ประกาศเรื่อง ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และเลิกโครงการจัดการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ยู เอส ทริกเกอร์ ซีรี่ส์ 1 (I-USS1)
งบชำระบัญชีกองทุน I-FIX3M2
งบชำระบัญชี M-INNO1
งบชำระบัญชี I-FIX6M12
ประกาศการครบกำหนดอายุโครงการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน ซีรี่ส์ 2
ประกาศเรื่อง ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกรท อินเวสเมนท์ 5 อีเอ็ม 2 (GI5EM2)
ประกาศเรื่อง ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และเลิกโครงการจัดการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท อินโนเวชั่น ซีรี่ส์ 1 (M-INNO1)
งบการเงินกองทุน MSI21
ประกาศเรื่อง การเลิกโครงการจัดการ กองทุนเปิดโกลบอล พรีเมียม ฟันด์ (G-PREMIUM)
ประกาศการครบกำหนดอายุโครงการกองทุน MSI22 และ I-FIX6M12
งบการเงิน I-FIX3M1
ประกาศการครบกำหนดอายุโครงการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม ฟันด์ 21
งบชำระบัญชีกองทุน MSI20
งบชำระบัญชีกองทุน MSI19
งบชำระบัญชี MGOV8M1
ประกาศการครบกำหนดอายุโครงการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน ซีรี่ส์ 1
งบชำระบัญชีกองทุน MULTI1
ประกาศการครบกำหนดอายุโครงการกองทุน MSI19 และ MSI20
ประกาศการครบกำหนดอายุโครงการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรรัฐบาล มุ่งรักษาเงินต้น 8 เดือน ซีรี่ส์ 1
ประกาศเรื่อง การเลิกโครงการจัดการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท 5 ซีรี่ส์ 1 (MULTI1)
12345678910