กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF)
ชื่อกองทุนรวม กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
ประเภทกองทุน กองทุนรวมปิด ไม่กำหนดอายุโครงการ
วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 โดยมีเงินทุนเริ่มแรกจำนวน 1,000,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหน่วยลงทุน 100,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท
บริษัทจัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
วันที่จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน วันที่ 26 ตุลาคม 2561 โดยมีเงินทุนส่วนเพิ่มทุนที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 44,700,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหน่วยลงทุน 4,470,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท รวมเป็นเงินทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 45,700,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหน่วยลงทุน 4,570,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท
แบ่งออกเป็น จำนวนหน่วยลงทุน 100 ล้านหน่วย 
มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน 10 บาท
วันที่เป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน วันที่ 31 เดือนตุลาคม 2561 (เริ่มทำการซื้อขาย 31 ตุลาคม 2561)
ที่มาของกองทุนรวม การจัดตั้ง การจัดการ และการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งต่างๆ โดยมีหลักการสำคัญในการจัดตั้งกองทุน ดังนี้ (ก) เพื่อสนับสนุนการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในระยะยาว (ข) เพื่อการจัดการแหล่งเงินทุนใหม่ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ (ค) เพื่อลดภาระทางการคลังของรัฐในการระดมทุนเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ (ง) เพื่อเป็นช่องทางให้นักลงทุนและผู้มีเงินออมสามารถลงทุนในทรัพย์สินของรัฐที่มีคุณภาพ (จ) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนของประเทศ โดยเป็นการเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางเลือกในการลงทุนผ่านตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ให้จัดตั้งและจัดการกองทุนเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 และกองทุนได้จดทะเบียนทรัพย์สินเริ่มแรกเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ต่อมากองทุนได้รับอนุมัติให้เพิ่มทุนครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561
วันที่เข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานครั้งแรก

วันที่ 29 ตุลาคม 2561

รายละเอียดทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐานที่กองทุน ลงทุนครั้งแรก สิทธิที่จะได้รับร้อยละ 45 ของรายได้ค่าผ่านทางรวมสุทธิ(1) ที่จัดเก็บได้จากเส้นทางในปัจจุบันของทางพิเศษฉลองรัชและบูรพาวิถี (“ทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก”) เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันโอนสิทธิ(2) ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ (“RTA”) (“รายได้ที่โอน”) 1. ทางพิเศษฉลองรัช: ระยะทาง 28.2 กิโลเมตร 2. ทางพิเศษบูรพาวิถี: ระยะทาง 55.0 กิโลเมตร

   

          2561                          2562 2563
วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
31-ธ.ค.-63 53,621,335,692.65 11.7333
30-ก.ย.-63 53,696,116,367.24 11.7497
30-มิ.ย.-63 53,917,952,844.00 11.7982
31-มี.ค.-63 54,110,048,980.54 11.8402
31-ธ.ค.-62 54,242,616,152.30 11.8692
30-ก.ย.-62 54,331,149,842.25 11.8886
30-มิ.ย.-62 46,027,529,744.44 10.0716
31-มี.ค.-62 46,128,017,859.38 10.0936
31-ธ.ค.-61 46,040,785,817.40 10.0745
30-ต.ค.-61 45,729,665,626.12 10.0064
ครั้งที่ รอบผลการดำเนินงาน อัตราต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย) วันปิดสมุดทะเบียน วันที่จ่ายเงิน
เงินปันผล เงินลดทุน ราคาพาร์ล่าสุด
9 1 ต.ค .63-31 ธ.ค. 63 0.1012   9.9569 3 มี.ค. 64 17 มี.ค. 64
8 1 ก.ค. 63 - 30 ก.ย. 63 0.1014   9.9569 4 ธ.ค. 63 21 ธ.ค. 63
7 1 เม.ย.63 - 30 มิ.ย.63 0.0771   9.9569 27 ส.ค. 63 16 ก.ย. 63
6 1 ม.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 0.1032   9.9569 1 มิ.ย. 63 16 มิ.ย. 63
5 1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 0.1163   9.9569 26 ก.พ. 63 16 มี.ค. 63
4 1 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 0.1195   9.9569 2 ธ.ค. 62 19 ธ.ค.63
3 1 เม.ย. 62- 30 มิ.ย. 62 0.0962 0.0184 9.9569 29 ส.ค. 62 16 ก.ย. 63
2 1 ม.ค. 62 - 31 มี.ค. 62 0.1025 0.0158 9.9753 31 พ.ค. 62 14 มิ.ย. 63
1 1 ต.ค.61 - 31 ธ.ค. 61 0.0744 0.0089 9.9911 1 มี.ค. 62 15 มี.ค. 63
สรุปประเด็นสำคัญ คำถามคำตอบที่เกี่ยวข้องกับการรายงานข้อมูลการประชุมสามัญสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2563
รายงานข้อมูลการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR CODE
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 งบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
สรุปคำถาม-คำตอบ จากรายงานข้อมูลการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2563
ส่ิ่งที่ส่งมาด้วย 4 การจ่ายเงินปันผลในรอบปีบัญชี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 แบบฟอร์มสำหรับส่งคำถาม

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

กองรีท

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน