เอ็มเอฟซีแนะลงทุนตราสารหนี้ในประเทศ เสนอขายกองทุนใหม่อายุ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 18-25 กุมภาพันธ์ 2562

นายลิม ชอง บุน เดนนิส กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เอ็มเอฟซีจะเปิดขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ออม 3 ปี ทวีสุข 1 หรือ MT3Y1 เสนอขายครั้งเดียวระหว่างวันที่ 18-25 กุมภาพันธ์ 2562 กองทุนเปิด MT3Y1 เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้มีอายุโครงการประมาณ 3 ปี ซึ่งจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุก 6 เดือนเฉพาะผลตอบแทนในอัตราเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.90 ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ (10 บาท) เมื่อครบอายุกองทุน บริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมด และสับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงินหรือกองทุนเปิด MM-GOV   ทั้งนี้ผู้ลงทุนจะไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 3 ปีได้ ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนเป็นจำนวนมาก

กองทุนเปิด MT3Y1 มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และเอกชนที่มีคุณภาพที่เสนอขายในประเทศ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งชาติ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ หรือเงินฝาก หรือตราสารหนี้เอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ไม่ต่ำกว่า BBB-

ตัวอย่างตราสารที่คาดว่ากองทุนเปิด MT3Y1 จะลงทุนดังนี้ หุ้นกู้บริษัท ทรู คอร์ปอเรทชั่น จำกัด(มหาชน) rating BBB+ สัดส่วนการลงทุน 8.11% ผลตอบแทนตราสาร 3.85%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.31%ต่อปี หุ้นกู้บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) rating BBB+ สัดส่วนการลงทุน 9.46% ผลตอบแทนตราสาร 3.85%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.36%ต่อปี หุ้นกู้บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) rating BBB+ สัดส่วนการลงทุน 9.46% ผลตอบแทนตราสาร 3.20%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.30%ต่อปี หุ้นกู้บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) rating BBB+ สัดส่วนการลงทุน 9.46% ผลตอบแทนตราสาร 3.25%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.31%ต่อปี หุ้นกู้บริษัท เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน) rating BBB+ สัดส่วนการลงทุน 9.46% ผลตอบแทนตราสาร 3.15%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.30%ต่อปี หุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) BBB+ สัดส่วนการลงทุน 8.11% ผลตอบแทนตราสาร 3.85%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.31%ต่อปี  หุ้นกู้บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) rating A- สัดส่วนการลงทุน 9.46% ผลตอบแทนตราสาร 2.65%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.25%ต่อปี หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) rating A- สัดส่วนการลงทุน 9.46% ผลตอบแทนตราสาร 2.75%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.26%ต่อปี หุ้นกู้ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน rating A- สัดส่วนการลงทุน 6.76% ผลตอบแทนตราสาร 2.75%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.19%ต่อปี หุ้นกู้ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท rating A- สัดส่วนการลงทุน 6.76% ผลตอบแทนตราสาร 2.75%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.19%ต่อปี หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน) rating A- สัดส่วนการลงทุน 5.40% ผลตอบแทนตราสาร 2.65%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.14%ต่อปี และหุ้นกู้บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) rating A- สัดส่วนการลงทุน 8.10% ผลตอบแทนตราสาร 2.75%ต่อปี  ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.23%ต่อปี ทั้งนี้กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทนหรือเพิ่มเติม โดยมี Rating ไม่ต่ำกว่า BBB-

ประมาณการผลตอบแทนรวมที่ได้รับจากการลงทุน 3.15% ต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่าย 0.25% ต่อปี และประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย 2.90% ต่อปี หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาด หรือการเรียกเก็บภาษีมีการเปลี่ยนแปลงไป  บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราดังกล่าว

ทั้งนี้บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

กองทุนเปิด MT3Y1 เหมาะสำหรับผู้ที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก ยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้ และสามารถลงทุนได้นาน 3 ปี  ทั้งนี้  ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

สำหรับผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 10,000 บาท โดยติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน ของกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 หรือที่ www.mfcfund.com หรือสาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014 สาขาเชียงใหม่ โทร. 053-218-480-82 สาขาภูเก็ต โทร.076-307-070 สาขาระยอง โทร. 033-100-340-2 สาขาพิษณุโลก โทร. 055-008-980-2 สาขาอุบลราชธานี โทร.045-422-890-2 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 - 25  

.....................................................

https://www.mfcfund.com/Web/UploadFiles/Banners/files/Public_Fact%20sheet_MT3Y1_36132019_093640.pdf