ประกาศการครบกำหนดอายุโครงการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี กาญจนทรัพย์ 9 ซีรี่ส์ 1 (MK9S1)
ประกาศการครบกำหนดอายุโครงการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม ฟันด์ 23 (MSI23)
งบชำระบัญชีกองทุน SI5E3
งบชำระบัญชีกองทุน SI5E2
งบชำระบัญชีกองทุน I-15
งบชำระบัญชีกองทุน I-USS1
การเลิกโครงการจัดการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟิฟทีน (I-15) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท อินเวสเมนท์ ซีรี่ส์ 5 อี 2 (SI5E2) และ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท อินเวสเมนท์ ซีรี่ส์ 5 อี 3 (SI5E3)
ประกาศเรื่อง ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน กองทุน I-15, SI5E2 และ SI5E3
งบชำระบัญชีกองทุน GI5EM2
ประกาศเรื่อง ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และเลิกโครงการจัดการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ยู เอส ทริกเกอร์ ซีรี่ส์ 1 (I-USS1)
งบชำระบัญชีกองทุน I-FIX3M2
งบชำระบัญชี M-INNO1
งบชำระบัญชี I-FIX6M12
ประกาศการครบกำหนดอายุโครงการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน ซีรี่ส์ 2
ประกาศเรื่อง ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกรท อินเวสเมนท์ 5 อีเอ็ม 2 (GI5EM2)
ประกาศเรื่อง ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และเลิกโครงการจัดการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท อินโนเวชั่น ซีรี่ส์ 1 (M-INNO1)
งบการเงินกองทุน MSI21
ประกาศเรื่อง การเลิกโครงการจัดการ กองทุนเปิดโกลบอล พรีเมียม ฟันด์ (G-PREMIUM)
ประกาศการครบกำหนดอายุโครงการกองทุน MSI22 และ I-FIX6M12
งบการเงิน I-FIX3M1
12345678910