ประกาศแจ้งเวลาเปิดทำการสาขาปิ่นเกล้าและแจ้งวัฒนะ เวลา 11.00-19.00 น
30/06/2020
ประกาศปิดสมุดทะเบียนเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2020
25/12/2019
ประกาศแจ้งการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับเงินปันผลของกองทุนรวม ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562
15/08/2019
การจดทะเบียนเพิ่มทุนของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ (MCHINA)
07/08/2020
ประกาศ เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน MGA และ I-REITs
07/08/2020
ประกาศเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์
04/08/2020
ประกาศเรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ของกองทุน MGE
30/07/2020
ประกาศแจ้งผลมติผู้ถือหน่วยลงทุน และการให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน MGE
30/07/2020
ประกาศเรื่อง การแจ้งค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (front-end fee) ของกองทุน I-OIL
22/07/2020
ประกาศวันหยุดกรณีพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563
21/07/2020
ประกาศเรื่อง การขยายระยะเวลาปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจำนวน 7 กองทุน และและการปรับลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุน M-MULTI
20/07/2020
ประกาศเลิกกองทุน I-OIL5S2
16/07/2020
ประกาศเรื่อง ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ 5 ซีรี่ส์ 2 (I-OIL5S2)
14/07/2020
ประกาศการจ่ายเงินปันผล SMART, MPDIVMF, MDIVA-D
10/07/2020
ประกาศเรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงวันคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุน MGF
09/07/2020
ประกาศปิดสมุดทะเบียนเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผล SMART, MPDIVMF, MDIVA-D
08/07/2020
ประกาศการจ่ายเงินปันผล BMBF, SAN, MWELL1
07/07/2020
ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ M-PROPERTY
07/07/2020
ประกาศการครบกำหนดอายุโครงการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม ฟันด์ 25 (MSI25)
01/07/2020
ประกาศแจ้งเวลาเปิดทำการสาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า และ แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
30/06/2020
12345678910...