ประกาศขอเชิญผู้ที่สนใจส่งใบเสนอราคาการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2563 โดยสามารถส่งใบเสนอราคาได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564

ประกาศขอเชิญผู้ที่สนใจส่งใบเสนอราคาการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2563 โดยสามารถส่งใบเสนอราคาได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2563

ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งใบเสนอราคาการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2563
ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดข้างล่าง
โดยสามารถส่งใบเสนอราคาได้ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564

Download รายละเอียด