Money Daily (ช่อง 9 อสมท) "แนวทางการจัดพอร์ตการลงทุนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 พร้อมแนะนำกองทุน MGF

ดร.ชาญวุฒิ รุ่งแสงมนูญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกองทุนต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ในรายการ Money Daily (ช่อง 9 อสมท) ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 63 ประเมินภาพรวม และแนวทางการจัดพอร์ตการลงทุนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยได้แนะนำกองทุนที่น่าสนใจได้แก่ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส - MFC Global Focus (MGF) เป็นกองทุนประเภท Feeder Fund ที่ลงทุนใน Threadneedle Global Focus Fund เป็นกองทุนหลัก ซึ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่มีคุณภาพ และเติบโตอย่างยั่งยืน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

 

ข้อมูลเพิ่มเติม หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fact Sheet): https://www.mfcfund.com/…/Public_Fact%20sheet_MGF_16082020_…

 

สนใจซื้อกองทุน:
- Mobile Application: MFCFUNDS
IOS: https://apple.co/2SEcSNO
Android: https://bit.ly/37pFxey
- ซื้อผ่าน นักวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล ของท่าน
- Contact Center 0-2649-2000
- ซื้อผ่านตัวแทนการขาย https://bit.ly/2UPfHOO

Line: @mfcline
Website: www.mfcfund.com
Instagram, Twitter: mfcfunds
YouTube, LinkedIn: MFC Asset Management