สมัครงาน

 

  ยินดีต้อนรับท่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง และร่วมประสบ ความสำเร็จกับเรา
Application Form

 

       กรุณาป้อนข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน

null
Position Applied ตำแหน่ง *:
Required Salary เงินเดือนที่ต้องการ *:

Personal Data
คำนำหน้าชื่อ*: Mr./นาย   Ms./นางสาว   Mrs./นาง
Name - Lastname ชื่อ-นามสกุล (Thai)*:
Name - Lastname (English)*:
Birthdate วันเกิด *:
Nationality สัญชาติ *:         Religeous ศาสนา *:
ID Card No. หมายเลขบัตรประชาชน *:
Contact Address ที่อยู่ *:
Province จังหวัด *:  Postal code รหัสไปรษณีย์ *:
Mobile Phone มือถือ :   Home Tel. โทรศัพท์บ้าน :
Email*:
Military Service *:
สถานะภาพทางทหาร
Not yet served ไม่ผ่านการเกณฑ์ทหาร
Served ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
Exempted ได้รับการยกเว้น
Marital Status*:
สถานะภาพสมรส
Single โสด Married สมรสแล้ว
Separated แยกกันอยู่ Widow หม้าย
Divorced หย่า  

Educational Backgroud / ประวัติการศึกษา
First Highest Degree*: การศึกษาสูงสุด
 Degree: วุฒิการศึกษา
 
  College/ UNIVERSITY : สถาบัน
 
  Major: สาขา
 
 Year of graduate ปีที่จบการศึกษา:  GPA เกรดเฉลี่ย:
Second Highest Degree: การศึกษาอันดับสองสูงสุด
 Degree: วุฒิการศึกษา

  College/ UNIVERSITY : สถาบัน
  Major: สาขา
 
 Year of graduate ปีที่จบการศึกษา:  GPA เกรดเฉลี่ย:

Work Experience (Starting from present) ประวัติการทำงาน (เริ่มจากปัจจุบัน)
Company and address
ชื่อและสถานที่
Position
ตำแหน่ง
Duration Latest Salary
เงินเดือนสุดท้าย
From จาก To ถึง
Reason of leave เหตุผลที่ออก :

Language Efficiency ความสามารถทางภาษา
English
Speaking Fair พอใช้     Good ดี    Excellent ดีมาก
Writing Fair พอใช้     Good ดี    Excellent ดีมาก
Other
Speaking Fair พอใช้     Good ดี    Excellent ดีมาก
Writing Fair พอใช้     Good ดี    Excellent ดีมาก

Other Certificate

CFA Level 1     Level 2     Level 3
CISA Level 1     Level 2     Level 3
CPA Level 1     Level 2     Level 3
Other

Computer Skills ความสามารถคอมพิวเตอร์
Programs

Picture and Attachments (Plaese, File name used English characters.)
    Picture Upload:
Not larger than 50 Kb in size (.jpg or .gif)
    CV Documnet Upload:
Not larger than 150 Kb in size (.doc or .txt)
I have relative or friends working in MFC Asset Management plc.
  Name: Last Name:
  Position:

Remark: This application form is a pre-registered one.

 
null