ประกาศเรื่อง ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และเลิกโครงการจัดการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท อินโนเวชั่น ซีรี่ส์ 1 (M-INNO1)
งบการเงินกองทุน MSI21
ประกาศเรื่อง การเลิกโครงการจัดการ กองทุนเปิดโกลบอล พรีเมียม ฟันด์ (G-PREMIUM)
ประกาศการครบกำหนดอายุโครงการกองทุน MSI22 และ I-FIX6M12
งบการเงิน I-FIX3M1
ประกาศการครบกำหนดอายุโครงการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม ฟันด์ 21
งบชำระบัญชีกองทุน MSI20
งบชำระบัญชีกองทุน MSI19
งบชำระบัญชี MGOV8M1
ประกาศการครบกำหนดอายุโครงการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน ซีรี่ส์ 1
งบชำระบัญชีกองทุน MULTI1
ประกาศการครบกำหนดอายุโครงการกองทุน MSI19 และ MSI20
ประกาศการครบกำหนดอายุโครงการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรรัฐบาล มุ่งรักษาเงินต้น 8 เดือน ซีรี่ส์ 1
ประกาศเรื่อง การเลิกโครงการจัดการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท 5 ซีรี่ส์ 1 (MULTI1)
งบชำระบัญชี MK3S3
ประกาศการครบกำหนดอายุโครงการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี กาญจนทรัพย์ 3 ซีรี่ส์ 3
งบชำระบัญชี MK6S39
ประกาศการครบกำหนดอายุโครงการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี กาญจนทรัพย์ 6 ซีรี่ส์ 39
งบชำระบัญชี กองทุน M-PROP8S2
งบชำระบัญชี กองทุน M-PROP8S1
123456789