ประกาศการจ่ายเงินปันผล : HI-DIV
17/07/2562
ประกาศปิดสมุดทะเบียน เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผล :M-PROP DIV
13/07/2562
ประกาศแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น (MMM) เกี่ยวกับวิธีการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน (pay-in-kind) สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
12/07/2562
งบชำระบัญชีกองทุน MSI20
12/07/2562
งบชำระบัญชีกองทุน MSI19
12/07/2562
ประกาศการจ่ายเงินปันผล: BMBF,SAN,MWELL1,SI5E3
10/07/2562
ประกาศปิดสมุดทะเบียน เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผล : HI-DIV
10/07/2562
ประกาศ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ : M-PROPERTY
09/07/2562
ประกาศเรื่อง การจดทะเบียนเพิ่มทุนของ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม (MPII)
04/07/2562
งบชำระบัญชี MGOV8M1
02/07/2562
ประกาศเรื่อง การปรับค่าธรรมเนียมการขาย กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม(MPII)
28/06/2562
ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบริการ MFC Smart Tele
27/06/2562
ประกาศปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม (MPII)
26/06/2562
ประกาศปิดสมุดทะเบียนเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผล BMBF, SAN, MWELL1, SI5E3
20/06/2562
ประกาศการครบกำหนดอายุโครงการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน ซีรี่ส์ 1
19/06/2562
งบชำระบัญชีกองทุน MULTI1
19/06/2562
ประกาศการจ่ายเงินปันผล : MG-LTF,MIF-LTF,SCIF,SCIF2,I-REITs,M-FLEX
18/06/2562
ประกาศการครบกำหนดอายุโครงการกองทุน MSI19 และ MSI20
31/05/2562
ประกาศการครบกำหนดอายุโครงการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรรัฐบาล มุ่งรักษาเงินต้น 8 เดือน ซีรี่ส์ 1
31/05/2562
ประกาศเรื่อง การปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก ของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 (M-S50) และ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ (M-MEGA)
30/05/2562
12345678910...