1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  06 ต.ค. 2022

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MMGOVMF11.8939

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF21.3309

  MMM-MF13.6747

  MMM-PLUS10.7848

  MSI10AI10.1597

  MSI11AI10.1626

  MSI12AI10.1131

  MSI14AI10.0385

  MSI15AI10.0045

  MSI16AI10.0388

  MSI17AI10.0380

  MSI18AI10.0226

  MSI19AI10.0209

  MSI20AI10.0049

  MSI21AI 

  MSI5AI10.5862

  MSI6AI10.5359

  MSI7AI10.4990

  MSI8AI10.2965

  MSHORTPVD10.0809

  MT2Y10.2729

  MT2Y210.3632

  MT2Y310.1815

  SMART-PLUS9.6146

  SMARTMF10.0467

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  GI5EM16.1197

  HAPPY D58.7369

  KAF19.6883

  MBT-G22.8549

  MBT-PVD26.1368

  MBT-U26.1361

  M-FLEX5.4344

  MFX35.3340

  MIF-G7.8406

  MIF-PVD9.5981

  MIF-U9.5981

  M-INCOMEAI10.1845

  MIPLUS-G11.4663

  MPII-A7.8993

  MPII-D7.6324

  MPII-ID7.7047

  MTOP29.5555

  MTOP39.7602

  Q-PORT8.6829

  SPOT33S108.7638

  SPOT33S117.9354

  SPOT33S146.9340

  SPOT33S158.6597

  SI5A45.8586

  SMO5A16.7826

  SPOT33S77.7303

  SPOT33S87.9534

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.3686

  BMBF3.8385

  DE-15.7677

  MDIVA-A11.4467

  MDIVA-D10.5542

  MDIVA-ID10.7017

  HIDIVMF9.9481

  HIDIVPLUSG11.9633

  HIDIVPLUSPVD11.9636

  HIDIVPLUSUNIT11.9642

  HI-DIV7.9689

  M-ACTIVE17.3502

  MAMF32.1433

  M-MEGA-A8.9733

  M-MEGA-D8.6215

  M-FOCUS14.4036

  MGMF10.9920

  MIFMF12.5546

  M-MIDSMALL-A16.4414

  M-MIDSMALL-D15.4387

  M-MIDSMALL-PVD16.4413

  M-S5022.3294

  MS50MF8.8678

  M-SELECTCG6.9740

  MIDSMALLMF13.9920

  MVMF22.3745

  RPF224.8822

  RRF16.7379

  SAN17.9040

  SCDF0.8377

  SCIF2.8240

  SCIF21.7776

  SF416.4150

  SF542.9843

  SF74.1458

  SF81.9840

  SSB122.8528

  STD3.5585

  STD23.9179

  TNP39.4830

  TS1.8392

  UNF14.2999

  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
  (RMF)

  HI-DIV RMF10.2361

  I-GOLDRMF12.0878

  M-BOND13.2564

  M-CR12.5478

  M-FIX14.2711

  MGFRMF8.8724

  M-PROP RMF9.5307

  MRENEWRMF7.5977

  MMF-RMF12.9095

  M-TWSUK RMF11.1563

  M-VALUE75.3000

  M-S50 RMF8.8586

  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
  (LTF) การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

  MALTF32.1422

  MGLTF10.7392

  MIFLTF12.3638

  MVLTF21.7883

  HIDIVLTF9.9477

  MIDSMALLLTF13.4295

  MS50LTF8.8669

  กองทุนรวมเพื่อการออม
  (Super Savings Fund)

  MCHINASSF8.6208

  MGFSSF10.4663

  MHEALTHSSF9.8690

  MIFSSF12.6266

  MIPLUS-SSF11.4668

  MMGOVSSF11.8937

  MMM-SSF13.6739

  M-MIDSMALL-SSF16.1732

  MPDIVSSF11.4379

  MRENEW-SSF10.0225

  MTF-SSFX11.9323

  MTF-SSF12.1033

  MTQ-SSFX10.5794

  MTQ-SSF10.5683

  MVSSF22.5398

  SMARTSSF10.0901

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-102.3000

  I-206.3436

  I-ASEAN STAR 103.9677

  I-CHIC12.0512

  I-DEVELOP9.3024

  I-EMERGING 10S26.3862

  I-GOLD7S27.6375

  I-GOLD7S37.9452

  I-GOLD15.9903

  I-OIL4.1822

  IREITG8.6577

  IREITPVD9.0894

  I-SMART9.0599

  MATECH-A10.4524

  MATECH-D9.3208

  MATECH-IA9.7847

  MATECH-PVD10.4535

  MCANN2.9907

  MCBOND9.2043

  MCHEVO6.4971

  MCHINAGA8.8043

  MCHINAGD 8.3335

  MCHINAIA8.5384

  MCHINAPVD8.8057

  MCONT7.2292

  MCONVERT7.8447

  MD8M16.9157

  M-EDGE7.7828

  M-EM5.7106

  M-EUBANK8.8169

  MEURO9.0320

  MFTECH3.6882

  MGAG9.2556

  MGAI9.2559

  MGAPVD9.2557

  MGFGA10.7007

  MGFGD 9.6403

  MGFIA10.1985

  MGFPVD10.7011

  MGMVOL8.4556

  M-GOT16.4007

  MGS5.2152

  MGTECH7.1017

  MHEALTHG9.8689

  MHEALTHPVD9.8689

  MINFRA9.0162

  M-META5.2713

  MRENEW-A10.5132

  MRENEW-D9.9158

  MRENEW-IA10.1365

  MRENEW-PVD10.5141

  M-SUKUK9.9982

  M-MULTI-A10.4600

  M-MULTI-D9.7688

  M-VI9.8965

  MVIET7.2363

  M-SMART INCOME-AC9.5813

  M-SMART INCOME-AR9.5762

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  MPDIVMF10.9684

  MPDIVPVD11.4860

  MPDIVUNIT11.5245

  M-PROPERTY27.3922

  30 มิ.ย. 2022

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.3993

  MNIT5.0496

  MNIT28.9356

  MNRF8.0367

  M-STOR10.4171

  HPF9.3273

  MIT8.6116

  M-PAT5.3077

  TFFIF11.6650