1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  19 เม.ย. 2021

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MMGOVMF11.8700

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF21.2446

  MMM-MF13.6469

  MMM-PLUS10.6873

  MSI2710.7122

  MSI2AI10.5912

  MSI3AI10.5328

  MSI4AI10.3843

  MSI5AI10.2250

  MSI6AI10.2846

  MSI7AI10.2019

  MSI8AI10.0350

  MSHORTPVD10.0456

  MT2Y10.1431

  MT2Y210.0373

  MT3Y110.7192

  SMART-PLUS10.1010

  SMARTMF10.1690

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  GI5EM18.2662

  HAPPY D510.9308

  KAF20.9083

  MBT-G24.8835

  MBT-PVD24.8835

  MBT-U24.8835

  M-FLEX7.8574

  MFX39.5845

  MIF9.5000

  M-INCOMEAI11.2277

  MIPLUS10.8177

  MPII-A8.9375

  MPII-D8.7386

  MPII-ID8.7850

  Q-PORT9.4586

  SPOT33S108.7179

  SPOT33S118.1368

  SPOT33S147.1879

  SPOT33S158.5952

  SI5A47.9329

  SMO5A18.4418

  SPOT33S77.9781

  SPOT33S88.2081

  SPOT33S99.7686

  THMO110.2546

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.4977

  BMBF3.8725

  DE-16.2451

  MDIVA-A15.7936

  MDIVA-D15.2665

  MDIVA-ID15.3592

  HIDIVMF9.8118

  HIDIVPLUSG11.8913

  HIDIVPLUSPVD11.8914

  HIDIVPLUSUNIT11.8922

  HI-DIV8.5673

  M-ACTIVE18.6970

  MAMF32.8056

  M-MEGA-A8.7677

  M-MEGA-D8.6204

  M-FOCUS13.9982

  MGMF11.6876

  MIFMF13.1390

  M-MIDSMALL14.7873

  M-S5022.9323

  MS50MF8.5777

  M-SELECTCG7.7633

  MIDSMALLMF13.0559

  MVMF23.3849

  RPF225.4711

  RRF16.9583

  SAN18.0830

  SCDF0.8964

  SCIF2.9848

  SCIF21.9170

  SF417.3005

  SF543.3203

  SF74.3433

  SF82.1350

  SSB121.9315

  STD3.7710

  STD24.1447

  TNP39.8168

  TS1.9951

  UNF14.5654

  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
  (RMF)

  HI-DIV RMF10.1301

  I-GOLDRMF12.4784

  M-BOND13.3684

  M-CR12.5653

  M-FIX14.3395

  MGFRMF10.9367

  M-PROP RMF10.2520

  MMF-RMF12.9168

  M-TWSUK RMF11.0212

  M-VALUE77.3897

  M-S50 RMF8.5840

  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
  (LTF) การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

  MALTF32.8051

  MGLTF11.6876

  MIFLTF13.1381

  MVLTF22.7899

  HIDIVLTF9.8117

  MIDSMALLLTF13.0554

  MS50LTF8.5773

  กองทุนรวมเพื่อการออม
  (Super Savings Fund)

  MCHINASSF12.4880

  MGFSSF13.2645

  MIFSSF13.1383

  MMGOVSSF11.8699

  MMM-SSF13.6468

  MPDIVSSF12.4903

  MTF-SSFX11.8164

  MTF-SSF11.8532

  MTQ-SSFX11.0622

  MTQ-SSF11.0643

  MVSSF23.3849

  SMARTSSF10.1690

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-101.5011

  I-209.9270

  I-ASEAN STAR 104.4961

  I-CHIC13.5221

  I-DEVELOP12.8176

  I-EMERGING 10S29.4556

  I-GOLD7S28.1049

  I-GOLD7S38.4576

  I-GOLD16.4548

  I-OIL2.4279

  IREITG12.3831

  IREITPVD12.3834

  I-SMART10.1891

  MATECH-A16.7548

  MATECH-D16.7546

  MATECH-IA16.7547

  MATECH-PVD16.7548

  MCANN 

  MCHINAGA12.4878

  MCHINAGD 12.4876

  MCHINAIA12.4877

  MCHINAPVD12.4878

  MD8M110.1725

  MD8M2 

  M-EM9.0993

  MEURO10.7322

  MFTECH9.4829

  MGAG11.8565

  MGAPVD12.3481

  MGFGA13.2643

  MGFGD 13.2642

  MGFIA13.2643

  MGFPVD13.2644

  M-GOT18.9501

  MGS7.3797

  MGTECH13.2254

  MRENEW-A13.0576

  MRENEW-D13.0575

  MRENEW-IA13.0575

  MRENEW-PVD13.0578

  M-SUKUK10.7368

  M-MULTI-A12.4543

  M-MULTI-D11.9270

  M-VI11.0634

  M-SMART INCOME-AC10.4859

  M-SMART INCOME-AR10.4768

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  MPDIVMF12.3209

  MPDIVPVD12.3624

  MPDIVUNIT12.4038

  M-PROPERTY29.3954

  31 ธ.ค. 2020

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.2629

  MNIT5.0863

  MNIT29.3714

  MNRF8.4762

  M-STOR10.7931

  HPF9.3200

  MIT7.3164

  M-PAT6.1217

  TFFIF11.7333