1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  14 ก.ค. 2020

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.8535

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF21.0532

  MMM13.6131

  MMM-PLUS10.6268

  MSI1AI10.4200

  MSI2510.8900

  MSI2610.8756

  MSI2710.5439

  MSI2AI10.3478

  MSI3AI10.3271

  MSI4AI10.2106

  MSI5AI10.0076

  MSI6AI 

  MSHORTPVD10.0050

  MT3Y110.5313

  SMART10.1790

  SMART-PLUS10.1000

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  GI5EM16.6710

  HAPPY D58.2488

  KAF17.5289

  M-BT18.2450

  M-FLEX6.8355

  MFX29.7631

  MIF8.3658

  M-INCOMEAI10.1416

  MPII-A8.6074

  MPII-D8.4907

  MPII-ID8.5111

  MRECO58.5563

  MWELL17.2890

  Q-PORT7.8424

  SPOT33S106.6720

  SPOT33S116.2132

  SPOT33S145.4357

  SPOT33S156.6226

  SI5A46.3437

  SMO5A17.2882

  SPOT33S76.0949

  SPOT33S86.3198

  SPOT33S97.5381

  THMO17.6376

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.0276

  BMBF3.3524

  DE-15.4042

  MDIVA-A11.4169

  MDIVA-D11.2195

  MDIVA-ID 

  HIDIVMF 

  HI-DIV7.5170

  HI-DIV PLUS10.0362

  M-ACTIVE13.8898

  MAMF 

  M-MEGA-A7.7569

  M-MEGA-D7.8169

  M-FOCUS10.3682

  MGMF 

  MIFMF11.3441

  M-MIDSMALL11.3164

  M-S5020.8041

  MS50MF 

  M-SELECTCG6.9471

  MIDSMALLMF 

  MVMF 

  RPF221.9516

  RRF16.0113

  SAN15.6189

  SCDF0.7951

  SCIF2.5888

  SCIF21.6929

  SF414.9899

  SF537.3545

  SF73.7439

  SF81.8462

  SSB104.6688

  STD3.2553

  STD23.5821

  TNP34.3707

  TS1.7325

  UNF12.6549

  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
  (RMF)

  HI-DIV RMF8.6471

  I-GOLDRMF12.9132

  M-BOND13.3234

  M-CR12.4426

  M-FIX14.2382

  M-PROP RMF11.4875

  MMF-RMF12.8810

  M-TWSUK RMF9.9652

  M-VALUE67.5673

  M-S50 RMF7.8172

  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
  (LTF) การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

  MALTF28.8111

  MGLTF9.7020

  MIFLTF11.3440

  MVLTF20.2977

  HIDIVLTF8.3459

  MIDSMALLLTF8.2986

  MS50LTF7.7981

  กองทุนรวมเพื่อการออม
  (Super Savings Fund)

  MIFSSF 

  MPDIVSSF13.9767

  MTF-SSFX10.4164

  MTF-SSF10.4164

  MTQ-SSFX10.1640

  MTQ-SSF10.1640

  MVSSF 

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-101.0540

  I-207.7765

  I-ASEAN STAR 103.4922

  I-CHIC11.2252

  I-DEVELOP11.5694

  I-EMERGING 10S27.6158

  I-GOLD7S28.3744

  I-GOLD7S38.7526

  I-GOLD16.9836

  I-OIL1.6937

  I-OIL5S22.4070

  I-REITs10.8894

  I-SMART10.3120

  M-ATECH13.9823

  MCHINA10.8847

  MGA10.5278

  MGE9.1210

  MGF10.6045

  MGS6.9859

  M-SUKUK10.2565

  M-MULTI-A10.6159

  M-MULTI-D10.6159

  M-VI9.2784

  M-SMART INCOME-AC9.6353

  M-SMART INCOME-AR9.6239

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  MPDIVMF13.8798

  M-PROPERTY32.7546

  31 พ.ค. 2020

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.2431

  MNIT5.0967

  MNIT29.9327

  MNRF8.6380

  M-STOR10.8664

  HPF9.2715

  MIT7.6460

  M-PAT8.3300

  TFFIF11.7712