1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  29 ก.ค. 2021

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MMGOVMF11.8740

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF21.4019

  MMM-MF13.6557

  MMM-PLUS10.7165

  MSI2710.7529

  MSI2AI10.6672

  MSI3AI10.5988

  MSI4AI10.4484

  MSI5AI10.2999

  MSI6AI10.4180

  MSI7AI10.3843

  MSI8AI10.1242

  MSI9AI10.0016

  MSHORTPVD10.0490

  MT2Y10.2133

  MT2Y210.1274

  MT2Y3 

  MT3Y110.7948

  SMART-PLUS10.0495

  SMARTMF10.1861

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  GI5EM18.0463

  HAPPY D510.4655

  KAF20.4407

  MBT-G23.9129

  MBT-PVD23.9129

  MBT-U23.9130

  M-FLEX7.0821

  MFX37.8803

  MIF-G9.2297

  MIF-PVD9.2298

  MIF-U9.2297

  M-INCOMEAI11.6309

  MIPLUS10.7951

  MPII-A9.2131

  MPII-D8.9044

  MPII-ID8.9590

  Q-PORT8.9952

  SPOT33S108.4776

  SPOT33S118.0088

  SPOT33S147.0726

  SPOT33S158.3651

  SI5A47.6209

  SMO5A18.0257

  SPOT33S77.8396

  SPOT33S88.0648

  SPOT33S99.6052

  THMO19.8905

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.3486

  BMBF3.7163

  DE-15.9840

  MDIVA-A15.7364

  MDIVA-D15.2112

  MDIVA-ID15.3105

  HIDIVMF9.5130

  HIDIVPLUSG11.5033

  HIDIVPLUSPVD11.5034

  HIDIVPLUSUNIT11.5041

  HI-DIV8.0062

  M-ACTIVE17.8973

  MAMF31.1837

  M-MEGA-A8.3090

  M-MEGA-D8.1692

  M-FOCUS13.4475

  MGMF11.1774

  MIFMF12.5341

  M-MIDSMALL-A14.5770

  M-MIDSMALL-D14.5769

  M-MIDSMALL-PVD14.5770

  M-S5021.3649

  MS50MF8.2440

  M-SELECTCG7.3793

  MIDSMALLMF12.9571

  MVMF22.3283

  RPF224.4447

  RRF16.6693

  SAN17.3306

  SCDF0.8517

  SCIF2.8560

  SCIF21.8225

  SF416.5634

  SF541.5484

  SF74.1650

  SF82.0462

  SSB117.0763

  STD3.6156

  STD23.9745

  TNP38.1735

  TS1.9090

  UNF13.9501

  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
  (RMF)

  HI-DIV RMF9.8162

  I-GOLDRMF12.9373

  M-BOND13.4370

  M-CR12.5535

  M-FIX14.4277

  MGFRMF11.7815

  M-PROP RMF10.4077

  MMF-RMF12.9124

  M-TWSUK RMF10.9147

  M-VALUE73.7953

  M-S50 RMF8.2504

  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
  (LTF) การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

  MALTF31.1833

  MGLTF10.9272

  MIFLTF12.4170

  MVLTF21.7603

  HIDIVLTF9.5131

  MIDSMALLLTF12.9565

  MS50LTF8.2435

  กองทุนรวมเพื่อการออม
  (Super Savings Fund)

  MCHINASSF13.3676

  MGFSSF13.9796

  MIFSSF12.5271

  MMGOVSSF11.8739

  MMM-SSF13.6555

  M-MIDSMALL-SSF14.5770

  MPDIVSSF12.4656

  MTF-SSFX11.7041

  MTF-SSF11.7406

  MTQ-SSFX10.4976

  MTQ-SSF10.4996

  MVSSF22.3285

  SMARTSSF10.1861

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-101.6952

  I-209.6664

  I-ASEAN STAR 104.5097

  I-CHIC14.3216

  I-DEVELOP13.2354

  I-EMERGING 10S29.2074

  I-GOLD7S28.3688

  I-GOLD7S38.7442

  I-GOLD17.0999

  I-OIL2.8928

  IREITG13.0156

  IREITPVD13.5549

  I-SMART10.3179

  MATECH-A16.6097

  MATECH-D16.6095

  MATECH-IA16.6096

  MATECH-PVD16.6099

  MCANN8.2943

  MCBOND10.0207

  MCHEVO 

  MCHINAGA13.6520

  MCHINAGD 13.1774

  MCHINAIA13.3399

  MCHINAPVD13.6521

  MD8M19.8929

  M-EM8.8574

  MEURO11.9801

  MFTECH9.1615

  MGAG12.0145

  MGAPVD12.0145

  MGFGA14.2926

  MGFGD 13.2527

  MGFIA14.1365

  MGFPVD14.2928

  M-GOT19.4971

  MGS7.2377

  MGTECH13.5880

  MRENEW-A13.4744

  MRENEW-D13.4743

  MRENEW-IA13.4743

  MRENEW-PVD13.4751

  M-SUKUK10.7921

  M-MULTI-A13.2199

  M-MULTI-D12.6602

  M-VI11.4599

  M-SMART INCOME-AC10.6974

  M-SMART INCOME-AR10.6905

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  MPDIVMF12.3254

  MPDIVPVD12.5180

  MPDIVUNIT12.5599

  M-PROPERTY29.9070

  31 มี.ค. 2021

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.2796

  MNIT5.0574

  MNIT29.4027

  MNRF8.4919

  M-STOR10.7938

  HPF9.3508

  MIT7.8184

  M-PAT6.1194

  TFFIF11.7037