ประกาศแจ้งเวลาเปิดทำการสำนักงานสาขา บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 16 เม.ย.64 เป็นต้นไป
ประกาศแจ้งเวลาทำการสาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้าและแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. 64 เป็นต้นไป
ประกาศวันหยุดทำการเพิ่มเติม สาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้าและแจ้งวัฒนะ ในวันที่ 12 ก.พ ,24 ก.ย. และ 22 ต.ค. 64
ประกาศแจ้งเวลาทำการสาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้าและแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป เปิดทำการ 11.00 - 17.00 น.
ประกาศแจ้งการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับเงินปันผลของกองทุนรวม ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562
การยุติโครงการจัดการกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข 1
ประกาศ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ : MIPLUS
ประกาศ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ : M-PROPERTY
งบชำระบัญชีกองทุน MK9S1
ประกาศ การหยุดรับคำสั่งซื้อและสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชั่วคราว สำหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว จำนวน 7 กองทุน
เรื่อง การเปิดซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีมุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (M-CR)
ประกาศขอเชิญผู้ที่สนใจส่งใบเสนอราคาการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2562 โดยสามารถส่งใบเสนอราคาได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2562
ประกาศเรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย กรณีสับเปลี่ยนจาก MPII-D ไปยัง MPII-A
การจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ของกองทุนรวม
ประกาศแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น (MMM) เกี่ยวกับวิธีการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน (pay-in-kind) สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกาศ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ : M-PROPERTY
ประกาศเรื่อง การปรับค่าธรรมเนียมการขาย กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม(MPII)
ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบริการ MFC Smart Tele
ประกาศปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม (MPII)
ประกาศเรื่อง การปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก ของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 (M-S50) และ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ (M-MEGA)
12345678910...