เอ็มเอฟซีแนะลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ เสนอขายกองทุนใหม่อายุ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2562

นายลิม ชอง บุน เดนนิส กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เอ็มเอฟซีเปิดเสนอขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน ซีรี่ส์ 12 หรือ I-FIX 6M12 ตั้งแต่วันที่ 18-22 กุมภาพันธ์นี้ โดยเป็นกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศอายุโครงการประมาณ 6 เดือน ซึ่งจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.765 ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ (10 บาท) และสับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงินหรือกองทุนเปิด MM-GOV ทั้งนี้ผู้ลงทุนจะไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 6 เดือนได้ ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนเป็นจำนวนมาก

กองทุนเปิด I-FIX 6M12 มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชนที่มีคุณภาพในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งชาติ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารต่างประเทศ เงินฝาก และตราสารหนี้เอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ไม่ต่ำกว่า BBB- ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินแบบเต็มจำนวน (Fully Hedge)

ตัวอย่างตราสารที่คาดว่ากองทุนเปิด I-FIX 6M12 จะลงทุนดังนี้ เงินฝากประจำ : Agriculture Bank of China rating A1 สัดส่วนการลงทุน 19.00% ผลตอบแทนตราสาร 1.88%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.36%ต่อปี เงินฝากประจำ : China Construction Bank rating A1 สัดส่วนการลงทุน 10.00% ผลตอบแทนตราสาร 1.83%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.18%ต่อปี เงินฝากประจำ : Bank of China rating A1 สัดส่วนการลงทุน 19.00% ผลตอบแทนตราสาร 1.88%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.36%ต่อปี เงินฝากประจำ : Emirates NBD PJSC rating A3 สัดส่วนการลงทุน 14.00% ผลตอบแทนตราสาร 1.88%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.26%ต่อปี เงินฝากประจำ : Al khaliji Bank rating A3 สัดส่วนการลงทุน 19.00% ผลตอบแทนตราสาร 1.93%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.37%ต่อปี ตราสารหนี้ระยะสั้น : บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) rating BBB+ สัดส่วนการลงทุน 10.00% ผลตอบแทนตราสาร 1.88%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.19%ต่อปี และตราสารหนี้ระยะสั้น : บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) rating BBB+ สัดส่วนการลงทุน 9.00% ผลตอบแทนตราสาร 1.63%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.14%ต่อปี  ทั้งนี้กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทนหรือเพิ่มเติม โดยมี Rating ไม่ต่ำกว่า BBB-

ประมาณการผลตอบแทนรวมที่ได้รับจากการลงทุน 1.86%ต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่าย 0.095%ต่อปี และประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย 1.765%ต่อปี หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาด หรือการเรียกเก็บภาษีมีการเปลี่ยนแปลงไป  บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราดังกล่าว

ทั้งนี้บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

กองทุนเปิด I-FIX 6M12 เหมาะสำหรับผู้ที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก ยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้ และสามารถลงทุนได้นาน 6 เดือน  ทั้งนี้  ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

สำหรับผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 10,000 บาท โดยติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน ของกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 หรือที่ www.mfcfund.com หรือสาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014 สาขาเชียงใหม่ โทร. 053-218-480-82 สาขาภูเก็ต โทร.076-307-070 สาขาระยอง โทร. 033-100-340-2 สาขาพิษณุโลก โทร. 055-008-980-2 สาขาอุบลราชธานี โทร.045-422-890-2 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 - 25  

.....................................................

ตัวอย่างตราสารที่คาดว่ากองทุนเปิด I-FIX 6M12 จะลงทุนดังนี้

ชื่อตราสาร/ผู้ออก

อันดับความน่าเชื่อถือ

ผลตอบแทนของ
ตราสารในรูปของเงินบาทโดยประมาณ (ต่อปี)

สัดส่วน
การลงทุน โดยประมาณ

ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน โดยประมาณ (ต่อปี)

เงินฝากประจำ : Agriculture Bank of China

Moody’s : A1

1.88%

19.00%

0.36%

เงินฝากประจำ : China Construction Bank

Moody’s : A1

1.83%

10.00%

0.18%

เงินฝากประจำ : Bank of China

Moody’s : A1

1.88%

19.00%

0.36%

เงินฝากประจำ : Emirates NBD PJSC

Moody’s : A3

1.88%

14.00%

0.26%

เงินฝากประจำ : Al khaliji Bank

Moody’s : A3

1.93%

19.00%

0.37%

ตราสารหนี้ระยะสั้น : บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

TRIS : BBB+

1.88%

10.00%

0.19%

ตราสารหนี้ระยะสั้น : บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

TRIS : BBB+

1.63%

9.00%

0.14%

ประมาณการผลตอบแทน

1.86%

ประมาณการค่าใช้จ่ายของกองทุน

0.095%

ประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย

1.765%