แบบฟอร์มต่างๆ

  1. ชุดคำขอเปิดบัญชี
           -  สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
           -  สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล
           -  คำขอเปิดบัญชี เพื่อการโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PVD to RMF)
  2. แบบข้อมูลผู้ลงทุน (Client Profile Form)
          -  สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
          -  สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล
  3. แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน (FATCA)
          -  สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
          -  สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล
          -  W-9 (สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา / นิติบุคคล)
          -  W-8BEN 
          -  W-8BEN-E

  4. คำสั่งซื้อ
          -   คำสั่งซื้อ (ชำระเงินด้วย Bill Payment)
          -   คำสั่งซื้อ (ชำระเงินด้วยเงินโอน / บัตรเครดิต)
          -   คำสั่งซื้อ MFC Fund Gift Card
  5. คำสั่งขายคืน
          -   คำสั่งขายคืน (สำหรับกองทุนรวมทั่วไป)
          -   คำสั่งขายคืน (สำหรับกองทุน LTF / RMF)
  6. คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
          -   คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (สับเปลี่ยนภายในบริษัทจัดการ)
          -   คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (สับเปลี่ยนระหว่างบริษัทจัดการ)
  7. คำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอ/แบบอัตโนมัติ
  8. แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน
  9. แบบคำขอโอนหน่วยลงทุน
10. แบบคำขอออกเอกสารสิทธิใหม่
11. แบบคำขอดำเนินการเกี่ยวกับเช็ค
12. แบบคำขอหนังสือรับรองการถือหน่วยลงทุน
13. หนังสือจดแจ้งการจำนำหน่วยลงทุน
14. หนังสือเพิกถอนการจดแจ้งการจำนำหน่วยลงทุน
15. เอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการทำธุรกรรม
16. หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก
17. แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง
           -  สำหรับกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทน (I-10)
           -  สำหรับกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ (I-OIL) / ออยล์ 33 ซีรี่ส์ 1 (I-OIL33S1) / ออยล์ 5 ซีรี่ส์ 2 (IOIL5S2)
18. แบบประเมินระดับความเสี่ยงการลงทุนที่เหมาะสมของผู้ถือหน่วยลงทุน (Customer Risk Profile) 
19. แบบประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge Assessment) สำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
20. แบบฟอร์มแลกรับคะแนน Smart Rewards
21. คำขอดำเนินการเกี่ยวกับเงินกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD TO RMF)
22. หนังสือยืนยัน กรณีการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของบลจ.เอ็มเอฟซี


 แบบฟอร์มสำหรับบริการ MFC Smart Services
1. คำขอสมัครใช้บริการ MFC Smart Fax หรือ MFC Smart Purchase
2. คำขอสมัครใช้บริการ / หนังสือมอบอำนาจ MFC Smart Tele หรือ MFC Smart Track
3. คำขอชื่อผู้ใช้งาน (Username) และกำหนดรหัสผ่านใหม่ สำหรับบริการ MFC Smart Trade
4. คำขอกำหนดวิธีการรับเอกสารการลงทุน


 คู่มือบริการต่าง ๆ
1. ขั้นตอนการสมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติผ่าน ATM ธนาคารต่าง ๆ
2. คู่มือการลงทะเบียนบัตร MFC Gift Card
3. คู่มือการดาวน์โหลดเอกสารการลงทุน
4. คู่มือบริการแจ้งเตือนการรับเอกสารการลงทุน
5. ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงช่องทางการรับเอกสารการลงทุน


  ระเบียบวิธีปฏิบัติงานทะเบียน
ระเบียบวิธีปฏิบัติงานทะเบียนกองทุนรวม