ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน
19/07/2021
ประกาศขายทรัพย์สิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์
14/07/2021
ประกาศขายทรัพย์สิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์
30/06/2021
ประกาศขายทรัพย์สิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์
21/06/2021
ประกาศขายทรัพย์สิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์
10/09/2020
ประกาศแจ้งเวลาเปิดทำการสาขาปิ่นเกล้าและแจ้งวัฒนะ เวลา 11.00-19.00 น
30/06/2020
ประกาศ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ : M-PROPERTY
06/07/2021
ประกาศ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ : MIPLUS
06/07/2021
ประกาศ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันของกองทุน MGFGA และ MGTECH
29/06/2021
ประกาศเรื่อง การเปิดซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีมุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (M-CR)
25/05/2021
ประกาศ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ : M-INCOMEAI
13/05/2021
ประกาศเรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ของกองทุน SMART-PLUS
13/05/2021
ประกาศเรื่อง การปรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) ของกองทุน MGF และ M-ATECH
10/05/2021
ประกาศ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันของกองทุน MGFGA
29/04/2021
ประกาศเรื่อง การปรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) ของกองทุน SMART-PLUS
01/04/2021
ประกาศเรื่อง การปรับลดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน SMART-PLUS
31/03/2021
งบชำระบัญชีกองทุน MSI1AI
15/03/2021
ประกาศ เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี บีทีอินคัมโกรทฟันด์
02/03/2021
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต (M-EM)
29/01/2021
การจดทะเบียนเพิ่มทุนของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (M-EM)
22/01/2021
12345678