1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  26 ก.ย. 2022

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MMGOVMF11.8929

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF21.3193

  MMM-MF13.6746

  MMM-PLUS10.7828

  MSI10AI10.1475

  MSI11AI10.1442

  MSI12AI10.0997

  MSI14AI10.0296

  MSI15AI10.0092

  MSI16AI10.0486

  MSI17AI10.0219

  MSI18AI10.0060

  MSI19AI9.9984

  MSI20AI 

  MSI21AI 

  MSI5AI10.5764

  MSI6AI10.5309

  MSI7AI10.5011

  MSI8AI10.2930

  MSHORTPVD10.0810

  MT2Y10.2874

  MT2Y210.3568

  MT2Y310.1769

  SMART-PLUS9.6459

  SMARTMF10.0403

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  GI5EM16.1144

  HAPPY D58.7967

  KAF19.7803

  MBT-G23.0060

  MBT-PVD26.3096

  MBT-U26.3088

  M-FLEX5.2500

  MFX35.5791

  MIF-G7.9421

  MIF-PVD9.7224

  MIF-U9.7223

  M-INCOMEAI10.3912

  MIPLUS-G11.5558

  MPII-A8.2654

  MPII-D7.9864

  MPII-ID8.0614

  MTOP29.6184

  MTOP39.8288

  Q-PORT8.7935

  SPOT33S108.8412

  SPOT33S118.0406

  SPOT33S147.0261

  SPOT33S158.7275

  SI5A45.9048

  SMO5A16.7834

  SPOT33S77.8328

  SPOT33S88.0598

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.4549

  BMBF3.9350

  DE-15.9160

  MDIVA-A11.7604

  MDIVA-D10.8434

  MDIVA-ID10.9953

  HIDIVMF10.1727

  HIDIVPLUSG12.2332

  HIDIVPLUSPVD12.2335

  HIDIVPLUSUNIT12.2342

  HI-DIV8.1491

  M-ACTIVE17.4908

  MAMF32.9376

  M-MEGA-A9.1621

  M-MEGA-D8.8027

  M-FOCUS14.5008

  MGMF11.1057

  MIFMF12.7296

  M-MIDSMALL-A16.4901

  M-MIDSMALL-D15.4844

  M-MIDSMALL-PVD16.4900

  M-S5022.8385

  MS50MF9.0713

  M-SELECTCG7.0386

  MIDSMALLMF14.0425

  MVMF22.9382

  RPF225.5038

  RRF16.9103

  SAN18.3527

  SCDF0.8594

  SCIF2.8994

  SCIF21.8261

  SF416.8267

  SF544.0583

  SF74.2515

  SF82.0346

  SSB125.8558

  STD3.6484

  STD24.0160

  TNP40.4669

  TS1.8867

  UNF14.6588

  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
  (RMF)

  HI-DIV RMF10.4685

  I-GOLDRMF11.7363

  M-BOND13.2495

  M-CR12.5504

  M-FIX14.2652

  MGFRMF8.5476

  M-PROP RMF9.7513

  MRENEWRMF7.4624

  MMF-RMF12.9111

  M-TWSUK RMF11.1786

  M-VALUE77.2008

  M-S50 RMF9.0621

  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
  (LTF) การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

  MALTF32.9364

  MGLTF10.8504

  MIFLTF12.5362

  MVLTF22.3371

  HIDIVLTF10.1723

  MIDSMALLLTF13.4779

  MS50LTF9.0704

  กองทุนรวมเพื่อการออม
  (Super Savings Fund)

  MCHINASSF8.6840

  MGFSSF10.0744

  MHEALTHSSF9.5832

  MIFSSF12.8026

  MIPLUS-SSF11.5563

  MMGOVSSF11.8928

  MMM-SSF13.6738

  M-MIDSMALL-SSF16.2211

  MPDIVSSF11.7083

  MRENEW-SSF9.8473

  MTF-SSFX12.1526

  MTF-SSF12.3267

  MTQ-SSFX10.8412

  MTQ-SSF10.8298

  MVSSF23.1075

  SMARTSSF10.0837

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-102.1239

  I-206.3030

  I-ASEAN STAR 104.2046

  I-CHIC11.8134

  I-DEVELOP8.9818

  I-EMERGING 10S26.3315

  I-GOLD7S27.3433

  I-GOLD7S37.6528

  I-GOLD15.5314

  I-OIL3.7905

  IREITG9.0604

  IREITPVD9.5122

  I-SMART9.2176

  MATECH-A10.3926

  MATECH-D9.2674

  MATECH-IA9.7293

  MATECH-PVD10.3936

  MCANN2.5191

  MCBOND9.2512

  MCHEVO6.6018

  MCHINAGA8.8688

  MCHINAGD 8.3945

  MCHINAIA8.6008

  MCHINAPVD8.8702

  MCONT7.1385

  MCONVERT7.8867

  MD8M16.8555

  M-EDGE7.4766

  M-EM5.6119

  M-EUBANK9.2379

  MEURO8.6103

  MFTECH3.4646

  MGAG9.1690

  MGAI9.1692

  MGAPVD9.1691

  MGFGA10.3000

  MGFGD 9.2793

  MGFIA9.8153

  MGFPVD10.3004

  MGMVOL8.5266

  M-GOT16.3413

  MGS5.0920

  MGTECH6.6501

  MHEALTHG9.5831

  MHEALTHPVD9.5831

  MINFRA9.5091

  M-META5.0690

  MRENEW-A10.3294

  MRENEW-D9.7424

  MRENEW-IA9.9585

  MRENEW-PVD10.3303

  M-SUKUK10.1489

  M-MULTI-A10.4534

  M-MULTI-D9.7626

  M-VI9.7867

  MVIET8.1669

  M-SMART INCOME-AC9.8377

  M-SMART INCOME-AR9.8325

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  MPDIVMF11.2277

  MPDIVPVD11.7575

  MPDIVUNIT11.7970

  M-PROPERTY28.0269

  30 มิ.ย. 2022

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.3993

  MNIT5.0496

  MNIT28.9356

  MNRF8.0367

  M-STOR10.4171

  HPF9.3273

  MIT8.6116

  M-PAT5.3077

  TFFIF11.6650