คำเตือน


 • ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ("เอ็มเอฟซี") และข้อมูลของกองทุนต่างๆ
  ที่อยู่ภายใต้การจัดการของเอ็มเอฟซี

 • เอ็มเอฟซี เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  อย่างไรก็ตาม การที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการโครงการจัดการกองทุนรวมที่มีรายละเอียดอยู่บนเว็บไซด์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่า
  สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขาย และมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย

 • กองทุนรวมที่ปรากฏในเว็บไซด์นี้ได้รับอนุญาตให้มีการซื้อขายในประเทศไทย ดังนั้น การใช้ข้อมูลที่จัดไว้ให้ในเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านรับรองและยอมรับ
  ว่าท่านเป็นบุคคลผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ข้อมูลดังกล่าวได้โดยไม่เป็นการละเมิด หรือฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ
  ในประเทศของท่าน ทั้งนี้ เป็นที่เข้าใจอย่างแจ้งชัดว่า ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ มิได้จัดไว้ให้เพื่อการเผยแพร่ หรือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย หรือ รับซื้อ
  คืนหน่วยลงทุนของกองทุนใด ๆ ภายใต้การจัดการของเอ็มเอฟซี ในประเทศซึ่งการกระทำในลักษณะเช่นนี้ถือเป็นการละเมิด หรือฝ่าฝืนกฎหมาย รวมถึง
  ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • การลงทุนในกองทุนรวมใด ๆ ที่มีรายชื่อปรากฏในเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายไทย รวมถึงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่กำหนด
  ไว้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

 • ผู้สนใจลงทุนควรใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลอ้างอิงจากหนังสือชี้ชวนประกอบอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน

 • ในการลงทุนในกองทุนรวมใด ๆ ผู้ลงทุนควรตระหนักถึงความเสี่ยงและความเป็นไปได้ที่จะได้รับเงินลงทุนคืนน้อยกว่าจำนวนเงินลงทุน

 • การลงทุนในการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมิใช่การฝากเงิน และจะไม่ได้รับการค้ำประกันจากสถาบันผู้รับฝากหรือหน่วยงานราชการใดๆ ทั้งสิ้น

 • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ราคาของหน่วยลงทุนและผลตอบแทนที่จะได้รับจากหน่วย
  ลงทุนมีโอกาสขึ้นและลงตลอดเวลา

