ประกาศปิดสมุดทะเบียนเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2019
19/09/2562
ประกาศการจ่ายเงินลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 4 ของกองทุนรวม MNRF
03/09/2562
ประกาศแจ้งการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับเงินปันผลของกองทุนรวม ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562
15/08/2562
ประกาศการจ่ายเงินปันผล: MPII-D
18/10/2562
ประกาศวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยเพื่อขอมติการรวมกองทุน SAN, AGF, SF4, RRF1, TNP, SF5, UNF
17/10/2562
ประกาศปิดสมุดทะเบียนเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผล MPII-D
16/10/2562
ประกาศการจ่ายเงินปันผล RPF2, M-PROP DIV, I-SMART, SMART
11/10/2562
ประกาศปิดสมุดทะเบียนเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผล SMART
07/10/2562
ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ M-PROPERTY
07/10/2562
ประกาศการครบกำหนดอายุโครงการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน ซีรี่ส์ 2
27/09/2562
ประกาศเรื่อง การปรับลดค่าธรรมเนียมการขาย กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ (I-REITS)
20/09/2562
ประกาศเรื่อง การเพิ่มค่าธรรมเนียมการขาย กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ (M-MEGA)
20/09/2562
ประกาศเรื่อง ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกรท อินเวสเมนท์ 5 อีเอ็ม 2 (GI5EM2)
17/09/2562
ประกาศการจ่ายเงินปันผล AGF, KAF
10/09/2562
ประกาศเรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย กรณีสับเปลี่ยนจาก MPII-D ไปยัง MPII-A
09/09/2562
ประกาศเรื่อง ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และเลิกโครงการจัดการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท อินโนเวชั่น ซีรี่ส์ 1 (M-INNO1)
03/09/2562
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม (MPII)
03/09/2562
การยุติโครงการจัดการกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี กาญจนทรัพย์ 6 ซีรี่ส์ 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
30/08/2562
งบการเงินกองทุน MSI21
30/08/2562
ประกาศเรื่อง การเลิกโครงการจัดการ กองทุนเปิดโกลบอล พรีเมียม ฟันด์ (G-PREMIUM)
26/08/2562
12345678910...