ผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งความประสงค์ขอรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก เฉพาะบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ทั่วไป และ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ของธนาคารตามรายชื่อด้านล่าง บลจ.เอ็มเอฟซี จะดำเนินการโอนเงินค่าขายคืนเข้าบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Credit) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถใช้เงินได้ในวันที่จ่าย (Settlement Date) 
 

 

          1. กรณีที่ขอรับเงินค่าขายคืนเป็นเช็ค หรือ กรณีไม่ได้ระบุเลขที่บัญชีธนาคาร หรือเหตุขัดข้องกรณีใดก็ตามที่บลจ.เอ็มเอฟซี ไม่สามารถนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ บลจ.เอ็มเอฟซี จะดำเนินการสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมเฉพาะ (Account Payee Only) ธนาคารเดียวกันกับผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee) ของกองทุน และจัดส่งให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนต้องนำฝากเช็คและรับภาระค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คเอง

        2. กรณีระบุบัญชีธนาคารรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน นอกเหนือไปจากธนาคารที่ให้บริการ Direct Credit ตามข้างต้น บลจ.เอ็มเอฟซี จะดำเนินการสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมเฉพาะ (Account Payee Only) ธนาคารเดียวกันกับผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee) ของกองทุน และนำฝากเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คเอง

        สำหรับทั้ง 2 กรณี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถใช้เงินได้เมื่อทราบผลการเรียกเก็บเงินตามเช็คจากธนาคารเจ้าของบัญชีแล้ว โดยเงื่อนไขระยะเวลาในการทราบผลการเรียกเก็บเงิน เป็นไปตามที่ธนาคารเจ้าของบัญชีกำหนด

 
 

กรณีที่ 1 :           ลูกค้าทำรายการขายคืนกองทุน MPII เข้าบัญชีธนาคารยูโอบี สาขาเชียงใหม่

การชำระเงิน :      บลจ.เอ็มเอฟซี สั่งจ่ายเช็คธนาคารกสิกรไทย (ซึ่งในกรณีนี้ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน) และจัดส่งทางไปรษณีย์ให้กับลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถใช้เงินได้หลังจากธนาคารทราบผลเรียกเก็บเช็ค และ ลูกค้าเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเช็คเอง

 

 

กรณีที่ 2 :           ลูกค้าทำรายการขายคืนกองทุน MMMMF เข้าบัญชีธนาคารทิสโก้ สำนักงานใหญ่

การชำระเงิน :      บลจ.เอ็มเอฟซี สั่งจ่ายเช็คธนาคารกสิกรไทย (ซึ่งในกรณีนี้ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน) และนำฝากเข้าบัญชีให้กับลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถใช้เงินได้หลังจากที่ธนาคารเจ้าของบัญชีทราบผลการเรียกเก็บเงินตามเช็ค

 

 

กรณีที่ 3 :           ลูกค้าทำรายการขายคืนกองทุน HIDIV เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักพหลโยธิน

การชำระเงิน :      บลจ.เอ็มเอฟซี ดำเนินการโอนเงินผ่าน Direct Credit ให้ และลูกค้าสามารถใช้เงินได้ในวันที่จ่ายเงิน