1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  07 ก.พ. 2023

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MMGOVMF11.9124

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF21.5635

  MMM-MF13.6983

  MMM-PLUS10.8216

  MSI10AI10.2147

  MSI11AI10.2328

  MSI12AI10.1841

  MSI14AI10.1175

  MSI15AI10.0954

  MSI16AI10.1250

  MSI17AI10.1232

  MSI18AI10.1088

  MSI19AI10.1130

  MSI20AI10.0834

  MSI21AI10.0560

  MSI22AI10.0163

  MSI23AI9.9919

  MSI5AI10.6443

  MSI6AI10.5763

  MSI7AI10.5424

  MSI8AI10.3398

  MSHORTPVD10.1131

  MT2Y210.4105

  MT2Y310.2308

  SMART-PLUS9.6767

  SMARTMF10.1068

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  GI5EM16.6481

  HAPPY D59.2540

  KAF20.3885

  MBT-G23.4855

  MBT-PVD28.0262

  MBT-U28.0254

  MDSHARC1YA9.9642

  M-FLEX5.9590

  MFX37.7210

  MIF-G8.1900

  MIF-PVD10.0259

  MIF-U10.0258

  M-INCOMEAI10.9252

  MIPLUS-G11.9669

  MPII-A8.2604

  MPII-D7.9816

  MPII-ID8.0634

  MTOP210.2204

  MTOP310.5645

  Q-PORT9.0511

  SPOT33S109.4524

  SPOT33S118.6954

  SPOT33S147.5783

  SPOT33S159.3455

  SI5A46.3457

  SMO5A17.2522

  SPOT33S78.4685

  SPOT33S88.7327

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.6245

  BMBF4.1365

  DE-16.2217

  MDIVA-A11.8197

  MDIVA-D10.6782

  MDIVA-ID10.9664

  HIDIVMF10.6630

  HIDIVPLUSG12.7378

  HIDIVPLUSPVD12.7382

  HIDIVPLUSUNIT12.7388

  HI-DIV8.5285

  M-ACTIVE18.4975

  MAMF34.4317

  M-MEGA-A9.2655

  M-MEGA-D8.9049

  M-FOCUS15.3833

  MGMF11.5388

  MIFMF13.1707

  M-MIDSMALL-A17.6627

  M-MIDSMALL-D16.5855

  M-MIDSMALL-PVD17.6625

  M-S5023.3976

  MS50MF9.2913

  M-SELECTCG7.2939

  MIDSMALLMF14.7761

  MVMF23.4123

  RPF226.8415

  RRF17.1442

  SAN19.3052

  SCDF0.8900

  SCIF3.0405

  SCIF21.8987

  SF417.2649

  SF546.3683

  SF74.4748

  SF82.1406

  SSB132.2332

  STD3.8376

  STD24.2240

  TNP42.6131

  TS1.9443

  UNF15.3840

  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
  (RMF)

  HI-DIV RMF10.9099

  I-GOLDRMF12.8594

  M-BOND13.3413

  M-CR12.5576

  M-FIX14.3555

  MGFRMF9.5567

  MHEALTHRMF9.9884

  M-PROP RMF10.2757

  MRENEWRMF8.8037

  MMF-RMF12.9332

  M-TWSUK RMF11.4452

  M-VALUE80.8584

  M-S50 RMF9.2804

  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
  (LTF) การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

  MALTF34.4304

  MGLTF11.2703

  MIFLTF12.9705

  MVLTF22.9124

  HIDIVLTF10.6619

  MIDSMALLLTF14.1861

  MS50LTF9.2903

  กองทุนรวมเพื่อการออม
  (Super Savings Fund)

  MCHINASSF8.8633

  MGFSSF11.2621

  MHEALTHSSF10.2716

  MIFSSF13.2462

  MIPLUS-SSF11.9675

  MMGOVSSF11.9122

  MMM-SSF13.6973

  M-MIDSMALL-SSF17.3746

  MPDIVSSF12.1550

  MRENEW-SSF11.6791

  MTF-SSFX13.2315

  MTF-SSF13.4212

  MTQ-SSFX11.2936

  MTQ-SSF11.2818

  MVSSF23.8793

  SMARTSSF10.1582

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-102.1379

  I-207.1131

  I-ASEAN STAR 103.8690

  I-CHIC13.2172

  I-DEVELOP10.3434

  I-EMERGING 10S27.0670

  I-GOLD7S28.1302

  I-GOLD7S38.4535

  I-GOLD17.0179

  I-OIL3.8095

  IREITG9.6614

  IREITPVD10.1437

  I-SMART9.1294

  M-ASIA9.9419

  MATECH-A12.4198

  MATECH-D11.0752

  MATECH-IA11.6235

  MATECH-PVD12.4211

  MCANN2.2938

  MCBOND9.2320

  MCHEVO7.4280

  MCHINAGA9.0518

  MCHINAGD 8.5678

  MCHINAIA8.7814

  MCHINAPVD9.0535

  MCONT7.9964

  MCONVERT8.3044

  MD8M17.4395

  M-EDGE8.6835

  M-EM6.3904

  M-EUBANK11.6326

  MEURO10.6797

  MFTECH4.0150

  MGAG10.1649

  MGAI10.1652

  MGAPVD10.1650

  MGFGA11.5143

  MGFGD 10.3733

  MGFIA10.9787

  MGFPVD11.5147

  MGMVOL8.9144

  MGS5.9058

  MGTECH7.0617

  MHEALTHG10.2713

  MHEALTHPVD10.2715

  MINFRA9.6037

  M-META5.8818

  MRENEW-A12.2509

  MRENEW-D11.5548

  MRENEW-IA11.8009

  MRENEW-PVD12.2520

  M-SUKUK10.1336

  MUBOND-A 

  MUBOND-D 

  M-MULTI-A11.1943

  M-MULTI-D10.4545

  M-VI10.9989

  MVIET6.9871

  M-SMART INCOME-AC10.2652

  M-SMART INCOME-AR10.2479

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  MPDIVMF11.6748

  MPDIVPVD11.9767

  MPDIVUNIT12.5589

  M-PROPERTY29.8563

  30 ก.ย. 2022

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.4561

  MNIT5.0470

  MNIT28.9332

  MNRF8.0325

  M-STOR10.4138

  HPF9.3263

  MIT3.8632

  M-PAT6.2299

  TFFIF11.7109