คณะกรรมการ

 

 
ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี
ประธานคณะกรรมการบริษัท
ดร. โชคชัย อักษรนันท์
รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
นายสดาวุธ เตชะอุบล
กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ

 
พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช
กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 
นายสุรพล ขวัญใจธัญญา
กรรมการการ  กรรมการบริหาร  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 

 
นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร
กรรมการ
ดร. พรชัย ฐีระเวช
กรรมการ

 
นายนำพร ยมนา
กรรมการ
นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์
กรรมการ

 
ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ

 
   
นายบิน วีริงกา          

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นาย ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์
กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ

 

 

 

ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี ประธานกรรมการบริษัท

 

 

 

 

ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี ประธานกรรมการบริษัท

เกี่ยวกับ MFC