พิธีลงนามแต่งตั้งบริษัทจัดการนายทะเบียนสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้า ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
13/01/2563
ประกาศปิดสมุดทะเบียนเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2020
25/12/2562
ประกาศแจ้งการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับเงินปันผลของกองทุนรวม ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562
15/08/2562
ประกาศจ่ายเงินปันผล M-PROP DIV
15/01/2563
ประกาศการจ่ายเงินปันผล MFX, M-BT, RRF1, SF4, MIF, MVLTF, HPPD5, MGA, MGS, SMART
15/01/2563
งบชำระบัญชีกองทุน I-15
10/01/2563
ประกาศปิดสมุดทะเบียนเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผล M-PROP DIV
10/01/2563
ประกาศการจ่ายเงินปันผล: MGE
09/01/2563
งบชำระบัญชีกองทุน I-USS1
02/01/2563
ประกาศเรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน จำนวน 7 กองทุน
30/12/2562
ประกาศ การหยุดรับคำสั่งซื้อและสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชั่วคราว สำหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว จำนวน 7 กองทุน
27/12/2562
ประกาศแจ้งผลการขอมติการรวมกองทุนและเลิกกองทุนรวม
23/12/2562
ประกาศการจ่ายเงินลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 4 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์
19/12/2562
ประกาศการจ่ายเงินปันผล Q-PORT
12/12/2562
ประกาศเรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายของ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ (M-PROP DIV) สำหรับการซื้อหน่วยลงทุนแต่ละครั้งตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไป
02/12/2562
ประกาศเรื่อง การจดทะเบียนเพิ่มทุนของ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม (MPII)
29/11/2562
การเลิกโครงการจัดการ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟิฟทีน (I-15) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท อินเวสเมนท์ ซีรี่ส์ 5 อี 2 (SI5E2) และ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท อินเวสเมนท์ ซีรี่ส์ 5 อี 3 (SI5E3)
26/11/2562
ประกาศเรื่อง ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน กองทุน I-15, SI5E2 และ SI5E3
22/11/2562
ประกาศจ่ายเงินปันผล MNIT2, M-STOR, M-II, HPF
19/11/2562
เรื่อง การเปิดซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีมุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (M-CR)
18/11/2562
12345678910...