ประกาศขายทรัพย์สิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์
10/09/2020
ประกาศแจ้งเวลาเปิดทำการสาขาปิ่นเกล้าและแจ้งวัฒนะ เวลา 11.00-19.00 น
30/06/2020
ประกาศเรื่อง การปรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) ของกองทุน SMART-PLUS
01/04/2021
ประกาศเรื่อง การปรับลดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน SMART-PLUS
31/03/2021
งบชำระบัญชีกองทุน MSI1AI
15/03/2021
ประกาศ เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี บีทีอินคัมโกรทฟันด์
02/03/2021
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต (M-EM)
29/01/2021
การจดทะเบียนเพิ่มทุนของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ (M-EM)
22/01/2021
ประกาศเรื่อง การปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ของกองทุน M-EM
21/01/2021
ประกาศ กำหนดการจ่ายเงินปันผล กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
20/01/2021
ประกาศวันหยุดทำการเพิ่มเติม
20/01/2021
ประกาศ การยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุน M-ATECH และ MRENEW สำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากชนิด D ไปยัง A
18/01/2021
การจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี (MRENEW)
15/01/2021
ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ M-PROPERTY
13/01/2021
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น เทคโนโลยี
29/12/2020
ประกาศ เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน M-BOND และ M-FIX
25/12/2020
ประกาศ เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน HI-DIV PLUS, HI-DIV LTF และ HI-DIV RMF
18/12/2020
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ และกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส สาหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากชนิด GD ไปยัง GA
04/12/2020
ประกาศวันหยุดทำการเพิ่มเติม
27/11/2020
ประกาศเรื่อง การจดทะเบียนเพิ่มทุนของ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี (MRENEW)
26/11/2020
1234567