-209.6987

  I-ASEAN STAR 104.3234

  I-CHIC13.5481

  I-DEVELOP12.4580

  I-EMERGING 10S29.3834

  I-GOLD7S28.2689

  I-GOLD7S38.6266

  I-GOLD16.6904

  I-OIL2.4908

  IREITG12.5760

  IREITPVD12.5762

  I-SMART10.2201

  MATECH-A16.4673

  MATECH-D16.4671

  MATECH-IA16.4672

  MATECH-PVD16.4673

  MCANN9.5124

  MCHINAGA13.3065

  MCHINAGD 13.3063

  MCHINAIA13.3064

  MCHINAPVD13.3065

  MD8M19.5957

  M-EM9.0020

  MEURO10.6510

  MFTECH8.6024

  MGAG11.5329

  MGAPVD12.0112

  MGFGA12.9765

  MGFGD 12.9764

  MGFIA12.9766

  MGFPVD12.9767

  M-GOT18.7514

  MGS7.1294

  MGTECH12.1497

  MRENEW-A12.5995

  MRENEW-D12.5993

  MRENEW-IA12.5994

  MRENEW-PVD12.5996

  M-SUKUK10.7775

  M-MULTI-A12.5329

  M-MULTI-D12.0023

  M-VI11.2451

  M-SMART INCOME-AC10.5271

  M-SMART INCOME-AR10.5182

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  MPDIVMF12.2152

  MPDIVPVD12.3363

  MPDIVUNIT12.3776

  M-PROPERTY29.3424

  31 ธ.ค. 2020

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.2629

  MNIT5.0863

  MNIT29.3714

  MNRF8.4762

  M-STOR10.7931

  HPF9.3200

  MIT7.3164

  M-PAT6.1217

  TFFIF11.7333