การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 47

เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 47

         เนื่องด้วยจะมีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 47 ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องคอลัมน์ ชั้น อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

1.  หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 47

2.  รายงานประจำปี 2563

3.  รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน