รายงานติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม ประจำปี 2564 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับมาตรฐานการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม ที่ ทธ. 49/2562 โดยประกาศนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เพื่อรองรับมาตรา 124/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ซึ่งกำหนดให้ บลจ. มีหน้าที่ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวมในเรื่อง (1) การกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(2) การกระทำที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรม  (3) การกระทำที่อาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ

แนวทางการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม

บริษัทได้ทบทวนแนวทางในการดำเนินการเพื่อใช้ในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวมซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ดังต่อไปนี้

1.กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในฯ และฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน จัดทำแผนการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม โดยนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้อนุมัติแผนประจำปี โดยกำหนดขอบเขตของการติดตามดูแล ครอบคลุมอย่างน้อยใน 6 เรื่องตามที่ ก.ล.ต. กำหนด ได้แก่
1.1 การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงินที่ไม่มีราคาตลาดหรือที่ไม่มีสภาพคล่อง
1.2 วิธีการบริหารจัดการกองทุนรวมตามที่เปิดเผยแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
1.3 การคัดเลือกและติดตามการให้บริการของผู้ให้บริการ (เฉพาะที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากกองทุน)
1.4 การส่งคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงิน
1.5 การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
1.6 การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

2.กำหนดวิธีการในการติดตามดูแล ตามข้อ 1.

3.กำหนดระยะเวลาในการติดตามดูแล ตามข้อ 1.

4.กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในฯ และฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นผู้ดำเนินการติดตามดูแลตามแผนที่กำหนดไว้ โดยในบางเรื่องที่ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ได้ตรวจสอบเป็นปกติอยู่แล้ว เช่น รายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวม การใช้สิทธิออกเสียง เป็นต้น ทางฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน จะสุ่มรายการเพื่อตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง เพื่อให้มีการถ่วงดุลการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

5.การรายงานผลการดำเนินการ โดยฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในฯ เป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส และจัดทำรายงานผลการดำเนินการประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำส่งสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ทั้งนี้  ในกรณีที่พบการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และที่อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรมหรืออาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 7 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงการกระทำดังกล่าว

6.กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาของฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นผู้จัดทำความเห็นในเรื่องดังต่อไปนี้
6.1 นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจัดทำความเห็นทุกครั้งที่มีการทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว
6.2 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ วิธีการจัดการ ที่ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยจัดทำความเห็นทุกครั้งพร้อมการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน

รายงานผลการดำเนินการ

จากการดำเนินการตามหน้าที่ติดตามดูแลจัดการกองทุนรวม บริษัทขอรายงานภาพรวมของปี 2564 ในการทำหน้าที่ว่า บริษัทมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดโดยไม่พบการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่เป็นธรรม หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้รับ สรุปได้ดังนี้

1.หน้าที่การติดตามดูแลจัดการกองทุนรวม โดยตรวจสอบตามแผนประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1.1 การซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีราคาตลาดหรือไม่มีสภาพคล่อง

      บริษัทใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ในการควบคุมการซื้อหลักทรัพย์ให้กองทุน โดยได้สร้างกฎไว้ในระบบงานเพื่อควบคุมการลงทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของกองทุนรวม ทำให้สามารถป้องกันความผิดปกติของรายการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามกฎที่สร้างไว้ได้ในทันที หากมีการทำธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดซึ่งต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น มีลักษณะการทำรายการเป็นปกติเสมือนทำธุรกรรมกับคู่ค้าอื่น และอธิบายได้ว่าเป็นธุรกรรมที่ดีที่สุดหรือเป็นธุรกรรมที่เหมาะสมกับสภาพตลาดในขณะนั้น โดยผู้จัดการกองทุนต้องบันทึกเหตุผลประกอบการพิจารณาทำธุรกรรมทุกครั้ง  นอกจากนี้ บริษัทมีการติดตามความเสี่ยงในการลงทุนอย่างใกล้ชิดในกรณีที่พบว่ามีสถานะการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำโดยมีการแจ้งเตือนเป็นรายวัน และรายงานต่อคณะกรรมการลงทุนและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ

      บริษัทขอรายงานว่า การทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างกองทุนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด มีการจัดเก็บเอกสารบันทึกเหตุผลพิจารณาการลงทุนครบถ้วน มีการดำรงสัดส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และเป็นไปตามเกณฑ์ภายในในการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน  นอกจากนี้ ไม่พบความผิดปกติในการตรวจสอบธุรกรรมการจองซื้อหุ้น IPO และไม่มีการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างบริษัทกับกองทุนรวม

1.2 การบริหารจัดการกองทุนรวมตามที่เปิดเผยแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

      บริษัทกำหนดให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การลงทุน โดยตรวจสอบจากสัดส่วน portfolio turnover ratio (PTR) ควรสอดคล้องกับ management style ที่ระบุไว้ว่าเป็นแบบ passive หรือเป็นแบบ active และหากพบว่า PTR ของกองทุนไม่สอดคล้องกับ management style จะตรวจสอบว่าอยู่ในกรอบของค่า tracking error หรือไม่ โดยจะมีการติดตามขอคำชี้แจงจากผู้จัดการกองทุนและรายงานต่อคณะกรรมการลงทุนเป็นรายเดือน

      บริษัทขอรายงานว่า การจัดการกองทุนรวมที่เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์การลงทุน โดยมีการบริหารจัดการเป็นไปตาม management style ที่ระบุไว้ในโครงการ มีสถานะการลงทุนสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในโครงการ และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสอดคล้องกับการบริหารจัดการกองทุน  ส่วนการตรวจสอบสถานะการลงทุนจริงของกอง Term Fund นั้นมีสถานะการลงทุนจริงที่ไม่ด้อยกว่าตัวอย่างตราสารที่เปิดเผยในเอกสารเสนอขายทั้งในด้านการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและผลตอบแทน

1.3 การคัดเลือกและติดตามการให้บริการของผู้ให้บริการ (เฉพาะที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากกองทุน)

      บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผู้ให้บริการของกองทุนรวมโดยมีการทบทวนตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีการเปรียบเทียบทั้งปัจจัยด้านราคา (market rate) และปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการที่ถูกต้องและทันต่อเวลาในการดำเนินงานของกองทุนรวม และกำหนดขั้นตอนการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวมอย่างชัดเจน มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี และมีการสอบยันจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมก่อนการเบิกจ่ายทุกครั้ง

      บริษัทขอรายงานว่า ไม่มีการจ้างผู้ให้บริการแก่กองทุนที่เป็นบริษัทในเครือ นอกจากนี้ ในส่วนของการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ มีขั้นตอนการอนุมัติและบันทึกในระบบอย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในโครงการของกองทุน และไม่มีการเรียกเก็บค่าชำระบัญชีกองทุนในอัตราที่ไม่เป็นธรรม

1.4 การส่งคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนและตราสารทางการเงิน

      บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าเพื่อส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน โดยมีการกำหนดปัจจัยพิจารณาทั้งปัจจัยเชิงปริมาณและปัจจัยเชิงคุณภาพ และให้จัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไว้ให้สามารถตรวจสอบได้ด้วย นอกจากนี้ ยังได้กำหนดหลักเกณฑ์ป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์ถี่เกินความเหมาะสม (churning) เพื่อเป็นแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายต่อรายการซื้อขาย (transaction cost) มากเกินความจำเป็นต่อการบริหารกองทุน โดยมีการติดตามเป็นรายเดือนเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการลงทุนและสั่งการให้พิจารณาแก้ไข และสรุปภาพรวมรายปีรายงานต่อคณะกรรมการลงทุนเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

      บริษัทขอรายงานว่า การประเมินคู่ค้าเพื่อส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและมีการจัดเก็บหลักฐานประกอบการพิจารณาไว้ครบถ้วน นอกจากนี้ มีสัดส่วนปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ (turnover ratio) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการลงทุน และได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์ถี่เกินความเหมาะสม (churning) สำหรับปี 2565 แล้ว

1.5 การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

      บริษัทใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ในการคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมรายปีไม่ให้เกินกว่าที่ได้รับอนุมัติ โดยกำหนดให้จัดทำบันทึกขออนุมัติตามลำดับขั้นของสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมอย่างเป็นธรรม มีการสอบทานความถูกต้องและเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการระหว่างบริษัทกับผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

      บริษัทขอรายงานว่า การควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในโครงการกองทุนรวม ซึ่งจากการตรวจสอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีการบันทึกถูกต้อง มีเอกสารประกอบรายการครบถ้วน และมีการสอบยันกับผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม โดยไม่พบรายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมที่เข้าลักษณะไม่เป็นธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุน

1.6 การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

      บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางการไปใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนซึ่งเปิดเผยแนวทางและจัดทำสรุปการไปใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนรวมประจำปีทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยบุคคลที่บริษัทได้มอบหมายให้ไปใช้สิทธิ์แทนนั้น มีความรู้เพียงพอในประเด็นที่มีการใช้สิทธิออกเสียง โดยมีการตรวจสอบความครบถ้วนและการใช้สิทธิออกเสียงตามแนวทางในการไปใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนเป็นรายเดือน

      บริษัทขอรายงานว่า บริษัทได้ไปใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุน โดยมีการปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงแทนกองทุนของบริษัท และมีการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยครบถ้วนแล้ว

2. หน้าที่การให้ความเห็นในการแก้ไขโครงการที่ต้องขอมติพิเศษ ในปี 2564 ไม่มีการแก้ไขโครงการที่ต้องขอมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยลงทุน

3. หน้าที่การทบทวนมาตรการการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้รับอนุมัติการทบทวนนโยบายและมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการลงทุน จากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

 

หมายเหตุ นำเสนอรายงานต่อคณะกรรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

 

เกี่ยวกับ MFC