ประกาศขายทรัพย์สิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์
10/09/2020
ประกาศแจ้งเวลาเปิดทำการสาขาปิ่นเกล้าและแจ้งวัฒนะ เวลา 11.00-19.00 น
30/06/2020
ประกาศ เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต
08/10/2020
ประกาศเรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน MM-GOV, MMM และ SMART
28/09/2020
ประกาศ เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์
10/09/2020
ประกาศขายทรัพย์สิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์
10/09/2020
ประกาศขายทรัพย์สิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์
10/09/2020
งบชำระบัญชีกองทุน I-OIL5S2
08/09/2020
ประกาศแจ้งการเพิกถอนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อิควิตี้ ฟันด์ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
08/09/2020
ประกาศ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ : M-INCOMEAI
20/08/2020
ประกาศวันหยุดทำการเพิ่มเติม
20/08/2020
การจดทะเบียนเพิ่มทุนของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ (MCHINA)
07/08/2020
ประกาศ เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน MGA และ I-REITs
07/08/2020
ประกาศเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์
04/08/2020
ประกาศเรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ของกองทุน MGE
30/07/2020
ประกาศแจ้งผลมติผู้ถือหน่วยลงทุน และการให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน MGE
30/07/2020
ประกาศเรื่อง การแจ้งค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (front-end fee) ของกองทุน I-OIL
22/07/2020
ประกาศวันหยุดกรณีพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563
21/07/2020
ประกาศเรื่อง การขยายระยะเวลาปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจำนวน 7 กองทุน และและการปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุน M-MULTI
20/07/2020
ประกาศเรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงวันคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุน MGF
09/07/2020
123456