1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  28 ต.ค. 2020

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MMGOVMF11.8607

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF21.1210

  MMM-MF13.6268

  MMM-PLUS10.6382

  MSI1AI10.4668

  MSI2710.5971

  MSI2AI10.3887

  MSI3AI10.3533

  MSI4AI10.2237

  MSI5AI10.0332

  MSI6AI10.0803

  MSI7AI10.0027

  MSHORTPVD10.0240

  MT3Y110.5607

  SMART-PLUS10.2415

  SMARTMF10.1980

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  GI5EM16.9641

  HAPPY D57.7602

  KAF16.6809

  M-BT17.8188

  M-FLEX7.1095

  MFX27.9458

  MIF7.5191

  M-INCOMEAI10.2434

  MIPLUS9.6027

  MPII-A8.3153

  MPII-D8.1350

  MPII-ID8.1628

  MRECO58.0474

  MWELL17.7306

  Q-PORT7.1619

  SPOT33S106.4308

  SPOT33S116.0760

  SPOT33S145.3794

  SPOT33S156.2844

  SI5A46.5750

  SMO5A17.3207

  SPOT33S75.9604

  SPOT33S86.0108

  SPOT33S97.1614

  THMO17.1861

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF2.7402

  BMBF3.0353

  DE-14.8909

  MDIVA-A12.4853

  MDIVA-D12.2693

  MDIVA-ID 

  HIDIVMF 

  HIDIVPLUSG9.0714

  HIDIVPLUSPVD 

  HIDIVPLUSUNIT9.0715

  HI-DIV6.7835

  M-ACTIVE12.3907

  MAMF 

  M-MEGA-A6.7432

  M-MEGA-D6.7971

  M-FOCUS9.6737

  MGMF 

  MIFMF11.2594

  M-MIDSMALL11.1930

  M-S5017.9835

  MS50MF7.3343

  M-SELECTCG6.2578

  MIDSMALLMF 

  MVMF 

  RPF219.9052

  RRF15.4447

  SAN14.1466

  SCDF0.7166

  SCIF2.3415

  SCIF21.5194

  SF413.5628

  SF533.8452

  SF73.3938

  SF81.6721

  SSB95.0438

  STD2.9495

  STD23.2439

  TNP31.1171

  TS1.5660

  UNF11.4415

  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
  (RMF)

  HI-DIV RMF7.8215

  I-GOLDRMF13.4886

  M-BOND13.3282

  M-CR12.4341

  M-FIX14.2629

  M-PROP RMF9.7589

  MMF-RMF12.9008

  M-TWSUK RMF9.7131

  M-VALUE60.9409

  M-S50 RMF6.7553

  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
  (LTF) การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

  MALTF25.9804

  MGLTF9.1424

  MIFLTF10.2011

  MVLTF18.3569

  HIDIVLTF7.5269

  MIDSMALLLTF8.2220

  MS50LTF6.7353

  กองทุนรวมเพื่อการออม
  (Super Savings Fund)

  MIFSSF10.2012

  MMGOVSSF 

  MMM-SSF13.6269

  MPDIVSSF11.9271

  MTF-SSFX9.5156

  MTF-SSF9.5156

  MTQ-SSFX9.1372

  MTQ-SSF9.1372

  MVSSF18.3570

  SMARTSSF10.1980

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-101.0227

  I-208.2768

  I-ASEAN STAR 103.4009

  I-CHIC11.8987

  I-DEVELOP12.0282

  I-EMERGING 10S28.1589

  I-GOLD7S28.7645

  I-GOLD7S39.1555

  I-GOLD17.7527

  I-OIL1.6265

  IREITG11.0187

  IREITPVD11.0188

  I-SMART10.1735

  M-ATECH14.8151

  MCHINA11.4325

  MGAG11.6392

  MGAPVD11.6393

  MGE9.9823

  MGF11.3472

  MGS7.4413

  MGTECH 

  MRENEW10.5376

  M-SUKUK10.5200

  M-MULTI-A11.1674

  M-MULTI-D10.9661

  M-VI9.7019

  M-SMART INCOME-AC9.9954

  M-SMART INCOME-AR9.9880

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  MPDIVMF11.8443

  MPDIVPVD 

  MPDIVUNIT11.8444

  M-PROPERTY28.0295

  31 ส.ค. 2020

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.3460

  MNIT5.1126

  MNIT29.9731

  MNRF8.6418

  M-STOR10.8399

  HPF9.2775

  MIT8.1305

  M-PAT8.2885

  TFFIF11.7789