 • เอ็มเอฟซีเชื่อว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล อย่างไร ก็ตาม เอ็มเอฟซีไม่สามารถรับรองความถูกต้อง
  ของข้อมูลดังกล่าวได้ และเอ็มเอฟซี ตลอดจนกรรมการ และพนักงานของเอ็มเอฟซีไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดประการใด ที่เกิดขึ้นเนื่องจากข้อมูล
  ดังกล่าว รวมถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอกด้วย ทั้งนี้ ข้อมูลที่ปรากฏนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 • เอ็มเอฟซี รวมถึงผู้ถือหุ้น กรรมการ และพนักงานของเอ็มเอฟซี อาจมีการลงทุนในกองทุนรวมที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้หรือหลักทรัพย์ที่กองทุนภายใต้การจัดการ
  ลงทุนแต่ทั้งนี้บริษัทได้ทำตามกฎเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้องการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการและพนักงานตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
  หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ชื่อกองทุน ชื่อย่อ
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้ MFF
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น (MMM-MF) MMM-MF
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส MMM-PLUS
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม ฟันด์ 27 MSI27
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI2AI
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI3AI
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI4AI
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI5AI
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI6AI
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI7AI
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย MSI8AI
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MSHORTPVD
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข MT2Y
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข 2 MT2Y2
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 3 ปี ทวีสุข 1 MT3Y1
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัส SMART-PLUS
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม (SMARTMF) SMARTMF
ชื่อกองทุน ชื่อย่อ
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกรท อินเวสเมนท์ 5 อีเอ็ม 1 GI5EM1
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ ดี ไฟฟ์ ฟันด์ HAPPY D5
กองทุนเปิดกาญจนอนันต์ KAF
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ (MBT-G) MBT-G
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ (MBT-PVD) MBT-PVD
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ (MBT-U) MBT-U
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฟล็กซิเบิล อินเวสเมนท์ M-FLEX
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเฟล็กซิเบิลฟันด์ MFX
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ MIF
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินคัม พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย M-INCOMEAI
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส MIPLUS
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม (A) MPII-A
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม (D) MPII-D
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม (ID) MPII-ID
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ควอนท์-อินเทลลิเจ้นท์ พอร์ตฟอลิโอ ฟันด์ Q-PORT
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 10 SPOT33S10
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 11 SPOT33S11
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 14 SPOT33S14
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 15 SPOT33S15
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท อินเวสเมนท์ ซีรี่ส์ 5 เอ 4 SI5A4
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท โมเมนตัม ซีรี่ส์ 5 เอ 1 SMO5A1
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 7 SPOT33S7
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 8 SPOT33S8
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 9 SPOT33S9
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย โมเมนตัม ซีรี่ส์ 1 THMO1
ชื่อกองทุน ชื่อย่อ
กองทุนเปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์ AGF
กองทุนเปิดศรีนคร BMBF
กองทุนเปิดตะวันออกหนึ่ง DE-1
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย (A) MDIVA-A
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย (D) MDIVA-D
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย (ID) MDIVA-ID
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ หุ้นระยะยาว (HIDIVMF) HIDIVMF
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ (HIDIVPLUSG) HIDIVPLUSG
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ (HIDIVPLUSPVD) HIDIVPLUSPVD
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ (HIDIVPLUSUNIT) HIDIVPLUSUNIT
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ HI-DIV
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แอคทิฟ อิควิตี้ ฟันด์ M-ACTIVE
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว (MAMF) MAMF
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ (A) M-MEGA-A
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ (D) M-MEGA-D
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โฟกัส อิควิตี้ M-FOCUS
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว (MGMF) MGMF
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว (MIFMF) MIFMF
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป M-MIDSMALL
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 M-S50
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว (MS50MF) MS50MF
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีซีเล็คหุ้นทุนธรรมาภิบาลไทย M-SELECTCG
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว (MIDSMALLMF) MIDSMALLMF
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว (MVMF) MVMF
กองทุนเปิดร่วมพัฒนาสอง RPF2
กองทุนเปิดรุ่งโรจน์หนึ่ง RRF1
กองทุนเปิดทรัพย์อนันต์ SAN
กองทุนเปิดสินชฎา SCDF
กองทุนเปิดนครหลวงไทย SCIF
กองทุนเปิดนครหลวงไทย สอง SCIF2
กองทุนเปิดสินภิญโญสี่ SF4
กองทุนเปิดสินภิญโญห้า SF5
กองทุนเปิดสินภิญโญเจ็ด SF7
กองทุนเปิดสินภิญโญแปด SF8
กองทุนทรัพย์สมบูรณ์ SSB
กองทุนเปิดสตางค์แดง STD
กองทุนเปิดสตางค์แดงสอง STD2
กองทุนเปิดธนภูมิ TNP
กองทุนเปิดธีรทรัพย์ TS
กองทุนเปิดยูไนเต็ดฟันด์ UNF
ชื่อกองทุน ชื่อย่อ
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ HI-DIV RMF
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ I-GOLDRMF
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ M-BOND
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีมุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ M-CR
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ M-FIX
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส เพื่อการเลี้ยงชีพ MGFRMF
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ M-PROP RMF
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (เปลี่ยนชื่อมาจาก M-SAVING) MMF-RMF
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพ M-TWSUK RMF
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ M-VALUE
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ M-S50 RMF
ชื่อกองทุน ชื่อย่อ
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ (MCHINASSF) MCHINASSF
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส (MGFSSF) MGFSSF
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว (MIFSSF) MIFSSF
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน (MMGOVSSF) MMGOVSSF
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น (MMM-SSF) MMM-SSF
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ (MPDIVSSF) MPDIVSSF
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม (MTF-SSFX) MTF-SSFX
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทยเฟล็กซิเบิล เพื่อการออม (MTF-SSF) MTF-SSF
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เพื่อการออม (MTQ-SSFX) MTQ-SSFX
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เพื่อการออม (MTQ-SSF) MTQ-SSF
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว (MVSSF) MVSSF
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม (SMARTSSF) SMARTSSF
ชื่อกองทุน ชื่อย่อ
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทน I-10
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้ I-20
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อาเซียน สตาร์ 10 I-ASEAN STAR 10
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์ I-CHIC
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต I-DEVELOP
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อีเมอร์จิ้ง 10 ซีรี่ส์ 2 I-EMERGING 10S2
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 2 I-GOLD7S2
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 3 I-GOLD7S3
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์ I-GOLD
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ I-OIL
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ (IREITG) IREITG
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ (IREITPVD) IREITPVD
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์ I-SMART
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล MATECH-A
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล MATECH-D
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน MATECH-IA
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MATECH-PVD
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล แคนนาบิส MCANN
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ (MCHINAGA) MCHINAGA
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ (MCHINAGD) MCHINAGD
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ (MCHINAIA) MCHINAIA
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ (MCHINAPVD) MCHINAPVD
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิสรัปทีฟ อินโนเวชั่น ทริกเกอร์ 8M1 MD8M1
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิสรัปทีฟ อินโนเวชั่น ทริกเกอร์ 8M2 MD8M2
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต M-EM
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี คอนติเนนทัล ยูโรเปียน อิควิตี้ MEURO
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ฟินเทค อินโนเวชั่น MFTECH
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ (MGAG) MGAG
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ (MGAPVD) MGAPVD
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส (MGFGA) MGFGA
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส (MGFGD) MGFGD
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส (MGFIA) MGFIA
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส (MGFPVD) MGFPVD
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ทริกเกอร์ ซีรี่ส์ 1 M-GOT1
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์ MGS
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น เทคโนโลยี MGTECH
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล MRENEW-A
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล MRENEW-D
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน MRENEW-IA
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ MRENEW-PVD
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ศุกูก M-SUKUK
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท (A) M-MULTI-A
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท (D) M-MULTI-D
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติง M-VI
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม (AC) M-SMART INCOME-AC
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม (AR) M-SMART INCOME-AR