1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  27 พ.ค. 2022

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MMGOVMF11.8885

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF21.3160

  MMM-MF13.6711

  MMM-PLUS10.7600

  MSI10AI10.0970

  MSI11AI10.0929

  MSI12AI10.0303

  MSI14AI9.9582

  MSI15AI9.9598

  MSI16AI 

  MSI2AI10.8253

  MSI3AI10.8244

  MSI4AI10.6228

  MSI5AI10.5220

  MSI6AI10.5165

  MSI7AI10.4857

  MSI8AI10.2656

  MSI9AI10.1497

  MSHORTPVD10.0681

  MT2Y10.2743

  MT2Y210.3111

  MT2Y310.1468

  SMART-PLUS9.6734

  SMARTMF10.0409

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  GI5EM16.5359

  HAPPY D58.9521

  KAF19.9253

  MBT-G23.1924

  MBT-PVD26.5228

  MBT-U26.5221

  M-FLEX5.7379

  MFX36.1284

  MIF-G8.0586

  MIF-PVD9.8650

  MIF-U9.8649

  M-INCOMEAI10.6096

  MIPLUS-G11.4507

  MPII-A8.4531

  MPII-D8.1683

  MPII-ID8.2377

  MTOP29.7094

  Q-PORT8.9996

  SPOT33S109.1689

  SPOT33S118.6258

  SPOT33S147.5335

  SPOT33S159.0482

  SI5A46.2423

  SMO5A17.2704

  SPOT33S78.4012

  SPOT33S88.6511

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.6194

  BMBF4.0417

  DE-16.0780

  MDIVA-A12.2147

  MDIVA-D11.2623

  MDIVA-ID11.3985

  HIDIVMF10.3089

  HIDIVPLUSG12.4038

  HIDIVPLUSPVD12.4040

  HIDIVPLUSUNIT12.4047

  HI-DIV8.2707

  M-ACTIVE17.6879

  MAMF33.6632

  M-MEGA-A9.2217

  M-MEGA-D8.8608

  M-FOCUS14.6110

  MGMF11.4892

  MIFMF13.3946

  M-MIDSMALL-A16.9966

  M-MIDSMALL-D15.9601

  M-MIDSMALL-PVD16.9965

  M-S5023.0013

  MS50MF9.1398

  M-SELECTCG7.1696

  MIDSMALLMF14.4755

  MVMF23.5990

  RPF226.1502

  RRF17.0981

  SAN18.8424

  SCDF0.8811

  SCIF3.0916

  SCIF21.9301

  SF417.3079

  SF545.2116

  SF74.3693

  SF82.0953

  SSB128.7110

  STD3.9293

  STD24.3202

  TNP41.5311

  TS1.9415

  UNF15.0782

  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
  (RMF)

  HI-DIV RMF10.6029

  I-GOLDRMF12.9385

  M-BOND13.2456

  M-CR12.5354

  M-FIX14.2622

  MGFRMF9.3882

  M-PROP RMF9.9516

  MRENEWRMF8.0341

  MMF-RMF12.9112

  M-TWSUK RMF11.2259

  M-VALUE79.5206

  M-S50 RMF9.1282

  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
  (LTF) การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

  MALTF33.6619

  MGLTF11.4892

  MIFLTF13.2694

  MVLTF22.9803

  HIDIVLTF10.3085

  MIDSMALLLTF13.8936

  MS50LTF9.1389

  กองทุนรวมเพื่อการออม
  (Super Savings Fund)

  MCHINASSF9.5720

  MGFSSF11.0929

  MIFSSF13.3870

  MIPLUS-SSF11.4507

  MMGOVSSF11.8884

  MMM-SSF13.6704

  M-MIDSMALL-SSF16.7194

  MPDIVSSF11.9065

  MRENEW-SSF10.8869

  MTF-SSFX12.6158

  MTF-SSF12.7966

  MTQ-SSFX11.0804

  MTQ-SSF11.0688

  MVSSF23.7728

  SMARTSSF10.0844

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-102.5812

  I-207.1554

  I-ASEAN STAR 104.1131

  I-CHIC11.7411

  I-DEVELOP10.2673

  I-EMERGING 10S26.8584

  I-GOLD7S28.2741

  I-GOLD7S38.6199

  I-GOLD17.1149

  I-OIL4.7316

  IREITG10.6178

  IREITPVD11.0579

  I-SMART9.5425

  MATECH-A11.8852

  MATECH-D10.5985

  MATECH-IA11.1536

  MATECH-PVD11.8864

  MCANN3.3047

  MCBOND9.3417

  MCHEVO6.7220

  MCHINAGA9.7757

  MCHINAGD 9.4358

  MCHINAIA9.5722

  MCHINAPVD9.7772

  MCONT7.5506

  MCONVERT8.0342

  MD8M17.5576

  M-EDGE8.0040

  M-EM6.0792

  M-EUBANK10.1097

  MEURO9.4577

  MFTECH3.8349

  MGAG10.1389

  MGAPVD10.1390

  MGFGA11.3413

  MGFGD 10.2174

  MGFIA10.8180

  MGFPVD11.3417

  MGMVOL9.2101

  M-GOT17.0615

  MGS5.6104

  MGTECH7.3335

  M-META5.8712

  MRENEW-A11.1684

  MRENEW-D10.7736

  MRENEW-IA10.9182

  MRENEW-PVD11.1693

  M-SUKUK10.2108

  M-MULTI-A11.0831

  M-MULTI-D10.3507

  M-VI10.8156

  MVIET8.2880

  M-SMART INCOME-AC10.0548

  M-SMART INCOME-AR10.0684

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  MPDIVMF11.5431

  MPDIVPVD11.9565

  MPDIVUNIT11.9966

  M-PROPERTY28.4799

  31 มี.ค. 2022

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.3877

  MNIT5.0405

  MNIT28.9467

  MNRF8.0309

  M-STOR10.4402

  HPF9.3221

  MIT8.8407

  M-PAT5.3101

  TFFIF11.6598