1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  27 ต.ค. 2021

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MMGOVMF11.8781

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF21.3845

  MMM-MF13.6608

  MMM-PLUS10.7324

  MSI10AI10.0145

  MSI11AI9.9992

  MSI2AI10.7160

  MSI3AI10.6620

  MSI4AI10.4996

  MSI5AI10.3846

  MSI6AI10.4377

  MSI7AI10.4299

  MSI8AI10.1890

  MSI9AI10.0469

  MSHORTPVD10.0510

  MT2Y10.2314

  MT2Y210.1997

  MT2Y310.0441

  MT3Y110.8465

  SMART-PLUS9.9074

  SMARTMF10.1624

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  GI5EM18.1043

  HAPPY D511.3834

  KAF19.8164

  MBT-G26.1540

  MBT-PVD26.1546

  MBT-U26.1541

  M-FLEX6.9636

  MFX41.2091

  MIF-G9.8426

  MIF-PVD9.8427

  MIF-U9.8426

  M-INCOMEAI11.8502

  MIPLUS11.2122

  MPII-A9.0932

  MPII-D8.7868

  MPII-ID8.8475

  MTOP110.2778

  Q-PORT9.6678

  SPOT33S109.0692

  SPOT33S118.5099

  SPOT33S147.5023

  SPOT33S158.9514

  SI5A47.8946

  SMO5A18.1928

  SPOT33S78.3238

  SPOT33S88.5627

  SPOT33S910.2045

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.5874

  BMBF3.9859

  DE-16.4214

  MDIVA-A15.5493

  MDIVA-D15.0304

  MDIVA-ID15.1162

  HIDIVMF10.1555

  HIDIVPLUSG12.2595

  HIDIVPLUSPVD12.2596

  HIDIVPLUSUNIT12.2604

  HI-DIV8.4024

  M-ACTIVE19.4356

  MAMF33.5506

  M-MEGA-A8.9768

  M-MEGA-D8.8272

  M-FOCUS14.6894

  MGMF11.6446

  MIFMF13.3704

  M-MIDSMALL-A15.5053

  M-MIDSMALL-D15.5051

  M-MIDSMALL-PVD15.5052

  M-S5022.9126

  MS50MF8.8368

  M-SELECTCG7.9996

  MIDSMALLMF13.7956

  MVMF23.9551

  RPF225.7906

  RRF17.1571

  SAN18.6021

  SCDF0.9140

  SCIF3.0614

  SCIF21.9438

  SF417.7545

  SF544.6094

  SF74.4723

  SF82.1965

  SSB125.8981

  STD3.8806

  STD24.2666

  TNP40.9795

  TS2.0443

  UNF14.9498

  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
  (RMF)

  HI-DIV RMF10.4684

  I-GOLDRMF12.6800

  M-BOND13.3499

  M-CR12.5470

  M-FIX14.3544

  MGFRMF12.0696

  M-PROP RMF10.7303

  MMF-RMF12.9098

  M-TWSUK RMF11.1717

  M-VALUE79.1474

  M-S50 RMF8.8381

  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
  (LTF) การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

  MALTF33.5497

  MGLTF11.6446

  MIFLTF13.2454

  MVLTF23.3458

  HIDIVLTF10.1553

  MIDSMALLLTF13.7950

  MS50LTF8.8362

  กองทุนรวมเพื่อการออม
  (Super Savings Fund)

  MCHINASSF13.3408

  MGFSSF14.2940

  MIFSSF13.3628

  MMGOVSSF11.8780

  MMM-SSF13.6604

  M-MIDSMALL-SSF15.5053

  MPDIVSSF12.8316

  MTF-SSFX12.6920

  MTF-SSF12.7316

  MTQ-SSFX11.2826

  MTQ-SSF11.2847

  MVSSF23.9554

  SMARTSSF10.1624

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-101.9708

  I-209.7410

  I-ASEAN STAR 104.8897

  I-CHIC14.4682

  I-DEVELOP13.5423

  I-EMERGING 10S29.0759

  I-GOLD7S28.1908

  I-GOLD7S38.5547

  I-GOLD16.7744

  I-OIL3.2458

  IREITG12.8122

  IREITPVD13.3431

  I-SMART10.1660

  MATECH-A16.4296

  MATECH-D16.4293

  MATECH-IA16.4294

  MATECH-PVD16.4311

  MCANN6.3070

  MCBOND9.7526

  MCHEVO9.6660

  MCHINAGA13.6247

  MCHINAGD 13.1510

  MCHINAIA13.3284

  MCHINAPVD13.6268

  MCONVERT 

  MD8M19.9834

  M-EM8.7385

  MEURO12.1047

  MFTECH9.4364

  MGAG12.2511

  MGAPVD12.2511

  MGFGA14.6140

  MGFGD 13.5507

  MGFIA14.4565

  MGFPVD14.6142

  M-GOT19.4766

  MGS7.1786

  MGTECH13.7657

  MRENEW-A14.0410

  MRENEW-D13.5445

  MRENEW-IA13.6751

  MRENEW-PVD14.0420

  M-SUKUK10.7846

  M-MULTI-A13.4720

  M-MULTI-D12.9016

  M-VI11.5673

  M-SMART INCOME-AC10.7133

  M-SMART INCOME-AR10.7053

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  MPDIVMF12.5880

  MPDIVPVD12.8855

  MPDIVUNIT12.9287

  M-PROPERTY30.6930

  30 มิ.ย. 2021

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.2963

  MNIT5.0272

  MNIT29.4379

  MNRF8.4847

  M-STOR10.7981

  HPF9.3422

  MIT8.1546

  M-PAT6.1173

  TFFIF11.6689