บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
(ทะเบียนเลขที่ บมจ. 211)
193-195 อาคารเลครัชดา ชั้น 30-32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2661-9000-99
www.mfcfund.com MFC-PHONE 02-661-9090

ประกาศจ่ายเงินปันผล
กองทุนเปิดล้ำค่าสาม

      บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดล้ำค่าสาม ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานระหว่าง วันที่ 1 กรกฎาคม 2546 - 24 ตุลาคม 2546 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.163 บาท โดยบริษัทจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 29 ตุลาคม 2546 และจะจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏในวันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว ในวันที่ 31 ตุลาคม 2546

      จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2546          
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ในฐานะบริษัทจัดการ