ประกาศแจ้งเวลาเปิดทำการสาขาปิ่นเกล้าและแจ้งวัฒนะ เวลา 11.00-19.00 น
30/06/2020
การจดทะเบียนเพิ่มทุนของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ (MCHINA)
07/08/2020
ประกาศ เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน MGA และ I-REITs
07/08/2020
ประกาศเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์
04/08/2020
ประกาศเรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ของกองทุน MGE
30/07/2020
ประกาศแจ้งผลมติผู้ถือหน่วยลงทุน และการให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน MGE
30/07/2020
ประกาศเรื่อง การแจ้งค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (front-end fee) ของกองทุน I-OIL
22/07/2020
ประกาศวันหยุดกรณีพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563
21/07/2020
ประกาศเรื่อง การขยายระยะเวลาปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจำนวน 7 กองทุน และและการปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุน M-MULTI
20/07/2020
ประกาศเรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงวันคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุน MGF
09/07/2020
ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ M-PROPERTY
07/07/2020
ประกาศแจ้งเวลาเปิดทำการสาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า และ แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
30/06/2020
ประกาศแจ้งเวลาเปิดทำการสาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า และ แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
30/06/2020
ประกาศเรื่อง การปรับแก้ไขค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (front-end fee) กองทุน I-OIL
24/06/2020
ประกาศเรื่อง การปรับค่าธรรมเนียมกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ (I-OIL)
19/06/2020
การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อิควิตี้ ฟันด์ (MGE)
16/06/2020
ประกาศเรื่อง การปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) จำนวน 7 กองทุน
16/06/2020
ประกาศเรื่อง การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุน MM-GOV
09/06/2020
ประกาศ เรื่อง การเปิดซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีมุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (M-CR)
20/05/2020
ประกาศเรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงวันคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุน M-INCOMEAI
14/05/2020
123456