1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  24 ก.ย. 2020

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MM-GOV11.8583

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF21.1006

  MMM13.6234

  MMM-PLUS10.6316

  MSI1AI10.4505

  MSI2710.5736

  MSI2AI10.3680

  MSI3AI10.3385

  MSI4AI10.2185

  MSI5AI10.0137

  MSI6AI10.0247

  MSI7AI 

  MSHORTPVD10.0181

  MT3Y110.5397

  SMART10.1889

  SMART-PLUS10.2373

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  GI5EM16.7390

  HAPPY D57.8552

  KAF16.8300

  M-BT17.6957

  M-FLEX6.8457

  MFX28.2905

  MIF7.6951

  M-INCOMEAI10.2932

  MIPLUS9.7460

  MPII-A8.8118

  MPII-D8.6226

  MPII-ID8.6477

  MRECO58.1392

  MWELL17.1980

  Q-PORT7.3756

  SPOT33S106.4270

  SPOT33S116.0190

  SPOT33S145.3306

  SPOT33S156.3214

  SI5A46.4053

  SMO5A17.1964

  SPOT33S75.8991

  SPOT33S86.0323

  SPOT33S97.1891

  THMO17.2676

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF2.7878

  BMBF3.0862

  DE-14.9722

  MDIVA-A11.8480

  MDIVA-D11.6431

  MDIVA-ID 

  HIDIVMF 

  HIDIVPLUSG9.2916

  HIDIVPLUSPVD 

  HIDIVPLUSUNIT 

  HI-DIV6.9594

  M-ACTIVE12.6294

  MAMF 

  M-MEGA-A7.0084

  M-MEGA-D7.0583

  M-FOCUS9.8701

  MGMF 

  MIFMF11.2594

  M-MIDSMALL11.4992

  M-S5018.6921

  MS50MF7.3343

  M-SELECTCG6.4213

  MIDSMALLMF 

  MVMF 

  RPF220.2290

  RRF15.5366

  SAN14.3847

  SCDF0.7310

  SCIF2.3829

  SCIF21.5499

  SF413.7940

  SF534.4034

  SF73.4504

  SF81.7010

  SSB96.5734

  STD2.9987

  STD23.2977

  TNP31.6266

  TS1.5935

  UNF11.6381

  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
  (RMF)

  HI-DIV RMF8.0424

  I-GOLDRMF13.3253

  M-BOND13.3217

  M-CR12.4367

  M-FIX14.2508

  M-PROP RMF11.0798

  MMF-RMF12.8936

  M-TWSUK RMF9.7510

  M-VALUE62.0268

  M-S50 RMF7.0223

  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
  (LTF) การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

  MALTF26.4399

  MGLTF9.3175

  MIFLTF10.4668

  MVLTF18.6807

  HIDIVLTF7.7451

  MIDSMALLLTF8.4373

  MS50LTF7.0011

  กองทุนรวมเพื่อการออม
  (Super Savings Fund)

  MIFSSF10.4669

  MPDIVSSF13.5521

  MTF-SSFX9.8986

  MTF-SSF9.8986

  MTQ-SSFX9.3315

  MTQ-SSF9.3315

  MVSSF18.6808

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-101.0384

  I-207.8783

  I-ASEAN STAR 103.3095

  I-CHIC11.5159

  I-DEVELOP11.3305

  I-EMERGING 10S27.6834

  I-GOLD7S28.5768

  I-GOLD7S38.9581

  I-GOLD17.5384

  I-OIL1.6493

  IREITG11.2946

  IREITPVD11.2947

  I-SMART10.4235

  M-ATECH13.9746

  MCHINA11.2224

  MGAG10.8233

  MGAPVD10.8234

  MGE9.7891

  MGF10.9008

  MGS7.0742

  MRENEW9.7917

  M-SUKUK10.4895

  M-MULTI-A10.9039

  M-MULTI-D10.7074

  M-VI9.6318

  M-SMART INCOME-AC9.8901

  M-SMART INCOME-AR9.8803

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  MPDIVMF13.4580

  MPDIVPVD 

  MPDIVUNIT13.4581

  M-PROPERTY31.7348

  31 ก.ค. 2020

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.1962

  MNIT5.0857

  MNIT29.9255

  MNRF8.6084

  M-STOR10.8080

  HPF9.2375

  MIT8.0181

  M-PAT8.2914

  TFFIF11.8251