1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  11 ส.ค. 2022

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MMGOVMF11.8893

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF21.4014

  MMM-MF13.6707

  MMM-PLUS10.7710

  MSI10AI10.1155

  MSI11AI10.1065

  MSI12AI10.0644

  MSI14AI10.0056

  MSI15AI9.9831

  MSI16AI10.0358

  MSI17AI10.0069

  MSI18AI9.9963

  MSI19AI 

  MSI2AI10.8470

  MSI3AI10.8719

  MSI4AI10.6609

  MSI5AI10.5525

  MSI6AI10.5202

  MSI7AI10.4802

  MSI8AI10.2826

  MSI9AI10.1860

  MSHORTPVD10.0722

  MT2Y10.2842

  MT2Y210.3371

  MT2Y310.1603

  SMART-PLUS9.6527

  SMARTMF10.0850

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  GI5EM16.5798

  HAPPY D58.7475

  KAF19.7220

  MBT-G22.7919

  MBT-PVD26.0648

  MBT-U26.0641

  M-FLEX5.8298

  MFX35.4107

  MIF-G7.9758

  MIF-PVD9.7636

  MIF-U9.7636

  M-INCOMEAI10.7057

  MIPLUS-G11.4820

  MPII-A8.5205

  MPII-D8.2338

  MPII-ID8.3084

  MTOP29.5437

  MTOP3 

  Q-PORT8.8777

  SPOT33S108.8285

  SPOT33S118.0918

  SPOT33S147.0794

  SPOT33S158.7140

  SI5A46.2072

  SMO5A17.2437

  SPOT33S77.8814

  SPOT33S88.1115

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.5447

  BMBF3.9606

  DE-15.9537

  MDIVA-A11.6913

  MDIVA-D10.7798

  MDIVA-ID10.9280

  HIDIVMF10.2933

  HIDIVPLUSG12.4033

  HIDIVPLUSPVD12.4036

  HIDIVPLUSUNIT12.4043

  HI-DIV8.2542

  M-ACTIVE17.3759

  MAMF33.1225

  M-MEGA-A9.1991

  M-MEGA-D8.8383

  M-FOCUS14.3809

  MGMF11.3605

  MIFMF12.7901

  M-MIDSMALL-A16.3776

  M-MIDSMALL-D15.3788

  M-MIDSMALL-PVD16.3775

  M-S5022.9674

  MS50MF9.1229

  M-SELECTCG7.0260

  MIDSMALLMF13.9373

  MVMF23.1008

  RPF225.6608

  RRF16.9546

  SAN18.4684

  SCDF0.8641

  SCIF2.9229

  SCIF21.8469

  SF416.9439

  SF544.3290

  SF74.2780

  SF82.0489

  SSB126.4354

  STD3.6740

  STD24.0447

  TNP40.7170

  TS1.9004

  UNF14.7638

  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
  (RMF)

  HI-DIV RMF10.5945

  I-GOLDRMF12.4969

  M-BOND13.2870

  M-CR12.4835

  M-FIX14.3013

  MGFRMF10.0731

  M-PROP RMF9.8933

  MRENEWRMF8.7184

  MMF-RMF12.9076

  M-TWSUK RMF11.1781

  M-VALUE77.7638

  M-S50 RMF9.1125

  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
  (LTF) การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

  MALTF33.1211

  MGLTF11.1013

  MIFLTF12.5958

  MVLTF22.4952

  HIDIVLTF10.2929

  MIDSMALLLTF13.3770

  MS50LTF9.1220

  กองทุนรวมเพื่อการออม
  (Super Savings Fund)

  MCHINASSF10.1940

  MGFSSF11.8894

  MIFSSF12.8635

  MIPLUS-SSF11.4820

  MMGOVSSF11.8892

  MMM-SSF13.6699

  M-MIDSMALL-SSF16.1105

  MPDIVSSF11.8584

  MRENEW-SSF11.7925

  MTF-SSFX12.3109

  MTF-SSF12.4874

  MTQ-SSFX10.9036

  MTQ-SSF10.8922

  MVSSF23.2711

  SMARTSSF10.1286

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-102.3357

  I-207.0814

  I-ASEAN STAR 104.0445

  I-CHIC12.8839

  I-DEVELOP10.3496

  I-EMERGING 10S26.8950

  I-GOLD7S27.9629

  I-GOLD7S38.2862

  I-GOLD16.5321

  I-OIL4.3015

  IREITG10.5439

  IREITPVD11.0697

  I-SMART9.4910

  MATECH-A11.5062

  MATECH-D10.2605

  MATECH-IA10.7741

  MATECH-PVD11.5074

  MCANN2.9857

  MCBOND9.2699

  MCHEVO7.4390

  MCHINAGA10.4109

  MCHINAGD 9.8542

  MCHINAIA10.0961

  MCHINAPVD10.4126

  MCONT8.5019

  MCONVERT8.3299

  MD8M17.9756

  M-EDGE8.7594

  M-EM6.2732

  M-EUBANK9.6313

  MEURO9.9103

  MFTECH4.1807

  MGAG10.4149

  MGAI10.4151

  MGAPVD10.4149

  MGFGA12.1557

  MGFGD 10.9511

  MGFIA11.5738

  MGFPVD12.1561

  MGMVOL9.2933

  M-GOT17.1766

  MGS5.7721

  MGTECH8.3226

  MHEALTH10.5012

  MINFRA10.1538

  M-META6.5891

  MRENEW-A12.0975

  MRENEW-D11.6697

  MRENEW-IA11.8269

  MRENEW-PVD12.0985

  M-SUKUK10.2782

  M-MULTI-A11.3194

  M-MULTI-D10.5714

  M-VI10.7554

  MVIET8.5596

  M-SMART INCOME-AC10.0921

  M-SMART INCOME-AR10.0866

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  MPDIVMF11.3717

  MPDIVPVD11.9083

  MPDIVUNIT11.9482

  M-PROPERTY28.3514

  30 มิ.ย. 2022

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.3993

  MNIT5.0496

  MNIT28.9356

  MNRF8.0367

  M-STOR10.4171

  HPF9.3273

  MIT8.6116

  M-PAT5.3077

  TFFIF11.6650