1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  25 ก.ย. 2020

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.8583

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF21.1040

  MMM13.6237

  MMM-PLUS10.6320

  MSI1AI10.4505

  MSI2710.5736

  MSI2AI10.3680

  MSI3AI10.3385

  MSI4AI10.2185

  MSI5AI10.0137

  MSI6AI10.0247

  MSI7AI 

  MSHORTPVD10.0183

  MT3Y110.5397

  SMART10.1901

  SMART-PLUS10.2306

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  GI5EM16.6093

  HAPPY D57.8147

  KAF16.8224

  M-BT17.6558

  M-FLEX6.8412

  MFX28.1426

  MIF7.6687

  M-INCOMEAI10.2276

  MIPLUS9.7432

  MPII-A8.7650

  MPII-D8.5768

  MPII-ID8.6020

  MRECO58.0969

  MWELL17.1647

  Q-PORT7.3582

  SPOT33S106.3746

  SPOT33S115.9434

  SPOT33S145.2644

  SPOT33S156.2699

  SI5A46.3102

  SMO5A17.1543

  SPOT33S75.8210

  SPOT33S85.9647

  SPOT33S97.1127

  THMO17.2305

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF2.7769

  BMBF3.0761

  DE-14.9554

  MDIVA-A11.6579

  MDIVA-D11.4562

  MDIVA-ID 

  HIDIVMF 

  HIDIVPLUSG9.2891

  HIDIVPLUSPVD 

  HIDIVPLUSUNIT 

  HI-DIV6.9576

  M-ACTIVE12.6113

  MAMF 

  M-MEGA-A7.0029

  M-MEGA-D7.0528

  M-FOCUS9.8075

  MGMF 

  MIFMF11.2594

  M-MIDSMALL11.4160

  M-S5018.6662

  MS50MF7.3343

  M-SELECTCG6.4124

  MIDSMALLMF 

  MVMF 

  RPF220.1564

  RRF15.5167

  SAN14.3330

  SCDF0.7288

  SCIF2.3737

  SCIF21.5439

  SF413.7473

  SF534.2777

  SF73.4383

  SF81.6937

  SSB96.2530

  STD2.9887

  STD23.2869

  TNP31.5264

  TS1.5879

  UNF11.6012

  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
  (RMF)

  HI-DIV RMF8.0373

  I-GOLDRMF13.2357

  M-BOND13.3240

  M-CR12.4368

  M-FIX14.2536

  M-PROP RMF11.0277

  MMF-RMF12.8938

  M-TWSUK RMF9.7481

  M-VALUE61.8768

  M-S50 RMF7.0128

  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
  (LTF) การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

  MALTF26.4041

  MGLTF9.2832

  MIFLTF10.4301

  MVLTF18.6318

  HIDIVLTF7.7398

  MIDSMALLLTF8.3766

  MS50LTF6.9914

  กองทุนรวมเพื่อการออม
  (Super Savings Fund)

  MIFSSF10.4302

  MPDIVSSF13.4806

  MTF-SSFX9.8548

  MTF-SSF9.8549

  MTQ-SSFX9.3142

  MTQ-SSF9.3142

  MVSSF18.6319

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-101.0506

  I-207.7990

  I-ASEAN STAR 103.2981

  I-CHIC11.6137

  I-DEVELOP11.3559

  I-EMERGING 10S27.6161

  I-GOLD7S28.6131

  I-GOLD7S38.9982

  I-GOLD17.4249

  I-OIL1.6777

  IREITG10.8869

  IREITPVD10.8870

  I-SMART10.4181

  M-ATECH13.7765

  MCHINA10.9572

  MGAG10.8872

  MGAPVD10.8873

  MGE9.6602

  MGF10.8991

  MGS7.0857

  MRENEW9.6285

  M-SUKUK10.4803

  M-MULTI-A10.7686

  M-MULTI-D10.5746

  M-VI9.4953

  M-SMART INCOME-AC9.8647

  M-SMART INCOME-AR9.8550

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  MPDIVMF13.3870

  MPDIVPVD 

  MPDIVUNIT13.3871

  M-PROPERTY31.5623

  31 ก.ค. 2020

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.1962

  MNIT5.0857

  MNIT29.9255

  MNRF8.6084

  M-STOR10.8080

  HPF9.2375

  MIT8.0181

  M-PAT8.2914

  TFFIF11.8251